N’thangwe ranyi Jezu adacemera kuti ‘akapondo,’ wanthu omwe akhagulisa bzifuwo mu tempwlo ku Jeruzalemu?

BUKHU la Mateu limbati: ‘Jezu adapita mu tempwlo ndipo adathamangisa wense omwe akhagulisa na omwe akhagula mu tempwlomo acigwesa meza za anyakucinja kobiri pabodzi na mabankho ya anyakugulisa nkhangaiwa. Ndipo iye adawauza kuti: “Bzidanembedwa kuti, ‘Nyumba yangu in’dzacemeredwa nyumba ya mipembo,’ koma imwepo mwaisandusa mphako ya akapondo.”’—Mateu 21:12, 13.

Mbiri ya wanthu imbafotokoza kuti anyamalonda mu tempwlo akhambacita bzinthu bzakusaya cirungamo kuna wanthu wakugula, mwa kuwagulisira bzinthu mwa kuumira kwene-kwene. Mwa ciratizo, nkhangaiwa zikhali zakufewera kwene-kwene mwakuti wanthu wakusauka angadagula kuti akapereke nsembe. Koma madokumento yakale Yacijuda yambalewa kuti m’magole dzana yakutoma idafika nthawe yomwe munthu akhagula nkhangaiwa ziwiri na kobiri zakukwana dinario ibodzi ya oro. Ndipo kuti munthu agumane kobiri imweyi akhafunika kuphata basa na nyongo kwa nsiku 25. Na tenepo, nkhangaiwa zidafika pa kuumira kwene-kwene mwakuti anyakusauka angadakwanisa lini kugula. (Mwambo 1:14; 5:7; 12:6-8) Simiyoni ben Gamaliyeli adakalipa kwene-kwene na nkhani imweyi ndipopa adacepesa mulewengo wa nsembe zomwe Ajuda akhafunika kupereka. Na tenepo, kobiri yakugulira nkhangaiwa ziwiri idagwa kwene-kwene; tsapano munthu angadaphata basa nthawe zitatu zokha kuti agumane kobiri yakugulira nkhangaiwazo.

Bzimwebzi bzinkulatiziratu kuti anyakugulisa mu tempwlo wale akhana dyera ndipo akhaponderera anyakugula malondayo. Ndipopa Jezu adawacemera kuti ‘akapondo.’