Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi Tingagumane Tani Cikondweso Caico?

Kodi Tingagumane Tani Cikondweso Caico?

‘An’kondwa ni wale omwe Mulungu wawo ni Yahova!’—PSALYMO 144:15.

NYIMBO: 111, 109

1. Kodi n’thangwe ranyi tingalewe kuti tinkukhala mu nthawe yakupambulika kwene-kwene?

TINKUKHALA mu nthawe yakupambulika kwene-kwene pa mbiri yense ya wanthu. Ninga momwe Bibliya likhadaleweratu kale, Yahova ankutsonkhanisa wanthu wa ‘mitundu, madzinza, mbumba na bzirewedwe bzense.’ Ndipo iwo ni ‘mtundu wamphanvu’ wa wanthu wakukondwa wakupitirira 8 midyau, omwe ankucitira Mulungu ‘utumiki bwakupambulika usiku na masikati.’ (Cibvumbulutso 7:9, 15; Zaiya 60:22) Kuyambira kale-kale, kukhanati kugumanika kale wanthu azinji omwe ambafuna Mulungu pabodzi na anzawo ninga nsiku zino.

2. Kodi ni khalidwe liponi lomwe wanthu azinji omwe ambatumikira lini Mulungu analo? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

2 Bibliya likhadalewambo kale kuti mu nsiku zathu zino, wanthu omwe ambatumikira lini Mulungu angadakhala wakubzifuna okha. Mwa ciratizo, mpostolo Paulo adanemba kuti mu nsiku zakumalizira, wanthu angadakhala ‘wakubzifuna, wakufuna kobiri’ na ‘wakufunisisa kubzikondwesa iwo wokha kuposa kukondwesa Mulungu.’ (2 Timotio 3:1-4) Munthu omwe ambabzifuna kwene-kwene ambafuna lini Mulungu, ndipo iye ambakhala lini wakukondwa, napo angakumbuke kuti ngwakukondwa. Ndipo khalidwe lakubzifuna limbacitisa kuti bzinthu bzikhale bzakunesa kwene-kwene kwa wanthu wense m’dzikoli.

3. Kodi n’ciyani comwe tin’cezerana mu nkhani ino, ndipo n’thangwe ranyi?

3 Mpostolo Paulo akhadziwa kuti wanthu azinji angadakhala  wakubzifuna okha, ndipo iye akhadziwambo kuti Akristau angadafunika kusamala kwene-kwene na khalidwe limweri. Ndipopa, iye adatiuza kuti tin’funika ‘kutalikirana’ ayai kutcenkha wanthu omwe ana khalidwe limweri. (2 Timotio 3:5) Tsono bzingakwanisike lini kuti ifepano titcenkhe wanthu wense omwe ana khalidwe limweri. Tenepo, n’ciyani comwe tingacite kuti tibzikhotcerere ku khalidwe lakuipali, ticikondwesa Yahova omwe ni Mulungu wa lufoyi? Mu nkhani ino, tin’cezerana bza kusiyana komwe kulipo pakati pa lufoyi lomwe Yahova an’funa kuti tikhale nalo na lomwe limbafotokozedwa pa 2 Timotio 3:2-4. Ndipo kucita bzimwebzi kun’tithandiza kuwona momwe tingalatizire lufoyi lomwe lingatithandize kugumana cikondweso caico.

KODI MBANI OMWE TIN’FUNIKA KUMUFUNA KWENE-KWENE?

4. N’thangwe ranyi tingalewe kuti n’kuphonyeka lini kubzifuna tekha?

4 Mpostolo Paulo adalewa kuti: ‘Wanthu an’dzakhala wakubzifuna.’ Kodi na mafalaya Paulo akhafuna kulewa kuti n’kuphonyeka kubzifuna tekha? Ne. Kubzifuna n’kwacibadwa ndipo ni Yahova caiyeyo omwe adatilenga tenepo. Jezu adati: ‘Umbafune mwanzako ninga momwe umbabzifunira wekha.’ (Marko 12:31) Kulewa cadidi, bzingakwanisike lini ifepano kufuna winango penu timbabzifuna lini tekha. Bibliya limbalewambo kuti: ‘Amuna ambafune akazi wawo ninga momwe ambafunira mathupi yawo. Omwe ambafuna mkazace, ambabzifunambo yekha, pakuti palibe munthu omwe adawenga kale thupi lace, koma ambalidyesa na kulisamalira.’ (Wayefezo 5:28, 29) Tenepo, bzinkuwonekeratu kuti n’kuphonyeka lini kumbabzifuna tekha.

5. Kodi n’ciyani comwe munthu omwe ambabzifuna kwene-kwene ambacita?

5 Khalidwe la kubzifuna lomwe limbalewedwa pa 2 Timotio 3:2, ndacibadwa lini. Iro limbapitirira pa lufoyi lacibadwa lomwe tinalo ndipo limbadzasanduka dyera. Munthu omwe ambabzifuna kwene-kwene, ambabzikumbukira mwakunyanya kuposa momwe an’funika kubzikumbukirira. (Werengani Waroma 12:3.) * Iye ambandocita thupo na iye yekha kuposa anzace. Ndipo bzinthu bzikasaya kufamba bwino, iye ambapasa mulandu anzace, m’mbuto mwakuzindikira kuphonya kwace. Munthu ninga umweyu ambakhala lini wakukondwa.

Mulungu ambafuna kuti ifepano tikhale na lufoyi lomwe lingatithandize kukhala na makhalidwe yabwino

6. Kodi ni makhalidwe yabwino yaponi yomwe tingakhale nayo tikakhala na lufoyi?

6 Pakufotokoza bza makhalidwe ya wanthu wa m’nsiku zakumalizira, kodi n’thangwe ranyi Paulo adayamba na khalidwe la kubzifuna? Adziwi winango wa nkhani za m’Bibliya, ambalewa kuti Paulo adacita bzimwebzi thangwe limweri ndiro khalidwe lomwe limbayambisa makhalidwe yense yakuipa yomwe iye adadzayafotokoza patsogolo pace. Tsono mwakusiyana na khalidwe limweri, Mulungu ambafuna kuti ifepano tikhale na lufoyi lomwe lingatithandize kukhala na makhalidwe yabwino ninga cikondweso, mtendere, kupirira, kudeka mtima, ubwino, cikhulupiro, kufatsa na kubziretsa. (Wagalata 5:22, 23) Nyakunemba psalymo adati: ‘An’kondwa ni wale omwe Mulungu wawo ni Yahova!’ (Psalymo 144:15) Yahova ni Mulungu wakukondwa, ndipo atumiki  wace mbakukondwambo. Ndipo mwakusiyana na wanthu wale omwe ambabzifuna kwene-kwene ndipo ambandodikhira kupasidwa bzinthu na anzawo, atumiki wa Yahova mbakukondwa thangwe iwo ambapasa anzawo bzinthu bzomwe anabzo.—Mabasa 20:35.

Kodi tingatcenkhe tani kukhala wanthu wakubzifuna kwene-kwene? (Onani ndime 7)

7. Kodi ni mibvunzo iponi yomwe ingatithandize kuwona penu timbafuna kwene-kwene Mulungu ayai ne?

7 Kodi tingadziwe tani penu timbabzifuna kwene-kwene kuposa momwe timbafunira Mulungu? Onani malango yakuthandiza aya: ‘Lekani kucita ciri-cense na ndeu ayai na dyera, koma mwa kubzicepswa, mucimbawona winango kukhala wakukuposani. Lekani kumbandokumbukira bzakufuna bzanu bzokha, koma mumbakumbukirembo bzakufuna bza wanthu winango.’ (Wafiripo 2:3, 4) Pinango tingabzibvunze kuti: ‘Kodi ndimbateweza malangoya? Kodi ndinkucita nyongo yakucita bzomwe Mulungu an’funa kuti ndicite? Kodi ndimbanyang’ana njira zakuthandizira abale m’gwere ayai mu utumiki bwakumunda?’ N’cadidi kuti kucita bzimwebzi kumbafuna nthawe na mphanvu, ndipo nthawe zinango, bzimwebzi bzingaphatanidze kusiya kucita bzinthu bzinango bzomwe timbabzifuna kwene-kwene. Koma cadidi n’cakuti palibe cinthu comwe cingatikondwese kwene-kwene, kuposa kudziwa kuti tinkukondwesa Mtongi wa cirengedwe cense.

8. Kodi n’ciyani comwe Akristau winango ambacita thangwe ra kufuna kwawo Mulungu?

8 Akristau winango, ambasiya basa lomwe lingawacitise kukhala wakudala kwene-kwene, thangwe ambafuna Mulungu ndipo ambafuna kumutumikira na mtima wense. Ericka omwe ni dotolo, adasankhula kutumikira ninga mpainiya, m’mbuto mwa kulinga basa lace la ulapi. Ndipo iye pabodzi na mwamuna wace, adakwanisa kuyenda kukatumikira m’madziko yakusiyana-siyana. Iye adati: “Kuyenda kukathandizira ku gawo la wanthu omwe ambalewalewa bzirewedwe bzinango pabodzi na axamwali omwe timbakhala nawo, ni bzomwe bzimbaticitisa kukhala wanthu wakukondwa kwene-kwene.” Ericka akadaphata basa lace la ulapi, koma mbali ikulu ya nthawe yace, ambaiphatisa basa pa kupfunzisa wanthu bza Yahova na kuthandiza abale na mpfumakazi ndipo iye adalewa kuti bzimwebzi bzimbamubweresera “mtendere wa mumtima.”

 KUKOYA CUMA KUDZULU SIKUTI PA DZIKO LA PANSI

9. Kodi n’thangwe ranyi munthu omwe ambafunisisa kobiri ambakhala lini wakukondwa?

9 Pakulewa bza nsiku zakumalizira, Paulo adalewambo kuti wanthu angadakhala ‘wakufuna kobiri.’ Magole mang’ono-ng’ono m’mbuyomu, mpainiya munango ku Irlanda adaceza na mwamuna munango bza Mulungu. Mwamunayo adafungula cikhwama cace comwe cikhana kobiri zizinji za matsamba, ndipo adauza mpainiyayo kuti: “Uyu ndiye Mulungu wangu!” Bzomwe adalewa mwamunayu, ndibzo bzomwe wanthu azinji ambakumbuka, napo kuti azinji wa iwo angalewe lini padeca. Iwo ambafunisisa kobiri pabodzi na bzinthu bzomwe kobirizo zimbagula. Tsono, Bibliya limbaticenjeza kuti: ‘Omwe ambafunisisa siriva, sirivayo imbamukwanira lini, ndipo omwe ambafunisisa cuma, phindu lomwe ambaligumana limbamukwanira lini.’ (Mpalizi 5:10) Munthu omwe ambafunisisa kobiri, ambakwana lini na kobiri zomwe anazo. Iye ambafuna kobiri zinango ndipo ambacita nyongo ikulu kwene-kwene pa moyo wace kuti agumane zizinji. Bzimwebzi bzimbawabweresera ‘bzakuwawa bzizinji.’—1 Timotio 6:9, 10.

10. Kodi n’ciyani comwe Aguri adakumbira kwa Mulungu?

10 N’cadidi kuti tensenefe timbafunikira kobiri ndipo izo zimbatikhotcerera. (Mpalizi 7:12) Kodi tingakhaledi wakukondwa tikakhala na bzinthu bzakufunikira bzokha? Inde tingakhale! (Werengani Mpalizi 5:12.) * Aguri mwana wa Djake adati: ‘Lekani kundipasa umphawi ne cuma. Ndipaseni kokha cipande cangu ca cakudya.’ Tingabvesese thangwe race Aguri akhafuna lini kukhala wakusauka kwene-kwene. Iye adalewa kuti akhafuna lini kukhala wakusauka kuti aleke kufika pa kuba, thangwe kucita bzimwebzo, kungadanyozesa dzina la Yahova. Tsono, n’thangwe ranyi iye adakumbira Mulungu kuti aleke kumupasa cuma? Iye adati: ‘Kuti ndileke kukhuta ndicifika pa kulewa kuti, “Kodi Yahova ni mbani?”’ (Mimwani 30:8, 9) Pinango imwepo mumbadziwa wanthu omwe ambakhulupira cuma cawo, m’mbuto mwakukhulupira Mulungu.

11. Kodi n’ciyani comwe Jezu adalewa pa nkhani ya cuma?

11 Munthu omwe ambafunisisa kobiri angakondwese lini Mulungu. Jezu adati: ‘Palibe kapolo omwe angakwanise kuphatira basa ambuya awiri; thangwe, an’dzawenga m’bodzi, acidzafuna munango; ayai an’dzabvera m’bodzi, acidzanyoza munango. Imwepo mungakwanise lini kuphatira basa Mulungu na kuphatira basa Cuma pa nthawe ibodzi-bodzi.’ Ndipo iye adalewambo kuti: ‘Lekani kubzigwezekera cuma pa dziko la pansi pomwe mcenje na kalabathi bzingadzonge, ndipo mbava zingatcole na kuba. Koma gwezekani cuma canu kudzulu komwe mcenje na kalabathi bzingadzonge lini ndipo mbava zingatcole lini ne kuba.’—Mateu 6:19, 20, 24.

12. Kodi kukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji kungatithandize tani kutumikira Mulungu? Fotokozani ciratizo.

12 Atumiki azinji wa Yahova, ankucita nyongo yakukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji. Iwo ambawona kuti kucita bzimwebzi, kumbawathandiza kukhala na nthawe izinji yakutumikira Yahova ndipo ambakhala wakukondwa. Jack omwe ambakhala ku Estados Unidos, adasiya kucita malonda yace ndipo adagulisa nyumba yace ikulu kuti akwanise kutumikira ninga mpainiya pabodzi na mkazace. Iye adati: “Bzidatinesa kwene-kwene kugulisa nyumba yathu, thangwe iyo ikhali ikulu na yakudeka kwene-kwene. Koma kwa magole mazinji, inepano ndikhandokhala wakusunama thangwe ra mabvuto ya kubasa. Tsono mkazi wangu akhatumikira ninga mpainiya, ndipo nthawe zense akhakhala wakukondwa. Iye akhambandiuza kuti, ‘Ndinkutumikira bwana wabwino  kwene-kwene!’ Tenepo, ndidayambambo kutumikira ninga mpainiya, ndipo tsapano, tense awiri tinkutumikira bwana m’bodzi-bodziyo, omwe ni Yahova.”

‘Kodi bzomwe ndimbacita pa moyo wangu, bzimbalatiza kuti ndimbakhulupiradi bzomwe Bibliya limbalewa pa nkhani ya kobiri?’

Kodi tingatcenkhe tani kukhala wanthu wakufuna kwene-kwene kobiri? (Onani ndime 13)

13. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kudziwa penu timbafuna kwene-kwene kobiri kuposa Mulungu?

13 Kuti tidziwe penu timbafuna kwene-kwene kobiri kuposa Mulungu, ifepano tingabzicite mibvunzo iyi: ‘Kodi bzomwe ndimbacita pa moyo wangu bzimbalatiza kuti ndimbakhulupiradi bzomwe Bibliya limbalewa pa nkhani ya kobiri? Kodi cinthu cakufunika kwene-kwene kwa ine ni kukhala na kobiri zizinji ayai kutumikira Mulungu? Kodi ndimbacita thupo kwene-kwene na bzinthu bzakuthupi kuposa kucita thupo na uxamwali bwangu na Yahova pabodzi na wanthu wa m’banja mwangu na axamwali wangu? Kodi ndimbakhulupiradi kuti Yahova an’dzandipasa bzense bzomwe ndin’funikira? Tin’funika kukhala na citsimikizo cense kuti Yahova, cipo acidzasiya wale omwe ambamukhulupira!—Mateu 6:33.

KODI TIMBAFUNA KWENE-KWENE YAHOVA AYAI BZAKUTSANGALAZA?

14. Kodi Mulungu ambaiwona tani nkhani yakucita bzakutsangalaza?

14 Bibliya likhadalewambo kale kuti mu nsiku zakumalizira, wanthu angadakhala ‘wakufunisisa kubzikondwesa.’ Tawona kale kuti kukhala wacikati-kati pa nkhani ya kumbabzifuna na kulinga kobiri n’kuphonyeka lini. Ndipo tsapano tiniwona kuti kukhala wacikati-kati pa nkhani ya kupfatsa na moyo n’kuphonyekambo lini. Wanthu winango, ambakumbuka kuti n’kuphonyeka kukhala na nthawe yakucita bzakutsangalaza, tsono bzimwebzi n’cadidi lini. Yahova ambafuna kuti tikondwe, ndipo Bibliya limbauza atumiki wa Mulungu kuti: ‘Ndoko ukadye bzakudya bzako mwakukondwa na kumwa vinyu wako na mtima wakudekedwa.’—Mpalizi 9:7.

15. Kodi n’ciyani comwe ambacita wanthu omwe ambafuna kwene-kwene bzakutsangalaza?

15 Pa 2 Timotio 3:4, Paulo adafotokoza bza wanthu omwe ambafuna kwene-kwene bzakutsangalaza kuposa kukondwesa Mulungu. Onani kuti vesiri limbalewa kuti wanthuwo ambafuna kubzikondwesa iwo wokha ‘kuposa’ kukondwesa Mulungu, kuthandauza kuti iwo ambafuna lini Mulunguyo. Ndipo mdziwi munango wa nkhani za m’Bibliya, adalewa kuti vesiri “limbalatiziratu padeca kuti wanthuwa ambafuna lini Mulungu na pang’onopo.” Kulewa cadidi, limweri ni cenjezo lamphanvu kwa wense omwe ambafuna kwene-kwene bzakutsangalaza. Bibliya limbalewa bza wanthu omwe ambatengeka na ‘bzakukondwesa bza moyo uno,’ ndipo amwewa ni wale omwe ambafuna kwene-kwene kubzikondwesa wokha.—Luka 8:14.

16, 17. Kodi Jezu adapereka ciratizo ciponi pa nkhani ya bzakutsangalaza?

16 Jezu adalatiza momwe tingakhalire wacikati-kati pa nkhani ya bzakutsangalaza. Iye adayenda ku ‘madyo ya malowozi’ ndipo adayendambo ku ‘madyo makulu.’ (Juwau 2:1-10; Luka 5:29) Ku madyo ya malowoziyo, kukhalibe vinyu wakukwanira, tenepo Jezu adacita cakudabwisa mwa kusandusa madzi kukhala vinyu. Nthawe inango pomwe wanthu akhalewa kuti Jezu ambadya na kumwa kwene-kwene, iye adalewa kuti wanthuwo akhalibe makumbukidwe yacikati-kati pa nkhani imweyi.—Luka 7:33-36.

17 N’cadidi kuti Jezu akhapambula nthawe yakucita bzinthu bzakutsangalaza, koma bzimwebzi bzikhali lini bzinthu bzakufunika kwene-kwene pa moyo wace. Iye akhaikha Yahova pa mbuto  yakuyamba ndipo akhacita nyongo yakuthandiza winango. Ndipo iye adafika pakupereka moyo wace kuti apulumuse wanthu wense. Jezu adauza wale omwe akhafuna kukhala ateweri wace kuti: ‘Ndimwe wakukondwa pomwe wanthu ankuboneresani na kukuzunzani pabodzi na kukulewerani mwakunama bzinthu bzakuipa bza mtundu uli-wense thangwe ra inepano. Kondwani, mucimoga-moga mwakukomedwa pakuti mabaibai yanu n’makulu kudzulu; thangwe n’tenepa momwe iwo adazunzirambo apolofeta, imwepo mukanati kuwoneka.’—Mateu 5:11, 12.

Kodi tingatcenkhe tani kukhala wanthu wakufuna kwene-kwene bzakutsangalaza? (Onani ndime 18)

18. Kodi ni mibvunzo iponi yomwe ingatithandize kuwona penu timbafuna kwene-kwene bzakutsangalaza?

18 Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kuwona penu timbafuna kwene-kwene bzakutsangalaza? Ifepano tingabzibvunze kuti: ‘Kodi ndimbawona bzakutsangalaza kukhala bzakufunika kwene-kwene kuposa mitsonkhano na utumiki bwakumunda? Kodi ndine wakukonzeka kuleka kucita bzinthu bzinango bzomwe ndimbabzifuna kwene-kwene kuti nditumikire Mulungu? Ndikambasankhula bzakutsangalaza, kodi ndimbakumbukira momwe ibzo bzingatokonyere Yahova? Ifepano timbafuna Mulungu ndipo timbafunambo kumukondwesa, ndipopa timbacita nyongo yakutcenkha sikuti kokha bzinthu bzomwe tin’dziwa kuti mpsakuphonyeka, koma timbatcenkhambo napo bzire bzomwe tin’kuwona kuti bzingamusunamise.—Werengani Mateu 22:37, 38. *

KODI TINGAKHALE TANI WAKUKONDWA?

19. Kodi ni wanthu aponi omwe ambakhala lini wakukondwa?

19 Wanthu ankubonera m’dziko la Sathaniri kwa magole 6.000. Ndipo mu nsiku zakumalizira zino, dzikoli ladzala na wanthu omwe mbakubzifuna okha, wakufuna kobiri na bzakutsangalaza. Iwo ambandokumbukira bza iwo wokha ndipo ambaikha bzakufuna bzawo pa mbuto yakuyamba pa moyo wawo. Koma cadidi n’cakuti wanthu amwewa, ambakhala lini wakukondwa. Ndipo mwakusiyana na wanthu amwewa, Bibliya limbati: ‘An’kondwa ni ule omwe mthandizi wace ni Mulungu wa Djakobi, ule omwe ambadikhirira Yahova Mulungu wace.’—Psalymo 146:5.

20. Kodi lufoyi lanu kwa Mulungu lakuthandizani tani kukhala wakukondwa?

20 Ifepano timbafuna kwene-kwene Yahova, ndipo gole liri-lense, wanthu azinji ambapfunza bza iye na kufika pa kumufunambo. Bzimwebzi, bzinkulatiza kuti Umambo bwa Mulungu bunkutonga ndipo tsapanopa bun’bweresa bzisimbo bzizinji! Tikambacita bzomwe Yahova ambafuna, iye ambakomedwa nafe, ndipo bzimwebzi ndibzo bzomwe bzimbatibweresera cikondweso caico. Wale omwe ambafuna Yahova an’dzakhala wakukondwa mpaka kale-kale! Mu nkhani yakutewerayi tin’cezerana bza makhalidwe yakuipa yomwe yambabwera thangwe ra kukhala wakubzifuna kwene-kwene. Patsogolo pace tin’dzawona momwe makhalidweyo yaliri yakusiyana na makhalidwe yabwino yomwe atumiki wa Yahova anayo.

^ ndi. 5 Waroma 12:3 Thangwe ra kudeka mtima kukulu komwe ndidapasidwa, ndinkuuza ali-wense wa imwepo kuti aleke kumbabzikumbukira yekha mwakunyanya, koma ali-wense ambakumbuke mwanzeru mwakubverana na cikhulupiro comwe Mulungu adamupasa.

^ ndi. 10 Mpalizi 5:12 Nyabasa ambagona tulo twakukoma, napo adye bzing’ono-gono ayai bzizinji. Koma bzizinji bzomwe munthu wakudala anabzo bzimbamusayisa tulo.

^ ndi. 18 Mateu 22:37 Jezu adam’tawira, aciti: “Umbafune Yahova, Mulungu wako, na mtima wako wense, na moyo wako wense, na nzeru zako zense. 38 Cimweci ndico cakutonga cikululetu na cakutoma.