Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Thandizirani Utongi bwa Yahova!

Thandizirani Utongi bwa Yahova!

‘Ndimwe wakuthemera Yahova, Mulungu wathu, kupasidwa mbiri, ulemu na mphanvu, thangwe ndimwe mudalenga bzinthu bzense.’—CIBVUMBULUTSO 4:11.

NYIMBO: 2, 22

1, 2. Kodi ali-wense wa ifepano an’funika kumbakumbukira ciyani? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

NINGA momwe tidawonera mu msolo wapitayu, Dyabu adalewa kuti Yahova alibe kuthemera kutonga wanthu. Iye adalewa kuti Yahova ambatonga lini mwacirungamo ndipo wanthu angadakhala wakukondwa angadabzitonga wokha. Kodi mafala ya Sathaniya njacadidi? Ndokumbukirani bzingadakhala kuti wanthu ankubzitonga okha acikhala na moyo wakusaya kumala. Kodi iwo angadakhala wakukondwa kwene-kwene kuposa momwe angadakhalira acitongedwa na Mulungu? Kodi imwepo mungadakondwa kukhala na moyo wakusaya kumala mwa kusaya kutongedwa na Mulungu?

2 Palibe munthu omwe angakutawirireni mibvunzoyi. Ali-wense wa ifepano an’funika kuikumbukira mwakusamala. Tikacita bzimwebzi tin’dzawona kuti katongedwe ka Yahova n’kabwino kwene-kwene nakuti iye an’funika thandizo lathu. Tingakhulupire bzimwebzi thangwe ra bzomwe Bibliya limbalewa. Iro limbalewa kuti Yahova ndiye wakuthemera kutonga cirengedwe cense. Bwerani tiwone mathangwe yace.

 YAHOVA NDIYE OMWE AN’THEMERA KUTONGA

3. N’thangwe ranyi Yahova ngwakuthemera kutonga?

3 Yahova ndiye Mkululetu pa cirengedwe cense thangwe iye ni Mulungu wa mphanvu zense ndipo ni Mulengi. (1 Nkhani 29:11; Mabasa 4:24) M’matsomphenya yace, Juwau adawona wamambo wakukwana 144.000 omwe an’dzatonga pabodzi na Kristu ankulewa kuti: ‘Ndimwe wakuthemera Yahova, Mulungu wathu, kupasidwa mbiri, ulemu na mphanvu, thangwe ndimwe mudalenga bzinthu bzense, ndipo mwa kufuna kwanu bzidawoneka ndipo bzidalengedwa.’ (Cibvumbulutso 4:11) Yahova ndiye adalenga bzinthu bzense kudzulu na pansi pano, ndipopa iye ngwakuthemera kutonga cirengedwe cense.

4. Kodi n’thangwe ranyi ufulu bwakusankhula bumbatipasa lini thangwe la kupandukira Mulungu?

4 Sathani alibe kulenga cinthu na cibodzico. Tenepo iye alibe kuthemera kutonga cirengedwe cense. Ndipo Sathani pabodzi na Adamu na Eva adakhala apsiru pa kupandukira utongi bwa Yahova. (Jeremiya 10:23) Kodi kukhala na ufulu bwakusankhula likhali thangwe lakuti iwo alambe utongi bwa Yahova? Ne. Ufulu bwakusankhula bumbapasa munthu ali-wense mpata wakucita bzakusankhula sikuti thangwe la kupandukira Mulengi wathu, Yahova. Kulewa cadidi, kupandukira Mulungu n’kuphatisa basa kuipa ufulu bwa kusankhula. Ninga wanthu, ifepano tin’funikira kutongedwa na kutsogoleredwa na Yahova.

Lamulo liri-lense, mtemo na cakusankhula comwe cimbaperekedwa na Yahova n’cabwino

5. N’thangwe ranyi bzomwe Mulungu ambacita nthawe zense bzimbakha bzakulungama?

5 Onani thangwe linango lomwe limbacitisa kuti Yahova athemere kutonga. Iye ambaphatisa basa mphanvu zace mwa cirungamo. Iye ambatiuza kuti: ‘Ine ndine Yahova, omwe ndimbalatiza lufoyi lakukhulupirika na kucita bzinthu bzakulungama pa dziko la pansi, pakuti bzinthu bzimwebzi bzimbandikondwesa.’ (Jeremiya 9:24) Yahova ambathemba lini malamulo ya wanthu kuti yamuthandize kucita bzinthu bzabwino. M’mbuto mwace, iye ambapereka mitemo yomwe njabwino. Ndipo Yahova ambapasa wanthu malamulo mwakubverana na cirungamo cace. Nyakunemba bukhu la Psalymo adati: ‘Cirungamo na ciyeruzo ndiyo mbuto yakukhazikika ya mpando wanu waumambo.’ Tenepo, lamulo liri-lense, mtemo na cakusankhula comwe cimbaperekedwa na Yahova n’cabwino. (Psalymo 89:14; 119:128) Sathani adalewa kuti Yahova ni Mtongi lini wabwino. Tsono Sathaniyo angakwanise lini kubweresa cirungamo pa dziko la pansi.

6. Kodi ni thangwe linango liponi lomwe limbacitisa Yahova kuthemera kutonga?

6 Thangwe linango lomwe limbacitisa kuti Yahova akhale wakuthemera kutonga ndakuti iye ana cidziwiso na nzeru kuti asamalire nazo cirengedwe cense. Timbadziwa bzimwebzi thangwe ra mphanvu yomwe iye adapasa Mwana wace kuti apoze matenda yomwe palibe dotolo na m’bodziyo angadakwanisa kupoza. (Mateu 4:23, 24; Marko 5:25-29) Napo kuti bzimwebzi mpsakudabwisa kuna ifepano, kwa Yahova mpsakudabwisa lini, thangwe iye ambadziwa momwe thupi lathu limbaphatira basa ndipo iye angakwanise kukonza ciri-cense comwe cingadzongeke m’thupiro. Iye angalamuse anyakufa kuti akhale pomwe na moyo na kumalisa malengwa ya pansi yomwe yambacitika.

7. N’thangwe ranyi palibe munthu omwe angabwerese mtendere pa dziko la Sathaniri?

7 Dziko lakutongedwa na Sathani lingakwanise  lini kubweresa mtendere, pa dziko lense la pansi. Yahova yekha ndiye omwe ana nzeru zakubweresa mtendere pa dziko lense la pansi. (Zaiya 2:3, 4; 54:13) Timbabzibva ninga momwe mpostolo Paulo adabvera, pomwe adati: ‘N’cadidi, bzisimbo bzomwe Mulungu ambapereka, mpsizinji kwene-kwene. Nzeru zace nʼzakumizika, ndipo iye ni mdziwi wa bzinthu. Ciyeruzo cace cimbacinja lini. Mbani angazidziwe njira zace?’—Waroma 11:33.

UTONGI BWA YAHOVA N’BWABWINO

8. Kodi n’thangwe ranyi imwepo mumbawona kuti Yahova ngwakuthemera kutonga?

8 Ninga momwe tawonera, Bibliya limbaleweratu kuti Yahova yekha ndiye wakuthemera kutonga. Iro limbafotokozambo thangwe race iye ni Mtongi wabwino. Ndipo thangwe libodzi ndakuti iye ambatonga mwa lufoyi. Ndipo timbabzibva kukhala pafupi na iye tikambakumbukira makhalidwe yomwe iye anayo ninga ‘nsisi, kusaya kufulumiza kukalipa; wakudzala na lufoyi lakukhulupirika pabodzi na cadidi.’ (Kufuluka 34:6) Mulungu ambatilemekeza kwene-kwene. Iye ambatisamalira bwino kwene-kwene kuposa momwe tingabzisamalirire tekha. Sathani ambalewa kuti Yahova ambafunira lini bzabwino atumiki wace, koma limweri ni gunkha. Mulungu adapereka Mwana wace wakufunidwa kuti tikhale na cidikhiro ca kudzakhala na moyo wakusaya kumala.—Werengani Psalymo 84:11; Waroma 8:32.

Yahova ambatisamalira bwino kwene-kwene kuposa momwe tingabzisamalirire tekha

9. Kodi timbadziwa tani kuti Mulungu ambasamalira ali-wense wa ifepano payekha?

9 Yahova ambafuna atumiki wace wense ninga gulu. Koma iye ambafunambo kwene-kwene munthu ali-wense payekha. Kumbukirani bzomwe bzidacitika mu nthawe zakale. Kwa magole madzana matatu, Yahova adaphatisa basa Wayeruzi kuti atsogolere wanthu wace aciwathandiza kukunda anyamadulanthaka wawo. Napo bzikhali tenepo, nthawe yenseneyi Yahova akhapitiriza kusamalira ali-wense payekha. M’bodzi wa iwo akhali Rute. Iye akhali lini Mjirayeri ndipo akhadasiya bzinthu bzizinji kuti anamate Yahova. Tenepo, Yahova adamusimba mwa kumupasa mwamuna na mwana wacimuna. Ndipo kuthumizira bzimwebzi, mwana wa Rute adacita mbali ya banja lomwe lidabadwira Mesiya. Yahova adacitisambo kuti Mbiri ya Rute inembedwe m’Bibliya ndipo imbagumanika m’bukhu lomwe limbadziwika na dzina lace. Kodi munkukumbuka kuti Rute an’dzabzibva tani akadzalamusidwa acidzadziwa bzinthu bzimwebzi?—Rute 4:13; Mateu 1:5, 16.

10. N’thangwe ranyi tingalewe kuti Yahova ambatonga lini mwa kuuma mtima?

10 Yahova ambatonga lini wanthu wace mwa kuuma mtima. Ndipo wale omwe ambamubvera ambakhala wakutsudzuka na wakukondwa. (2 Wakolinto 3:17) Pa kulewa bza Yahova Davide adati: ‘Pamaso pace pana ulemu na umbiri; ndipo pa mbuto yace yakukhala pana mphamvu na cikondweso.’ (1 Nkhani 16:7, 27) Ndipo nyakunemba bukhu la Psalymo Etani adati: ‘An’kondwa ni wale omwe ambakuwa mwakukondwa. Iwo ambafamba m’ceza ca nkhope yanu, imwe Yahova. Iwo ambakondwa m’dzina lanu nsiku  yense ndipo thangwe ra cirungamo canu iwo ambalemekezedwa.’—Psalymo 89:15, 16.

11. Kodi tingatsimikizire tani kuti utongi bwa Yahova n’bwabwino?

11 Tikambakumbukira kudeka mtima kwa Yahova, tin’dzathumizira citsimikizo cathu cakuti utongi bwace n’bwabwino kwene-kwene. Timbabzibva ninga nyakunemba bukhu la Psalymo omwe adati kwa Mulungu: ‘Pakuti nsiku ibodzi pa bwalo la nyumba yanu, iri bwino kwene-kwene kuposa kukhala nsiku 1.000 ku mbuto inango!’ (Psalymo 84:10) Yahova adatilenga, tenepo iye ambadziwa bzomwe bzingatikondwese. Iye ambatipasa bzinthu bzizinji kwene-kwene kuposa bzomwe tikhafunikira. Ndipo ciri-cense comwe Yahova ambatiuza kuti ticite cimbabweresa phindu kwa ifepano. Ifepano tin’dzakhala wakukondwa nthawe zense tikabvera Yahova, napo kuti pangafunike kucita nyongo ikulu kwene-kwene.—Werengani Zaiya 48:17.

12. Kodi n’ciyani comwe cin’dzathandiza kuleka kupumpsidwa na gunkha la Sathani?

12 Bibliya limbalewa kuti pambuyo pa magole 1000 ya utongi bwa Kristu, wanthu winango an’dzapadukira utongi bwa Yahova. (Cibvumbulutso 20:7, 8) Kodi n’thangwe ranyi? Thangwe pa nthawe imweyi Dyabu an’dzakhala atatsudzulidwa ndipo an’dzapitiriza kupumpsa wanthu, pinango mwa kuwacitisa kukhulupira kuti iwo angakhale na moyo wakusaya kumala napo aleke kubvera Yahova. Koma limweri ni gunkha. Tenepo tingabzibvunze kuti: ‘Kodi ndin’dzakhulupira gunkha ninga limweri?’ Penu timbakhulupiradi lufoyi la Yahova ndipo timbatsimikizira kuti iye ngwabwino ndipo adathemera kutonga cirengedwe cense, tin’dzakhulupira lini gunkha limweri thangwe tin’dzafuna kutongedwa na Yahova, omwe ambatonga mwa lufoyi.

THANDIZIRANI UTONGI BWA YAHOVA MWAKUKHULUPIRIKA

13. Kodi tingathandizire tani utongi bwa Mulungu tikambamutewezera?

13 Ninga momwe tawonera, Yahova ngwakuthemera kutonga ndipo katongedwe kace n’kabwino kwene-kwene. Ndipo utongi bwacebo bumbafunika thandizo lathu. Ndipo timbathandizira utongibo tikakhala wakukhulupirika kwa Yahova na kumutewezera. Tikambacita nyongo ya kucita bzinthu bzabwino ninga momwe Yahova ambawonera, timbakhala tinkulatiza kuti timbafuna na kuthandizira katongedwe kace.—Werengani Wayefezo 5:1, 2.

14. Kodi misolo ya mabanja na akulu wa gwere angatewezere tani Yahova?

14 Bibliya limbafotokoza kuti nthawe zense Yahova ambaphatisa basa mphanvu zace mwa lufoyi. Misolo ya mabanja pabodzi na akulu wa gwere omwe ambafuna utongi bwa Yahova an’dzatewezera katongedwe kace sikuti kukhwimisa bzinthu. Mpostolo Paulo adacita nyongo ya kutewezera Mulungu na Mwana wace. (1 Wakolinto 11:1) Iye akhangingimiza lini winango kuti acite bzinthu bzabwino. M’mbuto mwace, iye akhawalimbisa kuti acite bzinthu bzabwino mwa lufoyi. (Waroma 12:1; Wayefezo 4:1; Filemoni 8-10) Mwa kucita bzimwebzi, Paulo akhatewezera Yahova. Tikambacita bzinthu mwa lufoyi na winango, timbakhala tinkuthandizira utongi bwa Yahova.

15. Kodi timbathandizira tani utongi bwa Yahova tikambalemekeza wale omwe ambatitsogolera?

15 Tingathandizirembo utongi bwa Yahova mwa kumbalemekeza na kubvera wale omwe iye adawaikha ninga atsogoleri. Napo penu tinkubvesesa lini ayai tinkubverana lini na cakusankhula comwe iwo acita, ifepano tingapitirize kuthandizira cakusankhulaco. Bzimwebzi  mpsakusiyana kwene-kwene na momwe dziko limbacitira, koma pakuti timbathandizira utongi bwa Yahova tin’funika kumbabvera. (Wayefezo 5:22, 23; 6:1-3; Wahebereu 13:17) Ndipo tikambacita bzimwebzi, timbagumana cikondweso thangwe Mulungu ambatifunira bzabwino.

16. Kodi bzakusankhula bzathu bzingalatize tani kuti tikuthandizira utongi bwa Mulungu?

16 Tingathandizire pomwe utongi bwa Mulungu mwa bzakusankhula bzathu. Yahova ambatipasa lini malamulo pa ciri-yense comwe tingafune kucita pa moyo wathu. M’mbuto mwace, iye ambatiuza makumbukidwe yace pa nkhaniyo. Bzimwebzi bzimbatithandiza kuwona bzomwe tingacite. Mwa ciratizo, Yahova ambapereka lini kwa Akristau ndandanda ya bzakubvala bzomwe iwo angabvale na bzomwe angabvale lini. M’mbuto mwace, iye ambafotokoza kuti tin’funika kubvala mwaulemu ninga Mboni zace. (1 Timotio 2:9, 10) Iye ambafuna kuti timbakumbukire momwe bzakusankhula bzathu bzingatokonyere winango. (1 Wakolinto 10:31-33) Tikambacita bzakusankhula mwakubverana na makumbukidwe ya Yahova, timbalatiza kuti timbafuna kuthandizira katongedwe kace.

Timbathandizire utongi bwa Mulungu pa bzakusankhula bzathu na bza m’banja mwathu (Onani ndime 16-18)

17, 18. Kodi wanthu wakulowolana angalatize tani kuti ankuthandizira utongi bwa Yahova?

17 Onani njira ibodzi yomwe akristau omwe ali pa banja angathandizire utongi bwa Yahova. Pinango banja lingawone kuti bzomwe bzinkucitika m’malowozi yawo ndibzo lini bzomwe akhadikhirira. Iwo angakhale ankugumana na mabvuto makulu kwene-kwene. Bzimwebzi bzikacitika, iwo angacite bwino kukumbukira momwe Yahova adacitira bzinthu na mtundu wa Jirayeri. Yahova adabzindendemezera  ninga mwamuna wa wanthu wace. (Zaiya 54:5; 62:4) Ajirayeri adakhumudwisa Yahova kazinji kense. Bzimwebzi bzikhakhala ninga mabvuto ya m’banja. Tsono Yahova alibe kufulumiza kusiya Ajirayeri. M’mbuto mwace, iye adawalekerera kazinji kense ndipo adapitiriza kusunga mpangano omwe akhadaucita.—Werengani Psalymo 106:43-45.

18 Akristau wakulowolana omwe ambafuna Yahova ambacita nyongo yakumutewezera. Napo akambagumana mabvuto m’banja mwawo, iwo ambanyang’ana lini njira zakumalisira banjalo zomwe zimbabverana lini na mitemo ya m’Bibliya. Iwo ambadziwa kuti Yahova ambawona lumbiro la malowozi kuti ndakufunika kwene-kwene ndipo iye ambafuna kuti mwamuna na mkazi ambafunane winango na mwanzace. Upombo ni thangwe libodzi lokha lomwe Bibliya limbabvumiza kuti munthu wa pa banja asankhule kulambana acikhala wakutsudzuka kulowola ayai kulowodwa pomwe. (Mateu 19:5, 6, 9) Akristau akambacita nyongo kuti malowozi yawo yafambe bwino, ambakhala ankuthandizira utongi bwa Yahova.

19. Kodi tin’funika kucita ciyani tikacita bzinthu bzakuphonyeka?

19 Tensenefe ndife wakuperewera ndipo nthawe zinango timbacita bzinthu bzomwe bzimbakhumudwisa Yahova. Iye ambadziwa bzimwebzi ndipopa adapereka Kristu ninga cakulombolera. Tenepo tikacita bzinthu bzakuphonyeka, tin’funika kukumbira Yahova kuti atikhululukire. (1 Juwau 2:1, 2) Ndipo m’mbuto mwa kumbandobzipasa mulandu pa bzomwe taphonyesa, tin’funika kutengera pfunziro pa bzomwe bzaticitikirabzo. Tikapitiriza kukhala pa uxamwali na Yahova, iye an’dzatikhululukira na kutithandiza kugumana pomwe cikondweso ticipitiriza kumutumikira.—Psalymo 103:3.

20. Kodi n’thangwe ranyi tin’funika kuthandizira utongi bwa Yahova nsiku zino?

20 Mu dziko lipsa, munthu ali-wense an’dzatongedwa na Yahova ndipo an’dzapfunza njira zace zakulungama. (Zaiya 11:9) Koma napo tsapano Yahova ankutipfunzisa bzizinji bza makumbukidwe yace na momwe tingacitire bzinthu mwakubverana na kufuna kwace. Tsapanopapa palibe munthu omwe an’dzalewa kuipa utongi bwa Yahova. Tenepo bwerani ticite nyongo kuti tithandizire utongi bwa Yahova mwa kumbamubvera, kumutumikira mwakukhulupirika na kumutewezera pa bzinthu bzense bzomwe timbacita.