Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

‘Iye Ambapasa Mphanvu Munthu Wakuneta’

‘Iye Ambapasa Mphanvu Munthu Wakuneta’

Vesi la gole la 2018: ‘Wale omwe an’dikhirira Yahova, an’dzakhala pomwe na mphanvu.’—ZAIYA 40:31.

NYIMBO: 3, 47

1. Kodi ni mabvuto yaponi yomwe tinkulimbana nayo, ndipo thangwe ranyi Yahova ambakomedwa kwene-kwene na atumiki wace wakukhulupirika? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

MOYO ngwakunesa kwene-kwene m’dziko lino. Mwa ciratizo, azinji wa imwepo abale na mpfumakazi, munkubonera na matenda makulu. Winango munkusamalira abereki wanu omwe mbakukalamba, ndipo winango munkucita nyongo yakusamalira bzakusaya bza mabanja yanu. Pa mabvuto yomwe tayalewaya, ifepano tikudziwa kuti azinji wa imwepo munkulimbana na mabvuto mazinji kabodzi na kabodzi. Bzimwebzi bzimbakumalirani nthawe, mphanvu na kobiri zizinji. Tsono Yahova ambakomedwa kwene-kwene na kukhulupirika kwanu thangwe imwepo mumbakhulupira na mtima wense kuti iye an’dzakuthandizani. Ndipo mumbadziwambo kuti in’dzafika nthawe yomwe bzinthu bzin’dzacinja thangwe ndibzo bzomwe iye adatipicira.

2. Kodi n’cilimbiso ciponi comwe timbacigumana pa Zaiya 40:29, tsono n’ciyani comwe atumiki winango wa Mulungu ambacita?

2 Kodi nthawe zinango imwepo mumbakumbuka kuti mun’kwanisa lini pomwe kupirira mabvuto yanu? Penu mumbakumbuka tenepoyo, dziwani kuti muli lini mwekha. Atumiki winango wakukhulupirika wakale-kale akhabzibvambo tenepoyo. (1 Wamambo 19:4; Djobi 7:7) Tsono n’ciyani comwe cidawathandiza kupirira mabvuto yawoyo? Iwo adakhulupira mphanvu za Yahova. Bibliya limbalewa kuti Mulungu ‘ambapasa mphanvu munthu wakuneta.’ (Zaiya 40:29) Koma mpsakupasa nsisi kuti atumiki winango wa Mulungu nsiku zino, ambawona kuti njira yakulimbana  na mabvuto yawo ni kubakaima kutumikira Yahova. Iwo ambawona lini kutumikira Yahova ninga mwayi, koma ambawona ninga mtolo wakulemera. Tenepo, iwo ambasiya kuwerenga Bibliya, kuyenda ku mitsonkhano na mu utumiki bwakumunda. Ndipo bzimwebzi ndibzo bzomwe Sathani ambafuna kuti iwo acite.

3. (a) Kodi n’ciyani comwe tingacite tikaneta? (b) Kodi tin’cezerana ciyani mu nkhani ino?

3 Sathani ambafuna lini kuti ifepano tikhale wakulimba. Ndipo iye ambadziwa kuti ifepano timbakhala wakulimba kwene-kwene tikambatumikira Yahova. Tenepo, mukaneta lekani kutalikirana na Yahova, koma mbamufendererani. Bibliya limbati: ‘Iye an’dzakulimbisani na kukupasani mphamvu.’ (1 Pedru 5:10; Tiyago 4:8) Mu nkhani ino, tin’cezerana bza Cinembo ca Zaiya 40:26-31, ndipo tiniwona momwe Yahova ambalimbisira atumiki wace. Patsogolo pace tiniwona bzakucitika bziwiri bzomwe bzingatitazise kucita bzizinji pa kutumikira kwathu Yahova, ndipo tiniwonambo momwe kuphatisa basa nfundo za m’Bibliya kungatithandizire kupirira.

WALE OMWE AN’DIKHIRIRA YAHOVA AN’DZAKHALA POMWE NA MPHANVU

4. Kodi n’ciyani comwe tingapfunze na Cinembo ca Zaiya 40:26?

Yahova an’dzatipasa mphanvu zomwe tin’funikira kuti tipirire mabvuto yathu

4 Werengani Zaiya 40:26. * Palibe munthu omwe angakwanise kulewenga nyenyezi zense zomwe ziri kudzulu. Ndipo masiyentista yambalewa kuti kudzulu kuna nyenyezi zakupitirira mabidyau 400. Tsono, Yahova ambakwanisa kucemera dzina la nyenyezi ibodzi na ibodzi. Kodi bzimwebzi bzinkutipfunzisa ciyani pakulewa bza Yahova? Tinkupfunza kuti penu Yahova ambasamalira nyenyezi za kudzulu, ndiye kuti iye ambatisamalira kuposa nyenyezizo! Ndipo iye ambacita bzimwebzi thangwe rakuti ifepano timbamutumikira mwa lufoyi, sikuti mwakucita kukakamizidwa. (Psalymo 19:1, 3, 14) Baba wathu wakudzulu ambadziwa bzense pakulewa bza ifepano. Ndipo Bibliya limbalewa kuti iye ambalewenga ‘napo tsisi la mu msolo mwanu.’ (Mateu 10:30) Yahova ambafuna kuti tidziwe kuti iye ‘ambadziwa bzense bzomwe bzimbacitikira anyakulungama.’ (Psalymo 37:18) Kulewa cadidi, Yahova ambawona mabvuto yathu yense ndipo iye an’dzatipasa mphanvu zomwe tin’funikira kuti tipirire.

5. Kodi n’thangwe ranyi tingakhale na citsimikizo cense cakuti Yahova an’dzatipasa mphanvu?

5 Werengani Zaiya 40:28. * Yahova ni mwenekaciro wa mphanvu zense. Mwa ciratizo, ndokumbukirani mphanvu zomwe dzuwa linazo. Nyakunemba nkhani za siyensiya munango wakucemeredwa David Bodanis, adalewa kuti m’mphindi iri-yense, dzuwa limbacosa mphanvu yakundendemerana na mphanvu ya mabomba ya atomika bzulu na bzulu. Ndipo kafuku-fuku munango, adalatiza kuti mphanvu zomwe dzuwa limbacosa mu mphindi ibodzi yokha, zingacitise wanthu pa dziko lense la pansi kukhala na magetsi kwa magole 200.000! Kulewa cadidi, Yahova omwe ambapereka mphanvu kwa dzuwa, angatipasembo mphanvu zomwe tin’funikira kuti tilimbane na mabvuto yathu.

6. Kodi djoki la Jezu ndakulula mwa njira iponi, ndipo kodi bzimwebzi bzimbatitokonya tani?

6 Werengani Zaiya 40:29. * Kutumikira Yahova  kumbatikondwesa kwene-kwene. Jezu adauza anyakupfunza wace kuti: ‘Nyamulani djoki langu . . . Ndipo mun’dzagumana mtendere m’mitima mwanu, thangwe djoki langu ndakufewa, ndipo mtolo wangu ngwakulula.’ (Mateu 11:28-30) Mafalaya njacadidi! Nthawe zinango, ifepano timbakhala wakuneta pomwe tinkuyenda ku mitsonkhano ayai mu utumiki bwakumunda. Kodi timbabva tani tikabwerera? Ifepano timbakhala wakutsangalazidwa na wakukonzeka kulimbana na mabvuto yathu. Kulewa cadidi, djoki la Jezu ndakulula.

7. Fotokozani cakucitika comwe cinkulatiza kuti mafala ya pa Mateu 11:28-30, njacadidi.

7 Onani bzomwe bzidacitika na mpfumakazi yathu inango. Nthawe zizinji, mpfumakaziyi imbakhala yakusunama ndipo imbaduwala matenda ya msolo wacing’anula. Tenepo, nthawe zinango iyo ikhakwanisa lini kuyenda ku mitsonkhano. Koma nsiku inango, iyo idacita nyongo yakuyenda ku mitsonkhano ndipo idadzalewa kuti: “Nkhani yomwe idafotokozedwa idalewa bza momwe tingalimbanire na msunamo. Nkhaniyo idafotokozedwa bwino ndipo idanditokonya kwene-kwene, mpaka ndidalira. Ndipo nkhaniyi idandithandiza kuwona kuti ndin’funika kumbagumanika pa mitsonkhano nthawe zense.” Mpfumakaziyi, idakondwa kwene-kwene thangwe ra nyongo yomwe idacita yakuyenda ku mitsonkhano nsiku imweire!

8, 9. Kodi ndiponi thandauzo la mafala ya Paulo pomwe iye adalewa kuti: ‘Ndikatepa, ndipo ndimbakhala wamphanvu’?

8 Werengani Zaiya 40:30. * Ifepano tingakhale na maluso mazinji, koma tingakwanise lini kucita bzinthu bzizinji mwa mphanvu zathu zokha. Ndipo bzimwebzi ndibzo bzomwe tensenefe tin’funika kudziwa. Mpostolo Paulo akhakwanisa kucita bzinthu bzizinji, koma iye akhakwanisa lini kucita bzense bzomwe akhafuna. Pomwe iye adafotokozera Yahova bza momwe akhabvera pa nkhaniyi, Yahova adamuuza kuti: ‘Mphanvu yangu imbakhala yakukwana ukakhala wakutepa.’ Paulo adabvesesa bzomwe Yahova akhafuna kulewa na mafalaya. Ndipopa iye adalewa kuti: ‘Ndikatepa, ndipo ndimbakhala wamphanvu.’ (2 Wakolinto 12:7-10) Kodi Paulo akhathandauza ciyani na mafalaya?

9 Paulo akhadziwa kuti mwa mphanvu zace zokha, iye angadakwanisa lini kucita bzizinji. Iye akhafunikira thandizo la munthu wamphanvu kwene-kwene. Ndipo Paulo akhatambira thandizolo kucokera kwa mzimu wakucena wa Mulungu, maka-maka akatepa. Ndipo mzimuyo ukhamupasambo mphanvu zakuti akwanise kucita bzinthu bzomwe iye angadakwanisa lini kubzicita mwa mphanvu zace zokha. Bzimwebzi bzingacitikembo na ifepano. Yahova akatipasa mzimu wace wakucena, ifepano tin’dzakhala wakulimba!

10. Kodi Yahova adathandiza tani Davide kulimbana na mabvuto yace?

10 Munthu munango omwe kawiri-kawiri akhatambira mphanvu kucokera kwa mzimu wakucena wa Mulungu ni Davide. Iye adaimba kuti: ‘Na thandizo lanu ndingalimbane na thimu la akapondo; na mphanvu za Mulungu, ndingakwanise kukwira mpanda.’ (Psalymo 18:29) Ninga mpanda utali omwe tingakwanise lini kuukwira, nthawe zinango ifepano timbagumana na mabvuto makulu yomwe tingakwanise lini kulimbana nayo mwa mphanvu zathu zokha, koma kokha na thandizo la Yahova.

11. Kodi mzimu wakucena ungatithandize tani kulimbana na mabvuto yathu?

11 Werengani Zaiya 40:31. * Mphungu zimbakwanisa lini kumbuluka kwa nthawe itali mwa mphanvu zace zokha. Koma izo zimbaphatisa basa mphepo yakupsa yomwe imbazithandiza kumbuluka mpaka mdzaulu kwene-kwene.  Bzimwebzi, bzimbathandiza mphunguzo kumbambuluka mtantho utali mwakusaya kuphatisa basa mphanvu zizinji. Tenepo, mukagumana na bvuto likulu, mbakumbukirani bza mphunguzi ndipo mbakumbirani Yahova kuti akupaseni mphanvu kucokera kwa ‘mthandizi, omwe ni mzimu wakucena.’ (Juwau 14:26) Tingakumbire mzimu wakucena wa Yahova nthawe iri-yense yomwe tingafuneyo. Ndipo ifepano tingafunike kukumbira thandizo la Yahova, maka-maka tikasaya kubvesesana na m’bale ayai mpfumakazi yathu m’gwere. Kodi n’thangwe ranyi bzimwebzi bzimbacitika?

12, 13. (a) Kodi n’thangwe ranyi nthawe zinango pambawoneka kusaya kubvesesana pakati pa Akristau? (b) Kodi n’ciyani comwe tingapfunze na bzomwe bzidacitikira Zuze?

12 Tensenefe ndife wakuperewera, ndipopa pambawoneka kusaya kubvesesana pakati pathu. Nthawe zinango, ifepano tingakalipe thangwe ra bzomwe munthu munango wacita ayai walewa, ayai ifepanombo tingakalipise winango. N’cadidi kuti bzimwebzi bzingakhale bzakunesa, koma bzimbatipasa mpata wakulatiza kukhulupirika kwathu kwa Yahova. Mwa njira iponi? Mwa kupfunza kumbacitira bzinthu pabodzi na abale na mpfumakazi zathu mwa mtendere. Yahova ambawafuna kwene-kwene abale wathuwo napo mbakuperewera, ndipo ifepano tin’funikambo kumbacita bzibodzi-bodzibzo.

Yahova alibe kusiya Zuze, ndipo iye an’dzakusiyanimbo lini (Onani ndime 13)

13 Yahova ambakhotcerera lini atumiki wace kuti aleke kugumana na mayezo. Timbadziwa bzimwebzi thangwe ra bzomwe bzidacitika na Zuze. Pomwe Zuze akhali tswaka, azibale wace adayamba kumucitira njiru. Iwo adamugulisa ninga kapolo ndipo adatengedwa kuyenda ku Edjipito. (Ciyambo 37:28) Yahova akhawona bzense bzomwe bzikhacitikira Zuze, ndipo mwakusaya kupenukira iye adawawidwa kwene-kwene pomwe mtumiki wace wakukhulupirika Zuze akhacitiridwa bzinthu bzakuipabzo. Koma napo bzikhali tenepo, Yahova adalekerera kuti Zuze azunzidwe. Ndipo Yahova adalekererambo Zuze pomwe iye adanamiziridwa kuti akhafuna kupsitha mkazi wa Potifari, ndipo iye adamangidwa, acikaikhidwa m’kawoko. Kodi bzimwebzi bzinkuthandauza kuti Mulungu akhadasiya Zuze? Ne na pang’onopo. Bibliya limbati: ‘Yahova akhana Zuze, ndipo bzense bzomwe iye akhacita, bzikhambamufambira bwino.’—Ciyambo 39:21-23.

14. Kodi ni phindu liponi lomwe tingaligumane thangwe ra kuleka kukalipa?

14 Ciratizo cinango pa nkhaniyi ni Davide. Ni wanthu lini azinji omwe adacitiridwa bzinthu bzakuipa kwene-kwene ninga Davide. Tsono napo  bziri tenepo, Davide alibe kubvuma kuti bzimwebzi bzimucitise kukhala na ciya. Iye adati: ‘Leka kukalipa ndipo leka kukhala na ciya, leka kukhumudwa kuti uleke kucita cinthu cakuipa.’ (Psalymo 37:8) Thangwe likulu lomwe limbaticitisa ‘kuleka’ kukalipa ayai kukhala na ciya, ndakuti timbafuna kutewezera Yahova. Iye ambatilekerera nthawe zense ndipo ambacita lini nafe bzinthu ‘mwakubverana na bzakuphonya bzathu.’ (Psalymo 103:10) Kuleka kukalipa n’kwabwino ndipo kungatithandize kukhala na thanzi labwino. Mwa ciratizo, ciya cingayambise bvuto la kuthamanga mulopa na bvuto la kupuma. Cingayambisembo bvuto m’ciropa, m’nyakapamba na m’mimba. Ndipo kuthumizira bzimwebzi, ciya cingaticitise kukhala na nzeru zakuipa. Na tenepo, tingalewe ayai tingacite bzinthu bzomwe bzingakalipise winango ndipo bzimwebzi bzingaticitise kukhala wakusunama kwa nthawe itali. Ndipopa, mpsabwino kwene-kwene kumbakhala wakuderekha. Bibliya limbati: ‘Mtima wakuderekha ni moyo wa thupi.’ (Mimwani 14:30) Tsono, n’ciyani comwe tingacite m’bale wathu akacita ayai akalewa bzinthu bzomwe bzatikalipisa ndipo tingakhazikise tani mtendere na m’bale wathuyo? Tingacite bwino kuphatisa basa nfundo za m’Bibliya.

TIKASUNAMISIDWA NA M’BALE AYAI MPFUMAKAZI YATHU

15, 16. Kodi n’ciyani comwe tingacite m’bale ayai mpfumakazi akatikalipisa?

15 Werengani Wayefezo 4:26. * Ifepano timbadabwa lini tikambacitiridwa bzinthu bzakuipa na wanthu omwe ambatumikira lini Yahova. Koma m’bale ayai mpfumakazi akalewa ayai akacita cinthu comwe catikalipisa, ifepano tingasuname kwene-kwene. Tsono tani penu tinkuneseka kuyebwa bzomwe bzacitikabzo? Kodi tin’dzaphatisa basa nfundo za m’Bibliya ticimalisa bvutolo mwakamfulumize, ayai tin’dzakoya cakumtima? Tikatenga nthawe itali kuti tikhazikise mtendere na m’baleyo, na kupita kwa nthawe bzin’dzaneseratu kucita bzimwebzo.

16 Tsono tani penu m’bale adacita ayai adalewa bzinthu bzomwe bzidakukalipisani ndipo imwepo munkutazira kubziyebwa? Kodi n’ciyani comwe mungacite kuti mukhazikise mtendere? Cakuyamba, imwepo mun’funika kupemba kwa Yahova. Mukumbireni kuti akuthandizeni kukalewalewa na mwanzanuyo mwa mtendere. Ndipo lekani kuyebwa kuti mwanzanuyo ni xamwalimbo wa Yahova. (Psalymo 25:14) Mulungu ambamufuna. Ndipo Yahova ambacita bzinthu na axamwali wace mwa lufoyi, tenepo iye ambafuna kuti ifepano ticitembo bzibodzi-bodzibzo. (Mimwani 15:23; Mateu 7:12; Wakoloso 4:6) Caciwiri, munati kuyenda kukacezerana na mwanzanuyo, yambani mwakumbuka bwino bzomwe munkalewa. Ndipo lekani kukumbuka kuti iye adacita utowa kuti akukalipiseni. Pinango bzidandocitika mwa ngozi ayai pinango imwepo mulibe kuibvesesa bwino nkhaniyo. Ndipo lekanimbo kuyebwa kuti pinango imwepo ndimwe mudacitisa kuti bvutolo liwoneke. Mukayenda kukacezerana na mwanzanuyo, pinango mungayambe na mafala yakuti: “Pinango inepano ndiribe kubvesesa bwino bzomwe mukhafuna kulewa, koma bzomwe mudalewa dzulo bzire, bzida . . .” Tsono penu nsiku imweyo mulibe kukwanisa kukhazikisa mtendere na m’bale wanuyo, lekani kuimira pamwepo, koma pitirizani kunyang’ana mipata inango kuti mudzacezerane. Mbamupemberani m’bale wanuyo. Mbakumbirani Yahova kuti amusimbe, nakuti akuthandizeni kuwona makhalidwe yabwino yomwe iye anayo. Ndipo mukacita bzimwebzi, dziwani kuti Yahova an’dzakomedwa kwene-kwene thangwe ra nyongo yanu yakufuna kukhazikisa mtendere na m’bale wanuyo, omwe ni xamwalimbo wace.

 TIKAMBABZIIMBA MULANDU THANGWE RA BZAKUPHONYA BZATHU BZAKALE

17. Kodi Yahova ambatithandiza tani kubwezeresa pomwe uxamwali bwathu na iye tikacita pikado, ndipo n’thangwe ranyi tin’funika kubvuma thandizoli?

17 Wanthu winango, ambawona kuti angathemere lini kutumikira Yahova thangwe ra pikado ikulu yomwe iwo adacita. Kubziimba mulandu, kungacitise munthu kuleka kukhala na mtendere, cikondweso na mphanvu. Mambo Davide akhabziimba mulandu thangwe ra bzakuphonya bzace. Iye adati: ‘Pomwe ndidanyamala, mafupa yangu yadatepa, thangwe nsiku yense ndikhabonera mu mtima mwangu. Thangwe boko lanu likhandilemera masikati na usiku.’ Koma cakukondwesa n’cakuti Davide adacita bzinthu mwakubverana na bzomwe Yahova ambafuna kuti atumiki wace acite, iye adati: ‘Pakumalizira pace ndidazimbula pikado yangu kwa imwepo . . . ndipo imwepo mudandilekerera bzakuphonya bzangu na pikado zangu.’ (Psalymo 32:3-5) Penu imwepo mudacita pikado ikulu, Yahova ngwakukonzeka kukulekererani. Iye an’funa kukuthandizani kubwezeresa pomwe uxamwali bwanu na iye. Tsono kuti bzimwebzi bzikwanisike, imwepo mun’funika kubvuma thandizo lomwe iye ambapereka mwakuphatisa basa akulu wa m’gwere. (Mimwani 24:16; Tiyago 5:13-15) Tenepo, lekani kucedwa! Moyo wanu wakusaya kumala un’temba kucita bzimwebzi. Tsono tani penu imwepo mukadabziimba mulandu, napo kuti Yahova adakulekererani kale pikado yanuyo? Kodi n’ciyani comwe mungacite?

18. Kodi ciratizo ca Paulo cingathandize tani wale omwe ambabziimba mulandu thangwe ra bzakuphonya bzawo?

18 Nthawe zinango, mpostolo Paulo akhasunamambo thangwe ra bzakuphonya bzomwe akhadacita kale-kale. Iye adati: ‘Ine ndine mng’onoletu wa apostolo wense, ndipo ndin’themera lini kucemeredwa mpostolo, thangwe ndidazunza gwere la Mulungu.’ Tsono napo bzikhali tenepo, Paulo adadzalewa pomwe kuti: ‘Koma mwa kudeka mtima kukulu kwa Mulungu ndidakhala ninga momwe ndilirimu.’ (1 Wakolinto 15:9, 10) Yahova akhadziwa kuti Paulo akhali wakuperewera. Koma napo bzikhali tenepo, iye adabvuma Paulo ninga momwe iye akhaliri ndipo akhafuna kuti iye adziwe bzimwebzo. Penu imwepo mudakunguladi pa bzomwe mudacita ndipo penu mudauza kale Yahova pabodzi na akulu m’gwere, dziwani kuti Yahova an’kulekererani. Khulupirani bzimwebzi ndipo bvumani kulekerera kwace!—Zaiya 55:6, 7.

19. Kodi ndiponi vesi la gole la 2018 ndipo n’thangwe ranyi iro ndakufunika?

19 Pomwe tinkufika kuphampha kwa dzikoli, tingadikhirire kugumana na mabvuto mazinji. Tsono, tireke kuyebwa kuti Yahova omwe ‘ambapasa mphanvu munthu wakuneta,’ an’dzatipasa mphanvu zomwe tingafunikire kuti tipitirize kumutumikira mwakukhulupirika. (Zaiya 40:29; Psalymo 55:22; 68:19) Mdzinga uli-wense, tikayenda ku mitsonkhano yathu ku Nyumba ya Umambo, tin’kawona mafala ya vesi la gole la 2018 yakuti: ‘Wale omwe an’dikhirira Yahova, an’dzakhala pomwe na mphanvu.’Zaiya 40:31.

^ ndi. 4 Zaiya 40:26 Kwizani maso yanu kudzulu, ndipo onani. Mbani adalenga bzinthubzi? Ni Ule omwe ambacosa thimu lense la nyenyezi mwa mulewengo wace, ndipo Iye ambazicemera zense na dzina lace. Thangwe ra mphanvu zace zakugopswa, ndipo pakuti ana mphanvumbo zizinji, palibe na ibodziyo yomwe imbataika.

^ ndi. 5 Zaiya 40:28 Kodi ulibe kudziwa, ayai ulibe kubva? Yahova, Mulengi wa malire ya dziko la pansi ni Mulungu mpaka kale-kale. Iye ambaneta lini ne kuthetha. Palibe omwe angabubvesese udziwi bwace.

^ ndi. 6 Zaiya 40:29 Iye ambapasa mphanvu munthu wakuneta Ndipo ambapereka mphanvu zizinji kwa omwe atepa.

^ ndi. 8 Zaiya 40:30 Alumbwana an’dzaneta acitepa, Ndipo maswaka yan’dzakhukhumudwa yacigwa.

^ ndi. 11 Zaiya 40:31 Koma wale omwe an’dikhirira Yahova, an’dzakhala pomwe na mphanvu. An’dzambuluka ninga ana matenga ya mphungu. Iwo an’dzathamanga koma an’dzatepa lini; an’dzafamba ndipo an’dzaneta lini.

^ ndi. 15 Wayefezo 4:26 Kalipani, koma lekani kucita pikado; ndipo lekani kukhala mudakalipa mpaka dzuwa kumira.