‘Imwepo mun’dzawona . . . kusiyana pakati pa nyakulungama na nyakuipa.’—MALAKIYA 3:18.

NYIMBO: 127, 101

1, 2. Kodi atumiki wa Yahovafe timbalimbana na bvuto liponi? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

ADOTOLO azinji na alapi ambasamalira wanthu omwe ana matenda yakupasirana. Iwo ambawasamalira thangwe ra kufuna kuwathandiza. Tsono, pakucita bzimwebzo, iwo ambafunikira kusamala kuti aleke kupasidwambo matendayo. Mwa njira ibodzi-bodziyi, atumiki wa Yahovafe timbalimbana na bvuto likulu: timbakhala pakati pa wanthu wa makhalidwe yomwe yambakondwesa lini Mulungu.

2 Mu nsiku zakumalizira zino, wanthu omwe ambafuna lini Mulungu, ambanyozera mitemo yace yakulewa bza cabwino na cakuipa. Mpostolo Paulo adanembera Timotio bza makhalidwe yakuipa yomwe wanthu wakusaya kubvera Mulungu angadadzakhala nayo mu nsiku zakumalizira. Ndipo makhalidwe yamweya yankuyenda yacithumizirika. (Werengani 2 Timotio 3:1-5, 13.) * Napo tingaipidwe na makhalidwe yakuipa ya wanthuwo, tireke kuyebwa kuti iripo ngozi yakuyamba kumbawatewezera.  (Mimwani 13:20) Mu nkhani ino, tiniwona kusiyana komwe kulipo pakati pa makhalidwe ya atumiki wa Mulungu na makhalidwe ya wanthu omwe ambatumikira lini Mulungu. Ndipo tiniwonambo bzomwe tingacite kuti tireke kutewezera makhalidwe yakuipayo pomwe tinkuthandiza wanthu kupfunza bza Yahova.

3. Kodi pa 2 Timotio 3:2-5 pankulewa bza wanthu aponi?

3 Mpostolo Paulo adanemba kuti nsiku zakumalizira zingadadzakhala ‘nthawe zakunesa’ kwene-kwene. Patsogolo pace, iye adandandalika makhalidwe yakuipa yakukwana 19 yomwe wanthu angadzadakhala nayo nsiku zino. Ndipo Pauloyo adayalewambo makhalidwe yamweya pa Waroma 1:29-31. Tsono, kusiyana kwace n’kwakuti pa tsamba lomwe adanembera Timotio, iye adalewa mafala yomwe yambagumanika lini m’mbuto zinango za m’Bzinembo bza Cigerego. Mpostolo Paulo adayamba na mafala yakuti ‘pakuti wanthu an’dzakhala.’ Pamwepa, fala lakuti ‘wanthu’ linkulewa bza amuna na akazi omwe ana makhalidwe yakuipa. Tsono si wanthu wense ana makhalidwe yakuipa yakulewedwa na Paulo, pakuti atumiki wa Yahova ambalatiza makhalidwe yakusiyana.—Werengani Malakiya 3:18. *

ATUMIKI WA YAHOVA NI WANTHU WAKUBZICEPSWA

4. Kodi munthu wakubzikuza ambabziwona tani?

4 Pambuyo pa mpostolo Paulo kulewa kuti wanthu angadadzakhala wakubzifuna wokha na wakufunisisa kobiri, iye adalewambo kuti wanthu angadadzakhala wakubzibva, wakubzikuza na wakusamwa. Wanthu wa makhalidwe yamweya, kawiri-kawiri ambabziwona kuti mbabwino kwene-kwene kuposa anzawo. Ambacita bzimwebzo thangwe ra kudeka kwawo, mabasa yomwe ambacita, bzinthu bzomwe anabzo pabodzi na maudindo yomwe anayo. Wanthu amwewa ambafunisisa kuti anzawo ambadabwe nawo. Pakulewa bza wanthu wa makhalidwe yamweya, mdziwi munango adati: “Mu mtima mwa wanthu amwewa muna kamphatso komwe iwo ambakagodamira kuti abzinamate wokha.” Winango ambalewa kuti kubzikuza kudaipa kwene-kwene, mwakuti wanthu wakubzikuza ambafuna lini kuwonana na anzawo omwe ambabzikuzambo.

5. Kodi mbaponi atumiki wakukhulupirika wa Yahova omwe adalatizambo mkhalidwe wakubzikuza?

5 Yahova ambawenga ‘maso yakubzikuza.’ (Mimwani 6:16, 17) Kubzikuza kumbacitisa kuti munthu atalikirane na Mulungu. (Psalymo 10:4) Kubzikuza ni mkhalidwe wa Sathani. (1 Timotio 3:6) Bzakupasa nsisi mpsakuti napo atumiki winango wakukhulupirika wa Yahova adalatizambo kale mkhalidwe wakubzikuza. Mwa ciratizo, mambo Uziya adakhulupirika kwa Yahova kwa magole mazinji. Tsono Bibliya limbati bza iye: ‘Pomwe adandokhala wamphanvu, mtima wace udabzikuza, mpaka kufika pakumudzonga. Tenepo, iye adacita bzinthu mwakusaya kukhulupirika kwa Yahova, Mulungu wace.’ Mambo Uziyayo adayenda ku templo, acikatentha bzakununkhiza, napo akhathemera lini kucita bzimwebzo. Ndipo mambo Ezekiya, adalatizambo mzimu wakubzikuza, tsono iye adadzacinja.—2 Nkhani 26:16; 32:25, 26.

6. Kodi n’ciyani cingadacitisa Davide kukhala munthu wakubzikuza? Tsono n’ciyani cidamuthandiza kukhala wakubzicepswa?

6 Wanthu winango ambabzikuza thangwe ra kudeka, kubvekera, madu yakuimba ayai thangwe ra mphanvu zomwe anazo. Davide akhanabzo bzinthu bzensenebzi, koma iye adapitiriza kukhala munthu wakubzicepswa. Mwa ciratizo, pambuyo pa Davide kupha Goliyati, mambo Sauli adamuuza kuti alowole mwana wace. Tsono Davide adati: ‘Kodi ndine yanimbo ine, ndipo mbani abale  wangu pabodzi na wadzinza wa babangu mu Jirayeri muno kuti ndikhale mkwasa wa mambo?’ (1 Samuweri 18:18) Kodi n’ciyani cidathandiza Davide kukhala wakubzicepswa? Iye akhazindikira kuti akhanabzo bzinthu bzensenebzo thangwe rakuti Yahova akhabzicepswa kuti ambamuwonembo. (Psalymo 113:5-8) Davide akhadziwa kuti cinthu ciri-cense cabwino comwe akhanaco cikhacokera kwa Yahova.—Onanimbo 1 Wakolinto 4:7.

Wanthu akawona kuti ndife wakubzicepswa, iwo angafune kupfunza bza Yahova

7. Kodi n’ciyani cimbatithandiza kukhala wakubzicepswa?

7 Atumiki wa Yahova ambacita nyongo yakukhala wakubzicepswa ninga Davide. Kodi n’ciyani cimbatithandiza kukhala wakubzicepswa? Cinthu cibodzi comwe cimbatithandiza ni kutewezera Yahova, pakuti iye ngwakubzicepswa napo ni Mkululetu m’cirengedwe cense. (Psalymo 18:35) Cinango, n’cakuti timbafuna kubvera malango ya pa Wakoloso 3:12 yakuti: ‘Bvalani lufoyi likulu, kucitira winango nsisi, kudeka mtima, kubzicepswa m’makumbukidwe, kufatsa na kupirira.’ Ndipo timbadziwambo kuti lufoyi ‘limbabziikha lini ne kubzikuza.’ (1 Wakolinto 13:4) Ndipo cinango pomwe, n’cakudziwa kuti wanthu akawona kuti ndife wakubzicepswa, iwo angafune kupfunza bza Yahova. Mwamuna wakusaya kukhulupira angafune kupfunza bza Yahova thangwe ra makhalidwe yabwino ya mkazace omwe ni Mkristau. Mwa njira ibodzi-bodziyi, wanthu winango angafunembo kupfunza bza Yahova thangwe ra kubzicepswa kwa atumiki wace.—1 Pedru 3:1.

ATUMIKI WA YAHOVA AMBASAMALIRA ANZAWO MWA LUFOYI

8. (a) Kodi nsiku zino wana ambawona tani nkhani ya kusaya kubvera abereki? (b) Kodi Bibliya limbalewa kuti wana acite ciyani na abereki wawo?

8 Mpostolo Paulo adalewambo momwe wanthu angadambacitira bzinthu na anzawo mu nsiku zakumalizira zino. Iye adalewa kuti wana angadadzabvera lini abereki wawo. Nsiku zino, mabukhu, mavidiyo na programa za pa TV zimbacitisa wana kuwona ningati mpsabwino kusaya kubvera abereki wawo. Tsono, cadidi n’cakuti kusaya kubvera abereki kumbacitisa kuti wanawo aleke kukhala wakuphatana na abereki wawo. Nfundo imweyi imbadziwika kuyambira kale-kale. Mwa ciratizo, kale-kale, ku dziko la Grécia munthu omwe akhamenya abereki wace, akhathamangisidwa m’mudzi mwace. Ndipo mu cakutonga ca Aroma, munthu omwe akhamenya pai wace, akhapasidwa cirango cakundendemerana na comwe cikhaperakedewa kwa munthu omwe waimbidwa mulandu wakupha mwanzace. Bzinembo bza Cihebereu na Cigerego, bzimbalewa kuti wana ambalemekeze abereki wawo.—Kufuluka 20:12; Wayefezo 6:1-3.

9. Kodi n’ciyani cingathandize wana kubvera abereki wawo?

9 Kodi n’ciyani cingathandize wana kumbabvera abereki wawo napo anzawo ambacita lini bzimwebzo? Wana an’funika kumbakumbukira bzabwino bzense bzomwe abereki wawo ambawacitira kuti akwanise kuwatenda na kumbawabvera. Wana an’funika kubvesesa kuti Mulungu, omwe ni Pai wa tensenefe, ndiye ambafuna kuti iwo ambabvere abereki wawo. Wana akambatcenkha kufudza abereki wawo, bzin’dzacitisa kuti anzawo ambalemekezembo kwene-kwene abereki wawo. N’cadidi kuti abereki akasaya kulatiza lufoyi kwa  wana wawo, wanawo anganeseke kumbawabvera. Tsono, wana akawona kuti abereki wawo ambawafuna kwene-kwene, iwo an’dzawabvera napo pa bzinthu bzakunesa kubvera. Mulumbwana munango omwe dzina lace ni Austin, adati: “Nthawe zinango ndikhambafuna kuswa malamulo ya abereki wangu. Tsono ndikhadziwa kuti abereki wangu akhali lini wanthu wakuuma. Iwo akhambafotokoza mathangwe ya malamulo yomwe akhaikha pa muipo, ndipo nthawe zense ndikhambaceza nawo mwakutsudzuka. Bzimwebzi bzidandithandiza kuti ndimbawabvere. Ndikhawona kuti iwo akhandifuna, ndipo thangwe ra bzimwebzo inepano ndikhafunambo kuwakondwesa.”

10, 11. (a) Kodi ni makhalidwe yaponi yakuipa yomwe yambalatiza kuti wanthu alibe lufoyi na anzawo? (b) Kodi Akristau wacadidi ambandofunana wokha-wokha basi?

10 Mpostolo Paulo adalewambo bza makhalidwe manango yakuipa yomwe yambalatiza kuti wanthu alibe lufoyi na anzawo. Pambuyo pakulewa kuti wana angadakhala ‘wakusaya kubvera abereki,’ iye adalewambo kuti wanthu angadakhala wakusaya kutenda. Bzimwebzi n’cadidi, lero lino wanthu azinji ambatenda lini bzomwe anzawo ambawacitira. Paulo adalewambo kuti wanthu angadadzakhala wakusaya kukhulupirika na wakusaya kufuna mbverano, bzomwe bzinkuthandauza kuti iwo angadabvuma lini kukhala pa mtendere na anzawo. Iwo angadadzakhala wakunyoza wanthu na Mulungu, ndipo angadadzapandukirambo anzawo. Ndipo angadadzakhalambo wakumbalewera anzawo bzakuipa kuti awadzongere mbiri yawo. *—Onani mafala ya m’nyansi.

11 Atumiki wa Yahova adasiyana kwene-kwene na wanthu wa ku dzikoku, pakuti iwo ambalatiza lufoyi lacadidi kwa anzawo. Jezu adalewa kuti cakutonga caciwiri cakufunika kwene-kwene ni kufuna mwanzathu. (Mateu 22:38, 39) Ndipo iye adalewambo kuti Akristau wacadidi angadadziwika thangwe ra kufunana wokha-wokha. (Werengani Juwau 13:34, 35.) * Tsono si bzokhabzi, iwo angadafika mpaka kufunambo anyamadulanthaka wawo.—Mateu 5:43, 44.

12. Kodi Jezu adalatiza tani kuti akhafunadi wanthu?

12 Jezu adalatiza kuti iye akhafunadi wanthu. Iye adalatiza bzimwebzo mwa kumbayenda mzinda na mzinda kuti akawapalizire bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu. Ndipo iye adapenyesa azimola, adapoza anyakulemala na anyamapere na kufungulambo makutu ya ankhutu. Jezu adalamusambo anyakufa. (Luka 7:22) Napo Jezu akhawengedwa na wanthu azinji, iye adapereka moyo wace kuti apulumuse wanthu. Jezu adatewezera bwino-bwinoletu lufoyi la Pai wace. Ndipopa, pa dziko lense la pansi, Mboni za Yahova zimbatewezera Jezu mwa kulatizambo lufoyi kwa anzawo.

13. Kodi n’ciyani cin’dzacitika tikalatiza kuti timbafuna wanthu?

13 Tikalatiza wanthu kuti timbawafuna, iwo angafune kudziwa bza Yahova. Mwa ciratizo, mwamuna munango wa ku dziko la Tailândia adayenda ku mtsonkhano wa cigawo, ndipo adadabwa kuwona momwe abale akhalatizirana lufoyi. Atabwerera kumui, iye adakumbira kupfunza Bibliya na Mboni za Yahova kawiri-kense pa mdzinga, ndipo adayambambo kumbapalizira adzinza wace wense. Patandopita minyezi mitanthatu, iye adakhala na mbali yakuwerenga Bibliya mu Nyumba ya Umambo. Kodi munkulatizambo lufoyi kwa wanthu winango? Bzibvunzeni kuti: ‘Kodi ndinkucita nyongo yakuthandiza wanthu wa m’banja mwangu, m’gwere na mu utumiki? Ndinkucita  nyongo yakumbawona wanthu ninga momwe Yahova ambawawonera?

WANTHU OMWE ANA MAKHALIDWE YA BZIROMBO ANKUCINJA

14, 15. Kodi wanthu azinji ambalatiza makhalidwe yaponi yakuipa? Kodi n’ciyani cimbathandiza wanthu kucinja makhalidwe yawo?

14 Mu nsiku zakumalizira zino, wanthu ambalatizambo makhalidwe manango yakuipa yomwe tin’funika kuyatcenkha. Mwa ciratizo, azinji ni wanthu wakusaya kufuna ubwino. Iwo ambawengeratu bzabwino. Iwo ni wanthu wakusaya kubziretsa na wakulusa. Ndipo winango mbantimbo. Iwo ambacita bzinthu mwakusaya kukumbuka, ndipo ambacita lini thupo na momwe bzicito bzawobzo bzimbatokonyera anzawo.

15 Tsono, wanthu azinji omwe akhambacita bzinthu ninga bzirombo bzakulusa adacinja makhalidwe yawo. Ndipo kucinja kwawoko kukhadalewedwa kale m’Bibliya. (Werengani Zaiya 11:6, 7.) * Bibliya limbalewa kuti bzirombo bza m’thengo ninga mphumphi na mphondolo bzingadadzakhala pabodzi na bzifuwo ninga mabira na n’gombe. Kodi n’ciyani cingadacitisa kuti bzirombobzi bzikhale mwa mtendere? Pa Zaiya 11:9 pambati: ‘Thangwe dziko la pansi lin’dzadzala la wanthu wakudziwa Yahova ninga momwe madzi yambadzazira nyanza.’ Bzirombo bzingapfunze lini bza Yahova, tenepo, polofesiyayi imbalewa bza wanthu omwe angadadzacinja makhalidwe yawo.

Mitemo ya m’Bibliya imbathandiza wanthu kucinja makhalidwe yawo! (Onani ndime 16)

16. Kodi Bibliya limbathandiza tani wanthu kucinja makhalidwe yawo?

Bziribe kupusa kucinja makhalidwe yakuipa, tsono mzimu wa Mulungu umbathandiza munthu omwe an’funadi kumukondwesa

16 Abale wathu azinji omwe kale-kale akhali  wakulusa, adapfunza kukhala mwa mtendere na anzawo. Mungawerenge nkhani zawo pa jw.org, mu msolo wakuti Baibulo Limasintha Anthu.” Wanthu omwe ambapfunza bza Yahova, acisankhula kumutumikira adasiyana na wale omwe ambandowoneka ninga wakubzipereka kwa Mulungu, koma acimbalamba kuti mphamvu yakubzipereka kwawoko iwacinje. Kulewa kunango, iwo ambalewa kuti ankutumikira Mulungu, koma nthawe ibodzi-bodziyo ambacita bzinthu bzakuipa. Tsono atumiki wa Yahova adasiyana. Iwo ‘adabvaladi unthu bupsa bomwe budalengedwa mwakubverana na kufuna kwa Mulungu m’cirungamo caico na cikhulupiro.’ (Wayefezo 4:23, 24) Wanthu akapfunza bza Yahova, ambazindikira kufunika kwa kubvera mitemo yace. Kucita bzimwebzi kumbawathandiza kucinja bzikhulupiro, makumbukidwe na bzicito bzawo. Bziribe kupusa kucinja makhalidwe yakuipa, tsono mzimu wa Mulungu umbathandiza munthu omwe an’funadi kumukondwesa.

‘WANTHU AMWEWA, TALIKIRANA NAWO’

17. Kodi n’ciyani cin’dzatithandiza kutcenkha kutewezera makhalidwe ya wanthu wakuipa?

17 Nsiku zino bzinkunesa lini kuwona kusiyana pakati pa wanthu omwe ambatumikira Mulungu na omwe ambam’tumikira lini. Tenepo, tin’funika kusamala kuti tireke kutewezera makhalidwe yakuipa ya wale omwe ambatumikira lini Mulungu. Ndipo tin’funika kubvera malango ya Yahova yakulewa bza kutalikirana na wanthu omwe ana makhalidwe yakulewedwa pa 2 Timotio 3:2-5. N’cadidi kuti tingatalikiraneletu lini na munthu ali-wense omwe ana makhalidwe yakuipa, pakuti winango timbaphata nawo basa, kupfunza nawo ayai kukhala nawo m’nyumba ibodzi. Tsono tin’funikira lini kumbakumbuka ayai kumbacita bzinthu ninga iwo. Kodi n’ciyani cin’dzatithandiza kucita bzimwebzi? Kulimbisa uxamwali bwathu na Yahova mwa kupfunza Bibliya na kucitambo uxamwali na wanthu omwe ambafuna Mulungu.

18. Kodi n’ciyani cingacitike tikambatewezera Yahova na kucita bzomwe iye ambafuna?

18 Ifepano tin’funikambo kuthandiza wanthu kupfunza bza Yahova. Tenepo, mbanyang’anani mipata yakuti mumbapalizire wanthuwo, ndipo mukakumbira thandizo kwa Yahova, mun’dzakwanisa kuthandiza wanthu pa nthawe yomwe iwo ankufunikiradi thandizolo. Tin’funika kumbabzidziwikisa kwa wanthu kuti ndife Mboni za Yahova, ndipo makhalidwe yathu yabwino yan’dzapasa mbiri Mulungu. Yahova ambatipfunzisa ‘kulamba makhalidwe yakuipa na bzikhumbo bza dziko, kuti tikhale wa makumbukidwe yabwino, wacirungamo na wakubzipereka kwa Mulungu’ m’dziko lino. (Tito 2:11-14) Tikatewezera Yahova, ticicitambo bzomwe iye ambafuna, wanthu an’dzawona bzimwebzo, ndipo winango angafike pakulewa kuti: ‘Tiniyenda namwe thangwe tabva kuti Mulungu anamwe.’—Zakariya 8:23.

^ ndi. 2 2 Timotio 3:1 Tsono dziwa kuti m’nsiku zakumalizira, pan’dzakhala nthawe zakupambulika na zakunesa. 2 Pakuti wanthu an’dzakhala wakubzifuna, wakufuna kobiri, wakubzibva, wakubzikuza, wakunyoza, wakusaya kubvera abereki, wakusaya kutenda, wakusaya kukhulupirika, 3 wakusaya kufuna abale wawo, wakusaya kufuna mbverano, wakulewera bzakuipa anzawo, wakusaya kubziretsa, wakulusa, wakusaya kufuna ubwino, 4 wakupandukira anzawo, wa mtimbo, wakusamwa, wakufunisisa kubzikondwesa iwo wokha kuposa kukondwesa Mulungu, 5 acimbawoneka ninga wakubzipereka kwa Mulungu, koma acimbalamba kuti mphamvu yakubzipereka kwawoko iwacinje. Wanthu amwewa, talikirana nawo. 13 Koma wanthu wakuipa na wacinyengo an’dzaipiratu. Iwo an’dzasoceresa winango ndipo an’dzasoceresedwambo.

^ ndi. 3 Malakiya 3:18 Ndipo imwepo mun’dzawona pomwe kusiyana pakati pa nyakulungama na nyakuipa, na pakati pa omwe ambatumikira Mulungu na omwe ambam’tumikira lini.

^ ndi. 10 Fala lacigirego lakuti “nyamagunkha” ni di·aʹbo·los. Mu Bibliya, fala limweri limbaphatisidwa basa kwa Sathani, omwe ambanamizira Mulungu bzinthu bzakuipa kwene-kwene.

^ ndi. 11 Juwau 13:34 Ndin’kukupasani cakutonga cipsa cakuti mumbafunane mwekha-mwekha; ninga momwe ine ndidakufunirani, imwepo mumbafunanembo mwekha-mwekha. 35 Na bzimwebzo, wense an’dzadziwa kuti ndimwe anyakupfunza wangu, mukambafunana.

^ ndi. 15 Zaiya 11:6 Mphumphi in’dzakhala pabodzi na mwana wa bira, ndipo nyalugwe an’dzagona pabodzi na mbuzi; mphulu, mphondolo yamphamvu pabodzi na cifuwo cakudyesedwa bwino bzin’dzakhala pabodzi, ndipo kamulumbwana ndiko kan’dzabzitsogolera. 7 Ng’ombe na cimbalangondo bzin’dzadyera pabodzi, ndipo wana wawo an’dzagona pabodzi. Mphondolo in’dzadya mauswa ninga momwe ambacitira mkono wa ng’ombe.