Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

N’thangwe Ranyi Timbacita Bzakupereka Kwa Mulungu Omwe ni Mwenekaciro wa Bzinthu Bzense?

N’thangwe Ranyi Timbacita Bzakupereka Kwa Mulungu Omwe ni Mwenekaciro wa Bzinthu Bzense?

‘Imwe Mulungu wathu, tinkukutendani na kutumbiza dzina lanu lakudeka.’—1 NKHANI 29:13.

NYIMBO: 80, 50

1, 2. Kodi Yahova ambaphatisa tani basa bzinthu bzace?

YAHOVA ni Mulungu omwe ambapasa. Bzinthu bzense bzomwe tinabzo bzimbacokera kwa iye. Yahova ni mwenekaciro wa bzinthu bzense bzakufunikira, ndipo iye ambabziphatisa basa kuti asamalire bzamoyo bzomwe bziri pa dziko lense la pansi. (Psalymo 104:13-15; Hagai 2:8) Bibliya limbalewa momwe Yahova adaphatisira basa mwakudabwisa bzinthu bzakufunika kuti asamalire wanthu wace.

2 Mwa ciratizo, Yahova akhapasa mtundu wa Jirayeri mana na madzi pomwe iwo akhali m’dambo kwa magole 40. (Kufuluka 16:35) Tenepo, iwo adakhala na bzinthu bzense bzomwe akhafunikira. (Nehemiya 9:20, 21) Na kupita kwa nthawe, Yahova adapasa mphanvu mpolofeta Eliya kuti athumizire mwakudabwisa tumafuta twa mkazi mansiwa wakukhulupirika. Bzimwebzi bzidathandiza mkaziyo kulipira mangawa yace, acisalambo na kobiri zakukwanira kuti iye na wana wace apitirize kukhala na moyo. (2 Wamambo 4:1-7) Ndipo mwa kuthandizidwambo na Yahova, Jezu adadyesa  wanthu na kugumanambo kobiri mwakudabwisa.—Mateu 15:35-38; 17:27.

3. Kodi ni mibvunzo iponi yomwe in’tawiridwa mu nkhani ino?

3 Yahova angaphatise basa cinthu ciri-cense comwe angafune kuti asamalire bzinthu bzomwe iye adalenga. Tsono, iye ambauza atumiki wace kuti ambapereke bzomwe angakwanise kuti athandizire basa lomwe linkucitidwa na gulu lace. (Kufuluka 36:3-7; werengani Mimwani 3:9.) * N’thangwe ranyi Yahova ambafuna kuti timbacite bzakupereka kwa iye? Kodi atumiki wa Yahova wakale-kale adathandizira tani basa lace? Kodi gulu lathu limbaphatisa tani basa kobiri ya bzakupereka? Mibvunzo imweyi in’tawiridwa mu nkhani ino.

N’THANGWE RANYI TIMBACITA BZAKUPEREKA KWA YAHOVA?

4. N’thangwe ranyi timbacita bzakupereka kwa Yahova?

Timbacita bzakupereka kwa Yahova thangwe timbamufuna

4 Timbacita bzakupereka kwa Yahova thangwe timbamufuna na kumutenda. Timbatokonyedwa kwene-kwene mu mtima mwathu, tikambakumbukira bzinthu bzense bzomwe iye adaticitira. Ndipo timbabzibva ninga momwe Mambo Davide adabvera pakufotokoza bzinthu bzomwe bzingadafunikira kuti amange templo. Davide adalewa kuti cinthu ciri-cense comwe tinaco cimbacokera kwa Yahova, ndipo ciri-cense comwe tingapereke kwa iye bzimbakhala ninga kumubwezera.—Werengani 1 Nkhani 29:11-14. *

5. Kodi Bibliya limbalatiza tani kuti kunamata kwathu kumbaphatanidza kucita bzakupereka bzaufulu?

5 Timbacitambo bzakupereka kwa Yahova thangwe imweyi ndiyo njira ibodzi yakumunamatira. M’matsomphenya yace, mpostolo Juwau adabva atumiki wa Yahova wa kudzulu ankulewa kuti: ‘Ndimwe wakuthemera Yahova, Mulungu wathu, kupasidwa mbiri, ulemu na mphanvu, thangwe ndimwe mudalenga bzinthu bzense, ndipo mwa kufuna kwanu bzidawoneka ndipo bzidalengedwa.’ (Cibvumbulutso 4:11) Kulewa cadidi, Yahova ngwakuthemera kutambira ulemu na mbiri yense, tenepo, tin’funika kumupasa bzinthu bzabwino kwene-kwene. Mwa kuphatisa basa Mozeji, Yahova adauza Ajirayeri kuti ambacite bzikondweso bzitatu pa gole. Pa bzikondwesobzi iwo akhacitambo bzakupereka ninga mbali ya kunamata kwawo Yahova. Wanthuwo adauzidwa kuti aleke ‘kukawonekera pamaso pa Yahova cimanja-manja.’ (Bzakutonga 16:16) Nsiku zinombo, mbali yakufunika kwene-kwene ya kunamata kwathu imbaphatanidza kucita bzakupereka bzaufulu. Tikambacita bzimwebzi, timbalatiza kuti timbalemekeza na kuthandizira basa lomwe gulu la Yahova linkucita.

6. N’thangwe ranyi kupasa n’kwabwino? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 15.)

6 Tin’funika kumbapasambo anzathu bzinthu bzomwe tinabzo, sikuti kumbandodikhirira kutambira.  (Werengani Mimwani 29:21.) * Kumbukirani mwana omwe wapasidwa kobiri na abereki wace, ndipo iye wapambula kobirizo acigulira mphaso aberekiwo. Kodi aberekiwo angabzibve tani na mphasoyo? Ayai kumbukirani bza tswaka lomwe linkutumikira ninga mpainiya, ndipo linkukhala pa mui pa abereki wace, tsono tswakalo limbapasa abereki wacewo kobiri kuti alipirire nyumba ya alugeri ayai kuti agulire bzakudya pa muipo. Abereki wace ambadikhirira lini kuti iye acite bzimwebzo, koma iwo ambatambira mphasoyo. Thangwe ranyi? Thangwe ra kufuna kulatiza kuti ambatenda bzinthu bzense bzomwe aberekiwo ambamucitira. Mwa njira ibodzi-bodziyi, Yahova ambadziwa kuti kupasa kumbatithandiza kukhala wanthu wabwino.

BZAKUPEREKA BZA ATUMIKI WA MULUNGU MU NTHAWE ZA KALE

7, 8. Kodi atumiki wa Yahova wakale-kale adathandiza tani (a) basa lakumanga tendi la mkonkhano na templo? (b) mabasa manango ya atumiki wa Mulungu?

7 Bibliya limbalewa kuti atumiki wa Yahova akhacita bzakupereka kuti athandizire basa lace. Nthawe zinango, iwo akhacita bzakupereka kuti athandizire basa lakumanga. Mwa ciratizo, Mozeji adalimbisa Ajirayeri kucita bzakupereka kuti athandizire basa lakumanga tendi la mkonkhano. Na kupita kwa nthawe, Mambo Davide adacitambo bzibodzi-bodzibzi kuti amange templo. (Kufuluka 35:5; 1 Nkhani 29:5-9) Mu utongi bwa Mambo Jehowasi, wansembe adakonza templo mwa kuphatisa basa kobiri zomwe wanthu adapereka. (2 Wamambo 12:4, 5) Mu nthawe ya Akristau wakuyambirira, ku Judeya kudagwa njala, ndipo abale wa kumweko akhafunika thandizo. Tenepo, Mkristau ali-wense adakonzekera bzinthu kuti atumizire abalewo.—Mabasa 11:27-30.

8 Atumiki wa Yahova ambathandizirambo mwakuthupi wale omwe ambatsogolera basa lace. Mwa ciratizo, mwakubverana na Cakutonga ca Mozeji, Alevi akhafunika lini kutambira mbuto ninga momwe yakhatambirira madzinza manango ya Jirayeri. Tenepo, madzinza manangoyo yakhapereka cakhumi pa bzinthu bzomwe yakhanabzo kwa Aleviwo. Bzimwebzi bzikhacitisa kuti Aleviwo ambacite bwino basa lawo mu tendi la mkonkhano. (Mirewengo 18:21) Ndipo akazi wakudeka mtima adaphatisambo basa bzinthu bzomwe akhanabzo kuti athandize Jezu pabodzi na anyakupfunza wace.—Luka 8:1-3.

Munthu ali-wense akhacita bzakupereka, bziribe basa kuti akhali wakudala ayai wakusauka

9. Kodi bzinthu bzomwe atumiki wakale-kale akhapereka akhabzigumana kuponi?

9 Kodi bzinthu bzomwe atumiki wakale-kalewa akhapereka akhabzigumana kuponi? Iwo akhabzigumana mu njira zakusiyana-siyana. Mwa ciratizo, Ajirayeri omwe adacita bzakupereka bzawo kuti athandizire basa lakumanga tendi la mkonkhano, adapereka bzinthu bzomwe iwo adabzibweresa kucokera ku Edjipito. (Kufuluka 3:21, 22; 35:22-24) Mu nthawe ya Akristau wakuyambirira, Akristau winango akhagulisa bzinthu bzawo, ninga minda ayai nyumba, ndipo kobirizo akhayenda kukazipereka kwa apostolo. Apostolowo akhatenga kobirizo kuti akathandizire abale omwe akhafunikira thandizo. (Mabasa 4:34, 35) Akristau winango akhambakoya kobiri kuti akacite bzakupereka. (1 Wakolinto 16:2) Ndipo munthu ali-wense akhacita bzakupereka, bziribe basa kuti akhali wakudala ayai wakusauka.—Luka 21:1-4.

 BZAKUPEREKA BZA ATUMIKI WA MULUNGU NSIKU ZINO

10, 11. (a) Kodi tingatewezere tani ciratizo ca atumiki wakale-kale wa Yahova pa nkhani ya kucita bzakupereka? (b) Kodi mumbabzibva tani mukambathandizira basa la Umambo na bzakupereka bzanu?

10 Nsiku zino, timbauzidwambo kucita bzakupereka kuti tithandizire mabasa yakusiyana-siyana yomwe yankucitidwa na gulu la Yahova. Mwa ciratizo, pinango gwere lanu lingacite makonzedwe ya kukonzesa Nyumba yanu ya Umambo ayai kumanga ipsa. Ayai pinango nthambi yanu ingafunike kuthumiziridwa. Tingacitembo bzakupereka kuti tithandizire mtsonkhano wa cigawo, ayai abale wathu omwe ankubonera na malengwa ya pansi. Ndipo bzakupereka bzathu bzimbathandizirambo mamisiyonario, apainiya wakupambulika, anyakunyang’anira dera, abale omwe ankutumikira pa nthambi zakusiyana-siyana na omwe ambatumikira ku likulu la pa dziko lense. Pinango gwere lanu limbatumiza kobiri mwezi uli-wense, kuti lithandizire basa lakumanga Nyumba zakucitira Mitsonkhano Mikulu-mikulu na Nyumba za Umambo kwa abale wathu m’madziko yakusiyana-siyana.

11 Tensenefe tingacite bzakupereka bzakusiyana-siyana kuti tithandizire basa lomwe linkucitidwa na gulu la Yahova mu nsiku zakumalizira zino. Ndipo ifepano timbabziwonesera lini pakucita bzakuperekabzo.Ndipopa, tikambaikha kobiri mu kaxa ya bzakupereka mu Nyumba ya Umambo ayai tikacita bzakupereka mwa kuphatisa basa saite yathu ya jw.org, wanthu winango ambadziwa lini bzomwe taperekabzo. Tsono tani penu munkuwona kuti cakupereka canu n’cakucepa kwene-kwene? Cadidi n’cakuti, bzakupereka bzizinji bzomwe gulu lathu limbatambira, bzimbacokera ku bzakupereka bzing’ono-bzing’ono sikuti bzikulu-bzikulu. Ndipo abale wanthu omwe mbakusauka, ambatewezera Akristau wakuyambirira wa ku Masedoniya. Iwo akhali ‘wakusauka kwene-kwene,’ koma akhapereka bzinthu bzomwe akhanabzo.—2 Wakolinto 8:1-4.

12. Kodi n’ciyani comwe gulu lathu limbacita kuti limbaphatise basa bzakupereka mwanzeru?

12 Abale wa m’Bungwe lakutonga mbakukhulupirika ndipo ambaphatisa basa mwanzeru bzakupereka bzomwe abale ambacita. (Mateu 24:45) Iwo ambacita mpembo kuti acite bzakusankhula bzabwino, ndipo patsogolo pace ambawona momwe angaphatisire basa mwakusamala kobiri zomwe zimbaperekedwa. (Luka 14:28) Mu nthawe ya Ajirayeri, amuna wakukhulupirika omwe akhasamalira bzakupereka akhaphatisa basa kobirizo kokha pa kunamata Yahova. Mwa ciratizo, pomwe Ezara akhayenda ku Jeruzalemu, mambo wa ku Perisi adamupasa oro, siriva na bzakupereka bzinango, bzomwe nsiku zino bzingakwane kobiri zakupitirira mamidyau 100 ya dolari. Ezara adawona bzakuperekabzi kukhala mphaso yakukapereka kwa Yahova. Na tenepo iye adapereka malango yakufotokoza momwe angadakhotcerera bzakuperekabzo pa ulendo bwakugopswa bomwe angadacita, kucoka ku Perisi kuyenda ku Jeruzalemu. (Ezara 8:24-34) Mu nthawe ya apostolo, Paulo adatenga kobiri zomwe zikhadaperekedwa na abale, aciyenda nazo ku Judeya kuti akathandize abale omwe akhafunikira thandizo. Iye adawonesesa kuti omwe akhasamalira kobirizo acite ‘bzinthu bzense mwakukhulupirika sikuti kokha pamaso pa Yahova, koma na pamaso pa wanthu kubodzi.’ (Werengani 2 Wakolinto 8:18-21.) * Nsiku zino, gulu lathu limbatewezera  Ezara na Paulo mwa kuphatisa basa bzakupereka mwanzeru.

13. N’thangwe ranyi gulu lathu lidacita makonzedwe yakucepesa bzinthu bzinango?

13 Nthawe zinango, mabanja yambacinja momwe yambaphatisira basa kobiri zawo kuti yaleke kudzonga kobiri zizinji kuposa zomwe yambatambira. Ayai pinango mabanjayo yangacepese bzinthu pa moyo wawo kuti yacite bzizinji pa kutumikira Yahova. Bzimwebzi bzimbacitikambo na gulu la Yahova. Nsiku zino, gululi linkucita mabasa mazinji yakusiyana-siyana, ndipo thangwe ra bzimwebzi, padzongedwa kobiri zizinji kuposa zomwe zikhaperekedwa. Tenepo, gululi lidacita makonzedwe yakucepesa bzinthu bzinango kuti limbakoye kobiri na kuphatisa basa mwanzeru bzakupereka bzomwe abale ambacita.

PHINDU LAKUCITA BZAKUPEREKA

Bzakupereka bzanu bzimbathandizira basa la Umambo lomwe linkucitidwa pa dziko lense (Onani ndime 14-16)

14-16. (a) Kodi bzakupereka bwanu bzimbaphatisidwa tani basa? (b) Kodi ni bzinthu bziponi bza m’gulu la Yahova bzomwe bzakuthandizani pa moyo wanu?

14 Abale azinji omwe ankutumikira m’gulu la Yahova kwa magole mazinji, ambalewa kuti nsiku zino, gululi linkucita bzinthu bzizinji kuposa kale-lense. Mwa ciratizo, tsapano tina saite ya jw.org na programa ya JW Broadcasting. Tina Bibliya la Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada m’bzirewedwe bzizinji. Ndipo mu gole la 2014/2015, tidacita mtsonkhano ukulu wa pa dziko lense omwe ukhana msolo wakuti “Pitirizani Kulinga Pakuyamba Umambo Bwa Mulungu!” Mtsonkhanoyu udacitika m’mizinda yakusiyana-siyana yakukwana 14. Ali-wense omwe adagumanika pa mtsonkhanoyu adakomedwa kwene-kwene!

15 Azinji adatenda kwene-kwene mphaso yakucokera m’gulu la Yahovayi. Mwa ciratizo, banja linango lomwe linkutumikira ku Ásia lidanemba kuti: “Ifepano timbatumikira mu mzinda ung’ono ndipo nthawe zinango, timbabzibva kukhala tekha mwakuti timbafika pakuyebwa kuti tinkucita mbali ya gulu la Yahova. Koma tikambawona programa zakusiyana-siyana mu JW Broadcasting, timbakumbukira kuti timbacita mbali ya gulu lense la abale. Abale wa kuno ambakomedwa kwene-kwene na programa imweyi. Tikamala kuwona programa ya mwezi uliwense, abalewa ambalewa kuti ambabzibva kukhala pafupi na abale wa m’Bungwe Lakutonga. Ndipo nsiku  zino, iwo mbakukondwa kwene-kwene thangwe ra kucita mbali ya gulu la Yahova.”

16 Pa dziko lense la pansi, pana Nyumba za Umambo pafupi-fupi 2.500 zomwe zinkumangidwa ayai zin’funika kukonzesedwa. Abale wa gwere linango ku Honduras adalewa kuti bzidakhala ninga ankulota pomwe adayamba kuphatisa basa Nyumba yawo ya Umambo, thangwe akhadikhira lini kuti angadakhala na Nyumba yawo-yawo. Iwo adati: “Ndife wakukondwa kwene-kwene thangwe ra kucita mbali ya banja la Yahova pabodzi na gulu lense la abale.” Abale azinji ambalewambo mafala mabodzi-bodziya, akatambira Bibliya na mabukhu manango m’cirewedwe cawo, akathandizidwa na abale pambuyo pa kugwedwa na malengwa ya pansi ayai akagumana na bzakutewera bzabwino mu upalizi bwa padeca mu gawo lawo.

17. Kodi timbadziwa tani kuti Yahova ankuthandizira gulu lace?

17 Wanthu omwe ni Mboni lini za Yahova, ambabvesesa lini momwe timbacitira bzinthu bzensenebzi mwakuphatisa basa kokha bzakupereka bzaufulu. Mwa ciratizo, nyakunyang’nira impreza inango adayenda kazungira mbuto yakudindira mabukhu yathu. Iye adadabwa kwene-kwene pomwe adauzidwa kuti basa lense limbacitidwa na abale wakubzipereka, nakuti basalo limbakwanisika na bzakupereka bzaufulu. Iye adalewa kuti bzomwe timbacitabzi mpsakusaya kukwanisika. Bzomwe adalewabzo mpsacadidi! Tsono ifepano timbadziwa kuti bzimwebzi bzinkukwanisika kokha thangwe ra thandizo la Yahova.—Djobi 42:2.

BZISIMBO BZOMWE BZIMBABWERA THANGWE RA KUCITA BZAKUPERERA KWA YAHOVA

18. (a) Kodi ni bzisimbo bziponi bzomwe tingatambire tikambathandizira basa la Umambo? (b) Kodi tingapfunzise tani wana wathu pabodzi na anyakupfunza Bibliya kuti akhalembo wanthu wakupasa?

18 Yahova ambatipasa mwayi ukulu wakuthandizira basa la Umambo. Ndipo iye ambatitsimikizira kuti tikacita bzimwebzi, iye an’dzatisimba. (Malakiya 3:10) Yahova ambatipicira kuti tikakhala wanthu wakupasa, bzinthu bzin’dzatifambira bwino. (Werengani Mimwani 11:24, 25.) * Iye ambatiuzambo kuti tikakhala wanthu wakupasa, tin’dzakhala wakukondwa, thangwe ‘kupasa kumbabweresa cikondweso cikulu kuposa kutambira.’ (Mabasa 20:35) Tingapfunzise wana wathu pabodzi na anyakupfunza Bibliya, kukhala wanthu wakupasa mwa mafala na bzicito bzathu, acitambirambo bzisimbo bzizinji.

19. Kodi pfunziroli lakulimbisani kucita ciyani?

19 Bzinthu bzense bzomwe tinabzo bzimbacokera kwa Yahova. Tenepo, tikambamubwezera, timbalatiza kuti timbamufuna nakuti timbalemekeza bzinthu bzense bzomwe iye adaticitira. (1 Nkhani 29:17) Pomwe Ajirayeri adacita bzakupereka kuti amangire templo, iwo ‘akhakomedwa kucita bzakupereka bzaufulu, pakuti akhacita bzakuperekabzo kwa Yahova na mtima wense.’ (1 Nkhani 29:9) Tenepo, bwerani tipitirize kugumana cikondweso na mtsangalazo mwa kumbabwezera kwa Yahova bzinthu bzomwe iye adatipasa.

^ ndi. 3 Mimwani 3:9 Lemekeza Yahova na bzinthu bzako bzakufunika, pabodzi na bzisapo bzako bzense bzakuyambirira.

^ ndi. 4 1 Nkhani 29:11 Imwe Yahova, kukula, mphanvu, mbiri, kudeka na ulemu ni bzanu; pakuti bzense bzomwe bziri kudzulu na pa dziko la pansi mpsanu. Umambo ni bwanu Yahova ndipo imwepo mumbabziikha padzulu ninga msolo wa wense. 12 Cuma na mbiri bzimbacokera kwa imwepo. Imwepo mumbatonga bzinthu bzense, ndipo m’manja mwanu muna mphanvu, ndipo mumbakwanisa kukuza na kulimbisa wanthu wense. 13 Ndipo tsapano, Imwe Mulungu wathu, tinkukutendani na kutumbiza dzina lanu lakudeka. 14 ‘Tsono, ndine yanimbo ine, ndipo mbani wanthu wangu kuti tipereke nsembe za ufulu ninga zimwezi? Pakuti bzinthu bzense bzimbacokera kwa imwe, ndipo timbandokupasani bzinthu bzakucokera m’manja mwanu.

^ ndi. 6 Mimwani 29:21 Mtumiki akapusisidwa kuyambira ali mwana, akadzakula, ambadzakhala satenda.

^ ndi. 12 2 Wakolinto 8:18 Tsono pabodzi na iye, tinkutumizambo m’bale munango omwe ankutumbizidwa m’magwere yense thangwe ra bzomwe ankucita pa basa la kupalizira bzipsa bzabwino. 19 Mpsimwebzi lini bzokha, iye adasankhulidwambo na magwere kuti akhale mwanzathu wa pa ulendo, pomwe tinkugawira mphaso ya kudeka mtima kuti mbiri iyende kwa Mbuya, na kulatiza kuti ndife wakufunisisa kuthandiza winango. 20 Tenepo, tin’funa lini kuti winango agumane mathangwe yakutitsutsa pa bzakupereka bzomwe tinkusamalirabzi. 21 Pakuti “timbasamalira bzinthu bzense mwakukhulupirika sikuti kokha pamaso pa Yahova, koma na pamaso pa wanthu kubodzi.”

^ ndi. 18 Mimwani 11:24 Alipo omwe ambapasa na mtima wense, acidzamalizira kukhala na bzinthu bzizinji; tsono alipo omwe ambafuna lini kupasa bzomwe akhafunikira kupasa, acimalizira kusauka. 25 Munthu wakupasa, an’dzasimbidwa, ndipo omwe ambatsangalaza winango, an’dzatsangalazidwambo.