Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Junho 2017

Ikhani Mtima Wanu pa Cuma Cauzimu

Ikhani Mtima Wanu pa Cuma Cauzimu

‘Pakuti komwe kuna cuma canu ndiko komwe kun’dzakhalambo mtima wanu.’ —LUKA 12:34.

NYIMBO: 77, 60

1, 2. (a) Kodi ni bzinthu bzitatu bziponi bzomwe Yahova ambatipasa? (b) Kodi mu nkhani ino tin’cezerana ciyani?

YAHOVA ngwakudala kwene-kwene pa cirengedwe cense, ndipo bzinthu bzense mpsace. (1 Nkhani 29:11, 12) Tsono, iye ni mpasi kuna wanthu wense. Timbatenda kwene-kwene kuti iye ambatipasa cuma cizinji cauzimu! Kodi cuma cimweci cimbaphatanidza ciyani? Cimbaphatanidza (1) Umambo bwa Mulungu, (2) utumiki bwathu na (3) cadidi cakugumanika m’Bibliya. Tsono tikasaya kusamala, na nthawe tingafike pakuleka kuwona kufunika kwa cadidi cimweci. Ndipopa, bwerani timbakumbukire kufunika kwa cadidici, ticikulisa lufoyi lathu pa cadidico pakuti ninga momwe Jezu adalewera, ‘komwe kuna cuma canu ndiko komwe kun’dzakhalambo mtima wanu.’—Luka 12:34.

2 Mbatiwoneni momwe tingapitirizire kulimbisa lufoyi lathu na kutenda kwathu pa Umambo bwa Mulungu, utumiki bwathu, na cadidi ca m’Bibliya. Pomwe tinkucezerana bzimwebzi, onani momwe mungalimbisire lufoyi lanu pa cuma cauzimuci.

 UMAMBO BWA MULUNGU

3. Kodi n’ciyani comwe munthu wa m’there la Jezu adacita kuti agule mwala omwe akhaufuna kwene-kwene? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 9.)

3 Werengani Mateu 13:45, 46. Jezu adafotokoza bza there la munthu omwe akhagulisa minyala inango yakufunika kwene-kwene. Nsiku inango, iye adagumana mwala ubodzi omwe ukhali wakufunika kwene-kwene kuposa yense yomwe iye akhadaigumana kale. Iye adafuna kwene-kwene mwalayo, mwakuti adakagulisa bzinthu bzense bzomwe iye akhanabzo kuti augule. Kulewa cadidi, mwalayu ukhali wakufunika kwene-kwene kwa iye!

Tikambafuna kwene-kwene Umambo bwa Mulungu ninga munthu wa m’there la Jezu ule, tin’dzacita nyongo yakusiya ciri-cense kuti tithandizire Umambobo

4. Kodi tin’dzacita ciyani tikambafuna kwene-kwene Umambo bwa Mulungu?

4 Kodi tingapfunze ciyani na there la Jezu? Tinkupfunza kuti cadidi cakulewa bza Umambo bwa Mulungu, ciri ninga mwala wakufunika kwene-kwene. Tikambafuna kwene-kwene Umambo bwa Mulungu ninga munthu wa m’there la Jezu ule, tin’dzacita ciri-cense kuti tikhale nzika za Umambobo. (Werengani Marko 10:28-30.) Mbatiwoneni momwe wanthu awiri adacitira bzimwebzi.

5. Kodi n’ciyani comwe Zakeu adacita pomwe adabva Jezu ankulewalewa bza Umambo?

5 Zakeu akhali nyakukhomesa mtsonkho. Iye adadala thangwe ra kobiri zomwe akhatengera wanthu mwakusaya mulandu. (Luka 19:1-9) Nsiku inango, Zakeu adabva Jezu ankulewalewa bza Umambo. Iye adadekedwa kwene-kwene na bzomwe adabvabzo, mwakuti adafuna kucinjiratu bzinthu pa moyo wace. Iye adati: ‘Mbuya, ndinigawa cuma cangu kati na kati ndicicipereka kwa anyakusauka, ndipo bzinthu bzomwe ndidapamba kwa munthu ali-wense, ndinimubwezera kupitirira kanai.’ Zakeu adabwezera kobiri zense zomwe akhadatengera wanthuzo ndipo adasiya kumbacita bzinthu mwa dyera.

6. Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe mkazi munango adacinja pa moyo wace, ndipo n’thangwe ranyi?

6 agole mang’ono-ng’ono m’mbuyomu, mkazi munango adapaliziridwa bzipsa bzabwino bza Umambo. Koma pa nthaweyi, iye akhali pa umakhadzi na mkazi mwanzace ndipo akhalimbo prezidenti wa gulu linango lomwe limbakhotcerera ufulu bwa kulowolana akazi ayai amuna okha-okha. Tsono pomwe adapfunza m’Bibliya bza Umambo bwa Mulungu, iye adawona kuti akhafunika kucinja bzinthu bzizinji pa moyo wace. (1 Wakolinto 6:9, 10) Thangwe ra kuti adayamba kufuna Yahova, iye adasiya kucita mbali ya gululo, acimalisa umakhadzi na mkazi mwanzaceyo. Iye adabatizidwa mu 2009, ndipo mu 2010 adakhala mpainiya wakukhazikika. Iye adakwanisa kucita bzimwebzi, thangwe  rakuti akhafuna kwene-kwene Yahova kuposa cikhumbo cace cakuipa comwe akhanaco.—Marko 12:29, 30.

7. Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti tipitirize kulimbisa lufoyi lathu pa Umambo bwa Mulungu?

7 Kuti tikhale nzika za Umambo bwa Mulungu, azinji wa ifepano tidacinja bzinthu bzizinji pa moyo wathu. (Waroma 12:2) Tsono bziribe kumalira pamwepo. Tin’funika lini kulekerera kuti lufoyi lathu pa Umambo bwa Mulungu litepe thangwe ra kufunisisa bzinthu bzakuthupi ayai bzikhumbo bzakugonana. (Mimwani 4:23; Mateu 5:27-29) Ndipopa, Yahova adatipasa cuma cinango cauzimu, kuti atithandize kupitiriza kulimbisa lufoyi lathu pa Umambo bwace.

UTUMIKI BWATHU

8. (a) N’thangwe ranyi Paulo adandendemeza basa lakupalizira na ‘cuma comwe ciri m’bzombo bza dongo’? (b) Kodi Paulo adalatiza tani kuti akhafuna basa lakupalizira?

8 Jezu adatipasa basa lakupalizira na kupfunzisa bzipsa bzabwino bza Umambo. (Mateu 28:19, 20) Mpostolo Paulo adandendemezera basa limweri na cuma comwe ciri m’bzombo bza dongo ayai m’mitsuko. (2 Wakolinto 4:7; 1 Timotio 1:12) Ifepano tiri ninga mitsuko ya dongo thangwe ndife wakuperewera. Koma mafala yomwe timbapalizira, yali ninga cuma, thangwe yangabwerese moyo wakusaya kumala kwa ife pabodzi na wale omwe an’tibvesera. Ndipopa Paulo adati: ‘Ndimbacita bzensebzi thangwe ra bzipsa bzabwino, kuti ndigawane na winango.’ (1 Wakolinto 9:23) Paulo adacita nyongo yakupfunzisa winango bza Umambo bwa Mulungu. (Werengani Waroma 1:14, 15; 2 Timotio 4:2.) Kufuna kwace bzipsa bzabwino, kudamuthandiza kupitiriza kupalizira, napo akhagumana na cizunzo cikulu. (1 Watesalonika 2:2) Kodi tingalatize tani kuti timbafuna basa lakupalizira ninga momwe Paulo adacitira?

Mafala yomwe timbapalizira, yali ninga cuma, thangwe yangabwerese moyo wakusaya kumala kwa ife pabodzi na wale omwe an’tibvesera

9. Kodi tingalatize tani kuti timbafuna kwene-kwene basa lathu lakupalizira?

9 Paulo adalatiza kuti akhafuna kwene-kwene basa lakupalizira mwa kuphatisira basa mpata uli-wense kuti apalizire wanthu. Ninga Paulo na Akristau wakuyambirira, ifepanombo timbapalizira bzipsa bzabwino ku nyumba na nyumba, mu mseu na kuli-kwense komwe kungagumanike wanthu. (Mabasa 5:42; 20:20) Timbacita nyongo yakunyang’ana njira zakupalizirira wanthu azinji. Bzikakwanisika, tingatumikirembo ninga mpainiya wakuthandiza ayai wakukhazikika. Pinango tingapfunze cirewedwe cinango, tingayende kukatumikira komwe kunkufunikira apalizi azinji mkati mwa dziko lathu ayai ku dziko linango.—Mabasa 16:9, 10.

10. Kodi ni bzisimbo bziponi bzomwe Irene adakhala nabzo thangwe ra nyongo yace pa basa lakupalizira?

10 Mpfumakazi inango yakusaya kulowodwa yakucemeredwa Irene ya ku Estados Unidos, ikhafuna kwene-kwene kumbapalizira wanthu omwe akhalewalewa cirewedwe ca ku Rússia. Tenepo, mu 1993, Irene adayamba kumbatsonkhana na gulu la abale la cirewedwe cimweci mu mzinda wa Nova Yorki. Pa nthaweyo, gululi likhana apalizi 20 okha basi. Pambuyo pa magole  20 ankumbatsonkhana na gululi, Irene adati: “Ndinati kudziwa bwino-bwinoletu cirewedwe ca ku Rússia.” Napo bziri tenepo, Yahova adathandiza Irene na apalizi winango, kumbapalizira wanthu wa cirewedwe cimweci. Ninga bzakutewera bzace, lero kuna magwere matanthatu ya cirewedwe cimweci mu mzinda wa Nova Yorki. Irene adapfunzisa Bibliya wanthu azinji m’cirewedwe cimweci, ndipo 15 wa iwo adabatizidwa. Winango mwa iwo ankutumikira pa Beteli, winango ankutumikira ninga apainiya na akulu mu gwere. Irene adati: “Ndikakumbukira bza cakusankhula cinango comwe ndingadacita pa moyo wangu, ndimbawona kuti palibe cakusankhula comwe cingadandikondwesa kwene-kwene kuposa cimweci.” Kulewa cadidi, Irene ambawona basa lakupalizira kukhala lakufunika kwene-kwene!

Kodi imwepo mumbawona basa lakupalizira kuti ndakufunika kwene-kwene pa moyo wanu, mucimbapambula nthawe pa mdzinga uli-wense kuti mulicite? (Onani ndime 11, 12)

11. Kodi ni bzakutewera bzabwino bziponi bzomwe tingakhale nabzo thangwe ra kupitiriza kupalizira, napo pomwe tinkuzunzidwa?

11 Tikambafuna kwene-kwene basa lathu lakupalizira, tin’dzakhala ninga mpostolo Paulo, ndipo tin’dzapitiriza kupalizira napo tigumane na cizunzo. (Mabasa 14:19-22) Ciratizo pa nkhaniyi ni abale wathu wa ku Estados Unidos. Kuyambira m’gole la 1930 mpaka 1944, abalewa adazunzidwa kwene-kwene, koma iwo adapitiriza kumbapalizira. Pomwe atsogoleri wa boma adayeza kuwaletsa, abalewa adayenda ku nyumba ya mphala, ndipo adawina mirandu izinji. Mu gole la 1943, m’bale Knorr, adafotokoza bza mulandu ubodzi omwe tidawina ku nyumba ya mphala ya ku Estados Unidos. Iye adalewa kuti, bzingadakhala kuti abale wathu alibe kupitiriza kumbapalizira, nkhaniyi ingadadziwika lini ku nyumba ya mphalayi. Koma pakuti kuzungulira dziko lense la pansi, abale adapitiriza na basa la kupalizira, iwo adalatiziratu padeca kuti cizunzo cingatazise lini basali. Ndipo abale wathu wa m’madziko manango adawinambo pa nkhani ninga zimwezi. Inde, lufoyi lathu pa basa lakupalizira lin’dzatithandiza kuleka kusiya basali napo pomwe tinkuzunzidwa.

12. Kodi imwepo mwatsimikiza kucita ciyani?

12 Tikambafuna kwene-kwene utumiki bwathu, tin’dzandocita lini thupo na nthawe zomwe timbapereka pa relatoriyo yathu, koma tin’dzacitambo ciri-cense kuti tipereke ‘umboni bwakukwanira bwa bzipsa bzabwino.’ (Mabasa 20:24; 2 Timotio 4:5) Koma, kodi n’ciyani  comwe tingapfunzise winango? Mbatiwoneni cuma cacitatu comwe Mulungu adatipasa.

CADIDI COMWE TIMBAPFUNZA M’BIBLIYA

13, 14. Kodi ‘thungwa’ lomwe Jezu adalewa pa Mateu 13:52 n’ciyani, ndipo tingalidzaze tani?

13 Cuma cauzimu cacitatu comwe Yahova adatipasa, ni cadidi ca m’Bibliya comwe tidapfunza. Yahova ni Nsansa ya cadidi. (2 Samuweri 7:28; Psalymo 31:5) Ndipo ninga Baba wakupasa, iye ambatipasambo cadidici. Mpaka pano, tinkupfunza bzinthu bzizinji mwa kuwerenga Bibliya pabodzi na mabukhu yathu, mwa kugumanika pa mitsonkhano ya cigawo, ya dera na mitsonkhano ya gwere. Tikambakoya cadidi cibodzi na cibodzi, tin’dzakhala na ‘thungwa’ la cadidi ca m’Bibliya, ‘cipsa na cakale’ ninga momwe Jezu adalewera. (Werengani Mateu 13:52.) Tikambafufudza cadidi ca m’Bibliya ninga momwe bzimbacitikira pa kufufudza cuma cakubisika, Yahova an’dzatithandiza kudzaza ‘thungwa’ lathu. (Werengani Mimwani 2:4-7.) Kodi tingacite tani bzimwebzi?

14 Tin’funika kumbapfunza Bibliya na mabukhu yathu nthawe zense, ticimbafufudza mwakusamala. Kucita bzimwebzi, kun’dzatithandiza kuguma cadidi ‘cipsa’ comwe tikhacidziwa lini. (Djosuwe 1:8, 9; Psalymo 1:2, 3) Nkhani yakuyambarira ya mu Nsanza ya Mulindiri ya cingerezi ya mwezi wa Julho, gole la 1879, idandendemeza cadidi ca m’Bibliya na maluwa yomwe yadabisika pakati pa mauswa. Kuti munthu agumane libodzi, an’funika kuyanyang’ana mwakusamala kwene-kwene. Ndipo akaligumana, iye a’funika kucita nyongo yakugumana manango mwa kupitiriza kuyanyang’anako. Mpsibodzi-bodzimbo na ifepano. Tin’funika lini kundokomedwa na cadidi cibodzi cokha comwe tacigumana m’Bibliya, koma tin’funika kumbapitiriza kunyang’ana cadidi cinango.

15. (a) Kodi n’thangwe ranyi tingacemere cadidi cinango kuti ‘cakale’? (b) Kodi n’cadidi ciponi comwe cimbakudekerani?

15 Pomwe tidayamba kupfunza cadidi ca m’Bibliya, tidapfunza cadidi cinango cakufunika. Pinango tingacicemere kuti cadidi ‘cakale’ thangwe tidacipfunza pakuyamba. Mbatiwoneni cinango mwa cadidi cimweci. Pakuyamba, tidapfunza kuti Yahova ni Mulengi wathu nakuti iye ana cakulinga na wanthufe. Tidapfunzambo kuti Mulungu adatumiza Mwana wace pansi pano kuti adzatifere ninga cakulombolera, kuti titsudzulidwe ku pikado na infa. Ndipo tidapfunza pomwe kuti Umambo bwa Mulungu bun’dzamalisa mabvuto yense nakuti wanthufe tinʼdzakhala na moyo wakusaya kumala pansi pano mwa mtendere na cikondweso.—Juwau 3:16; Cibvumbulutso 4:11; 21:3, 4.

16. Kodi n’ciyani comwe tin’funika kucita kabvesesedwe kathu ka cadidi ca m’Bibliya kakacinja?

16 Nthawe zinango, kabvesesedwe kathu pa mapolofesiya ya m’Bibliya ayai mavesi manango, pinango kangacinje. Bzimwebzi bzikacitika, mpsakufunika kwene-kwene kumbapambula nthawe yakupfunza na kumbakumbukira bzomwe bzacinjabzo. (Mabasa 17:11; 1 Timotio 4:15) Pakucita bzimwebzi, cakulinga cathu cikhale ca kubvesesa cinthu cibodzi na cibodzi pa kabvesesedwe katsapanoko, si kuti kundofuna kuwona kusiyana komwe kulipo pa nfundo yakale na yatsapanoyo. Kucita bzimwebzo, kun’dzacitisa kuti tithumizire thungwa lathu na cadidi catsapanoco. Koma, n’thangwe ranyi tin’funika kucita nyongo yenseneyi?

17, 18. Kodi mzimu wakucena ungatithandize tani?

17 Jezu adalewa kuti mzimu wakucena ungatithandize kukumbukira bzinthu bzomwe tidapfunza kale-kale. (Juwau 14:25, 26) Kodi  bzimwebzi bzingatithandize tani pakupalizira bzipsa bzabwino? Mbatiwoneni bzomwe bzidacitikira m’bale munango wakucemeredwa Peter. Pomwe iye akhana magole 19 adayamba kutumikira pa Beteli ya ku Grã-Bretanha m’gole la 1970. Nsiku inango pomwe m’baleyu akhapalizira nyumba na nyumba, adagumana mwamuna munango wacikulire omwe akhana ndebvu zitali. M’baleyo adabvunza mwamunayo penu angadafuna kupfunza Bibliya. Mwamunayu akhali mtsogoleri wa cipembedzo cacijuda ndipo pomwe adabva mbvunzo wa Peter wakuti amupfunzise Bibliya, adakhumudwa kwene-kwene. Tenepo mwamunayu adayeza Peter na mbvunzo wakuti: “Mwanangu, kodi iwepo ungandiuze kuti bukhu la Danyeri lidanembedwa m’cirewedwe ciponi?” Peter adatawira kuti: “Mbali ibodzi ya bukhuli idanembedwa m’Ciaramaiko.” M’baleyu adati: “Mtsogoleriyo adadabwa pakuwona kuti ndikhadziwa mtawiro wa mbvunzoyo, koma ine ndine omwe ndidadabwa kwene-kwene thangwe ndidakwanisa kutawira mbvunzoyu. Pomwe ndidayenda kumui, ndidakawerenga marevista ya Nsanza ya Mulindiri na Galamukani! yakucoka tsapanopa ndipo ndidagumana nkhani yomwe ikhafotokoza kuti bukhu la Danyeri lidanembedwa m’cirewedwe Caciaramaiko.” (Danyeri 2:4) Inde, mzimu wakucena ungatithandize kukumbukira bzinthu bzomwe tidabziwerenga kale-kale na kubzikoya mu thungwa lathu.—Luka 12:11, 12; 21:13-15.

18 Tikambafuna na kutenda kwene-kwene cadidi ca m’Bibliya comwe tidapfunza kwa Yahova, tin’dzapitiriza kudzaza thungwa lathu. Tikambacita bzimwebzo, tin’dzakhala wakukonzeka kupfunzisambo wanthu winango.

KHOTCERERANI CUMA CANU CAUZIMU

19. Kodi n’thangwe ranyi tin’funika kumbakhotcerera cuma cathu cauzimu?

19 Mu nkhani ino, tapfunza kuti tin’funika kumbawona cuma cathu cauzimu kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene kwa ifepano. Tsono, tin’funika kusamala kwene-kwene kuti tireke kubvuma kuti Sathani pabodzi na dziko laceri atepese lufoyi lathu pa cuma cimweci. Tikasaya kusamala, tingapumpsike na bzinthu ninga kufuna basa la kobiri zizinji, kufuna kukhala na moyo wabwino kwene-kwene ayai kuyamba kubziwonesera na bzinthu bzomwe tinabzo. Mpostolo Juwau ambaticenjeza kuti dzikoli lin’pfudzidwa tsapanopapa pabodzi na bzinthu bzace bzense. (1 Juwau 2:15-17) Ndipopa, tin’funika kupitiriza kumbatenda cuma cauzimu comwe tinacoci, ticimbacikhotcerera.

20. Kodi n’ciyani comwe mwatsimikiza kucita kuti mukhotcerere cuma canu cauzimu?

20 Citani nyongo yakusiya cinthu ciri-cense comwe cingatepese lufoyi lanu pa Umambo bwa Mulungu. Tsimikizani kupalizira bzipsa bzabwino na nyongo, mucireka kutepesa lufoyi lanu pa basa lakupalizira. Pitirizani kufufudza cadidi ca m’Bibliya. Mukacita bzimwebzi, mun’dzakoya ‘cuma comwe cingamale lini kudzulu, komwe mbava zingafike lini pafupi kuti zibe ne mcenje ungadzonge lini. Pakuti komwe kuna cuma canu ndiko komwe kun’dzakhalambo mtima wanu.’—Luka 12:33, 34.