Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Cikumbuso Cimbacitisa Atumiki wa Yahova Kukhala Wakuphatana

Cikumbuso Cimbacitisa Atumiki wa Yahova Kukhala Wakuphatana

‘Mpsabwino ndipo mpsakudekeza . . . abale kukhala pabodzi mwakuphatana!’—PSALYMO 133:1.

NYIMBO: 18, 14

1, 2. Kodi ni msinda uponi omwe un’ticitisa kukhala wakuphatana gole lino, ndipo thangwe ranyi? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

PA 31 Março, 2018, wanthu bzulu na bzulu pa dziko lense la pansi an’dzayenda ku msinda omwe umbacitika kabodzi kokha pa gole. Pa kumira kwa dzuwa, Mboni za Yahova pabodzi na wanthu winango, an’dzatsonkhana kuti akumbukire nsembe yomwe Jezu adaipereka kwa ife. Ndipo gole liri-lense, Cikumbuso ca infa ya Kristu cimbacitisa wanthu kukhala wakuphatana, kuposa msinda uli-wense omwe umbacitika pa dziko la pansi.

2 Mwakusaya kupenukira, Yahova na Jezu ambakomedwa kwene-kwene kuwona wanthu bzulu na bzulu, ankuyenda ku msinda wakupambulikayu pa dziko lense la pansi. Bibliya limbafotokoza bza ‘thimu likulu la wanthu lomwe palibe munthu angadakwanisa kulilewenga, lakucokera ku mitundu, madzinza, mbumba na bzirewedwe,’ lomwe likhalewa mwakukuwa kuti: ‘Cipulumuso cathu cacokera kwa Mulungu wathu, omwe adakhala pa mpando wa umambo pabodzi na kwa Mwana wa bira.’ (Cibvumbulutso 7:9, 10) Mpsakukondwesa kuti pa Cikumbuso, wanthu azinji ambalemekeza Yahova na Jezu gole liri-lense, thangwe ra bzinthu bzabwino bzomwe iwo adacita!

3. Kodi tin’cezerana ciyani mu nkhani ino?

3 Mu nkhani ino, tin’cezerana mitawiro ya mibvunzo minai  iyi: (1) Kodi tingakonzekere tani kuti tidzagumane phindu na Cikumbuso? (2) Kodi Cikumbuso cimbacitisa tani atumiki wa Mulungu kukhala wakuphatana? (3) Kodi tingacite ciyani kuti tikulise ciphatano cathu? (4) Kodi ni lini pomwe tin’dzacita Cikumbuso cakumalizira?

KODI TINGAKONZEKERE TANI KUTI TIDZAGUMANE PHINDU NA CIKUMBUSO?

4. Kodi n’thangwe ranyi mpsakufunika kwene-kwene kugumanika pa Cikumbuso?

Yahova pabodzi na Jezu, ambawona nyongo yomwe ali-wense ambacita kuti akagumanike pa msinda wa cikumbuso

4 Kodi n’thangwe ranyi mpsakufunika kwene-kwene kugumanika pa Cikumbuso? Thangwe libodzi ndakuti kugumanika pa mitsonkhano, ni njira ibodzi yakunamatira Yahova. Tinkutsimikiza kuti Yahova pabodzi na Jezu, ambawona nyongo yomwe ali-wense ambacita kuti akagumanike pa msinda wakupambulikayu, omwe umbacitika kabodzi pa gole. Tin’funa kuti Yahova na Jezu awone kuti tin’kucita bzense bzomwe tingakwanise kuti tidzagumanike pa Cikumbuso, kupambula penu bzinthu bzaneseratu. Tikambalatiza kuti mitsonkhano njakufunika kwene-kwene pa moyo wathu, tin’dzacitisa kuti Yahova apitirize kukoya dzina lathu mu ‘bukhu la cikumbuso.’ Bukhu limweri limbacemeredwambo ‘bukhu la moyo.’ Ndipo m’bukhuli muna madzina ya wanthu wense omwe Yahova an’funa kudzawapa moyo wakusaya kumala.—Malaki 3:16; Cibvumbulutso 20:15.

5. Cikumbuso cinati kucitika, kodi tingacite ciyani kuti tiwone penu tina ‘cikhulupiro cakulimba?’

5 Zikasala nsiku zakucepa kuti Cikumbuso cicitike, tin’funika kumbapambula nthawe ya kupemba na kukumbukira mwakusamala bza kufunika kwa uxamwali bwathu na Yahova. (Werengani 2 Wakolinto 13:5.) * Mpostolo Paulo adauza Akristau kuti: ‘Pitirizani kumbabzipenda kuti muwone penu mukana cikhulupiro cakulimba.’ Kodi tingacite tani bzimwebzi? Tingabzibvunze kuti: ‘Kodi ndimbakhulupiradi kuti limweri ndiro gulu lomwe Yahova adalisankhula kuti licite kufuna kwace? Kodi ndimbacita nyongo kuti ndipalizire na kupfunzisa bzipsa bzabwino? Kodi bzomwe ndimbacita bzimbalatiza kuti ndinkukhulupiradi kuti tinkukhala mu nsiku zakumalizira, nakuti dziko lakutongedwa na Sathaniri lin’pfudzidwa tsapanopapa? Kodi ndikadakhulupira Yahova pabodzi na Jezu ninga momwe ndikhacitira pomwe ndidabatizidwa?’ (Mateu 24:14; 2 Timotio 3:1; Wahebereu 3:14) Kukumbukira mitawiro ya mibvunzoyi, kun’dzatithandiza ‘kupitiriza kumbabzipenda’ kuti tiwone momwe tiriri.

6. (a) Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kudzatambira moyo wakusaya kumala? (b) Kodi n’ciyani comwe mkulu munango wa gwere ambacita gole liri-lense pa kukonzekera Cikumbuso, ndipo mungamutewezerembo tani?

6 Njira ibodzi yomwe mungakonzekerere Cikumbuso, ni kuwerenga na kukumbukira nkhani zomwe zimbafotokoza bza kufunika kwa msinda umweyu. (Werengani Juwau 3:16; 17:3.) * Ndipo comwe cingaticitise kudzatambira moyo wakusaya kumala, ni kudziwa Yahova na kukhulupira Mwana wace, Jezu. Kuti tikonzekere msinda wa Cikumbuso, tingasankhule kupfunza nkhani zomwe zingatithandize kufendererana na wanthu awiriwa. Bzimwebzi ndibzo bzomwe ambacita m’bale munango, omwe ankutumikira ninga mkulu wa gwere kwa nthawe itali. Kwa magole mazinji, iye ambakoya nkhani za mu Nsanza ya Mulindiri, zomwe zimbalewa bza Cikumbuso  pabodzi na lufoyi lomwe Yahova na Jezu adalatiza kwa ifepano. Zikasala nsiku zakucepa kuti Cikumbuso cicitike, iye ambawerenga pomwe nkhanizo, acikumbukira mwakamderekho kufunika kwa msindayo. Gole liri-lense, iye ambasankhula nkhani ibodzi ayai ziwiri aciziphatanidza pabodzi na zomwe adakoyazo. Iye ambawerengambo na kukumbukira mwakamderekho mavesi ya pa nthawe ya cikumbuso yomwe yambagumanika m’kabukhu ka vesi la nsiku. M’baleyu adalewa kuti kucita bzimwebzi, kumbamuthandiza kupfunza bzinthu bzipsa gole liri-lense, ndipo lufoyi lace kwa Yahova na Jezu limbathumizirika. Mpsibodzi-bodzimbo na imwepo, mukambacitambo bzimwebzi, lufoyi lanu kwa Yahova na Jezu lin’dzathumizirika, mun’dzatenda kwene-kwene bzomwe iwo adacita ndipo mun’dzagumana phindu likulu na Cikumbuso.

CIKUMBUSO CIMBATITHANDIZA KUKHALA WAKUPHATANA

7. (a) Kodi n’ciyani comwe Jezu adalewa mu mpembo omwe adacita usiku bwa Cilaliro cakuyamba ca Mbuya? (b) Kodi n’ciyani comwe cinkulatiza kuti Yahova adatawira mpembo wa Jezu?

7 Usiku bwa Cilaliro cakuyamba ca Mbuya, Jezu adacita mpembo wakupambulika. Ndipo mu mpemboyo iye adalewa bza ciphatano comwe ciripo pakati pa iye na Baba wace. Iye adakumbira kuti anyakupfunza wace wense akhalembo wakuphatana. (Werengani Juwau 17:20, 21.) * Yahova adatawira mpembo omwe Mwana wace adaucitayu. Kuposa mitsonkhano yense, Cikumbuso cimbalatiza kuti Mboni za Yahova n’zakuphatana. Pa nsikuyi, wanthu bzulu na bzulu wa m’m’madziko na mitundu yakusiyana-siyana ambatsonkhana pa dziko lense la pansi, acimbalatiza kuti iwo ambakhulupira kuti Yahova adatumizadi Mwana wace. M’madziko manango, mpsacirendo wanthu wa mitundu yakusiyana-siyana kucitira mitsonkhano ya cipembedzo pabodzi ndipo napo bzicicitika, winango angawone ninga kuti mpsakusaya kuthemera. Tsono Yahova na Jezu ambawona bzinthu mwakusiyana wa wanthu amwewa. Iwo ambadekedwa kwene-kwene akambawona ciphatano cathu pa nsiku ya Cikumbuso.

8. Mwa kuphatisa basa mpolofeta Zakiyeri, kodi n’ciyani comwe Yahova akhadaleweratu?

8 Ninga atumiki wa Yahova, timbadabwa lini na ciphatano comwe tinacoci. Mwa kuphatisa basa mpolofeta Zakiyeri, Yahova akhadaleweratu kuti atumiki wace angadakhala wakuphatana. Mwa ciratizo, iye adauza Zakiyeri kuti atenge mpsimbo ziwiri, ibodzi ya ‘Juda’ ndipo inango ya ‘Zuze,’ aciziphatanidza kuti zikhale mpsimbo ibodzi. (Werengani Zakiyeri 37:15-17.) * Mbali ya “Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga” ya mu Nsanza ya Mulindiri ya Julho 2016 idafotokoza kuti: “Na polofesiya ya Zakiyeri, Yahova adapicira kuti wanthu wace an’dzabwerera ku Dziko Lakupiciridwa nakuti iwo angadadzaphatana pomwe ninga mtundu ubodzi. Polofesiyayi idafotokozambo kuti wale omwe ambanamata Mulungu mkati mwa nsiku zakumalizira, angadadzakhala wakuphatana ninga munthu m’bodzi.”

9. Kodi timbawona tani kukwanisika kwa polofesiya ya Zakiyeri gole liri-lense?

9 Kuyambira gole la 1919, Yahova pang’ono na pang’ono adayamba kulinganiza na kuphatanidza Akristau wakudzozedwa. Iwo akhali ninga mpsimbo ya ‘Juda.’ Na kupita kwa nthawe,  bzulu na bzulu bwa wale omwe ana cidikhiro cakudzakhala na moyo wakusaya kumala pansi pano, adayamba kuphatana na anyakudzozedwa. Ndipo amwewa ali ninga mpsimbo ya ‘Zuze,’ thangwe ana cidikhiro cakudzakhala pansi pano. Tenepo Yahova adapicira kuti angadaphatanidza mpsimbo ziwirizi zicikhala ‘mpsimbo ibodzi’ m’manja mwace. (Zakiyeri 37:19) Iye adacitisa kuti anyakudzozedwa na ‘mabira yanango’ akhale ‘thimu libodzi.’ (Juwau 10:16; Zakariya 8:23) Nsiku zino, magulu mawiriya njakuphatana ndipo yankutumikira Yahova pabodzi. Ndipo iwo ana Mambo m’bodzi, Jezu Kristu, omwe mu polofesiya ya Zakiyeri ambacemeredwa kuti ‘Davide mtumiki’ wa Mulungu. (Zakiyeri 37:24, 25) Tikambatsonkhana pabodzi kuti tikumbukire infa ya Jezu, timbawona ciphatano ca magulu mawiriya comwe Yahova akhadaleweratu mwakuphatisa basa mpolofeta Zakiyeri. Tsono n’ciyani comwe ali-wense wa ifepano angacite kuti tikulise ciphatano cathu?

KODI N’CIYANI COMWE ALI-WENSE WA IFEPANO ANGACITE KUTI TIKULISE CIPHATANO CATHU?

10. Kodi tingacite ciyani kuti tikulise ciphatano cathu?

10 Cinthu cakuyamba comwe cingatithandize kukulisa ciphatano cathu, ndico kucita nyongo ya kukulisa khalidwe la kubzicepswa. Pomwe Jezu akhali pansi pano, adauza anyakupfunza wace kuti akhale wakubzicepswa. (Mateu 23:12) Wanthu azinji m’dzikoli, kawiri-kawiri ambabziwona kukhala wakufunika kwene-kwene kuposa anzawo. Koma tikakhala wakubzicepswa, tin’dzalemekeza abale omwe ankutsogolera m’gwere na kubvera malango yawo. Kucita bzimwebzi kun’dzacitisa gwere kukhala lakuphatana. Ndipo kuposa bzense, tikakhala wakubzicepswa, tin’dzakondwesa Mulungu, thangwe  ‘ambatsutsa wanthu wakubzikuza, koma iye ambalatiza kudeka mtima kukulu kwa wanthu wakubzicepswa.’—1 Pedru 5:5.

11. Kodi kukumbukira thandauzo la mkate na vinyu omwe umbaphatisidwa basa pa Cikumbuso, kungatithandize tani kukulisa ciphatano cathu?

11 Cinthu caciwiri comwe cingatithandize kukulisa ciphatano cathu, ndico kukumbukira bza thandauzo la mkate na vinyu omwe umbaphatisidwa basa pa Cikumbuso. Tingacite bzimwebzi nsiku ya Cikumbuso inati kufika na pa nsiku ya cikumbusoyo. (1 Wakolinto 11:23-25) Mkate wakusaya bzakufufumisa, umbaimira thupi lakulungamiratu lomwe Jezu adapereka ninga nsembe. Ndipo vinyu mfuira ambaimira mulopa wace. Koma tin’funika kucita bzizinji sikuti kundodziwa bzimwebzi bzokha. Tin’funika kumbakumbukira kuti nsembe ya cakulombolera ya Jezu, imbalatiza lufoyi likulu lomwe Yahova na Mwana wace analo kwa ife. Mwa ciratizo, Yahova adapereka Mwana wace kwa ife ndipo Jezu na mtima wense adabvumambo kupereka moyo wace. Tenepo, tikambakumbukira bza lufoyi lawo, lufoyi lathu kuna iwo lin’dzathumizirika. Ndipo lufoyi lomwe tinalo kwa Yahova, lin’dzalimbisa ciphatano cathu.

Tikambalekerera winango na mtima wense, timbacitisa kuti tikhale wakuphatana (Onani ndime 12, 13)

12. Mu there lakulewa bza mambo omwe akhana akapolo wace, kodi Jezu adabvekesa tani nfundo yakuti Yahova ambafuna kuti timbalekerere winango?

12 Cinthu cacitatu comwe cingatithandize kukulisa ciphatano cathu, ndico kulekerera winango na mtima wense. Tikacita bzimwebzo, tin’dzalatiza kuti timbatenda kwene-kwene Yahova thangwe ambatikhululukira pikado zathu mwa kuphatisa basa nsembe ya Jezu. Kuti alatize kufunika kwa kulekerera winango, Jezu adafotokoza bza there la mambo m’bodzi omwe akhana akapolo wace. Taphata minyendo werengani Mateu 18:23-34 ndipo bzibvunzeni kuti: ‘Kodi ndimbacita bzomwe Jezu adapfunzisa? Kodi ndine wakupirira ndipo ndimbacita nyongo yakubvesesa momwe abale wangu ankubvera? Kodi ndimbalekerera wale omwe acita ayai alewa bzinthu bzomwe bzandikalipisa?’ N’cadidi kuti wanthu winango ambacita pikado zikulu kwene-kwene, ndipo bzimbakhala bzakunesa kwa ifepano ninga wanthu wakuperewera kuwalekerera na mtima wense. Koma there la Jezu limbatipfunzisa bzomwe Yahova ambafuna kuti ticite. (Werengani Mateu 18:35.) * Jezu adalewa kuti tin’funika kulekerera abale wathu akakungula na mtima wense. Ndipo tikasaya kulekerera abale wathu, Yahova an’dzatilekererambo lini. Nfundo imweyi tin’funika kumbaikumbukira bwino. Kuti tikulise ciphatano cathu, tin’funika kumbalekerera winango ninga momwe Jezu adatipfunzisira.

13. Kodi timbagumana phindu liponi tikambalekerera winango?

13 Tikambalekerera winango, ifepano timbakhala pa mtendere na abale wathu. Mpostolo Paulo adalewa kuti tin’funika kucita nyongo kuti tipitirize kukhala wakuphatana na mwa mtendere. (Wayefezo 4:3) Tenepo, nthawe ya Cikumbuso ikafika, maka-maka pa nsiku ya Cikumbusoyo, mbakumbukirani momwe imwepo mumbacitira bzinthu na winango. Mungabzibvunze kuti: ‘Kodi ndimbadziwika ninga munthu omwe ambakoya lini cakumtima wanthu akandiphonyera? Kodi wanthuwo ambawona kuti ndimbacita nyongo yakukhazikisa mtendere na kukulisa ciphatano?’ Imweyi ni mibvunzo yakufunika kumbaikumbukira.

14. Kodi tingateweze tani malango ya Paulo yakugumanika pa Cinembo ca Wayefezo 4:2?

14 Cinthu cacinai comwe cingatithandize kukulisa ciphatano cathu, ndico kutewezera lufoyi la Yahova. (1 Juwau 4:8) Wanthu winango ambalewa kuti: “Pana abale omwe ndimbawafuna, koma winango ndimbandopirira nawo.” Penu timbakumbuka tenepo, ndiye kuti  tinkuteweza lini malango ya mpostolo Paulo yakuti ‘mumbapirirane mwa lufoyi.’ (Wayefezo 4:2) Pana kusiyana pakati pa kupirira na ‘kumbapirirana mwa lufoyi’. Mwa ciratizo, onani kuti Paulo alibe kundolewa kuti tin’funika ‘kumbapirirana,’ koma iye adalewa kuti tin’funika kucita bzimwebzi ‘mwa lufoyi.’ M’magwere mwathu muna wanthu wakusiyana-siyana omwe Yahova adawakwewa kuti akhale m’gulu lace. (Juwau 6:44) Yahova ambafuna abalewa, ndipopa iye adawabweresa m’gulu. Tsono penu Yahova ambafuna abalewa, kodi ndife yani ife kuti tileke kuwafunambo? Tin’funika kucita nyongo yakufuna abale wathu ninga momwe Yahova ambatiuzira.—1 Juwau 4:20, 21.

KODI NI LINI POMWE TIN’DZACITA CIKUMBUSO CAKUMALIZIRA?

15. Kodi ni lini pomwe tin’dzacita cikumbuso cakumalizira, ndipo timbadziwa tani bzimwebzi?

15 Nsiku inango, tin’dzacita Cikumbuso cakumalizira. Kodi timbadziwa tani bzimwebzi? Paulo adalewa kuti akristau wakudzozedwa akambakumbukira infa ya Jezu gole liri-lense, ambakhala ‘ankudziwisa infa ya Mbuya, mpaka pomwe iye adzabwere.’ (1 Wakolinto 11:26) Mu polofesiya yakulewa bza nsiku zakumalizira, Jezu adalewambo bza ‘kubwera’ kwace. Ndipo pakulewa bza citsautso cikulu comwe cinifika tsapanopapa, iye adati: ‘Kudzulu kun’dzawoneka cizindikiro ca Mwana wa munthu, ndipo madzinza yense ya pa dziko la pansi yan’dzabzimenya-menya pa nkhombe thangwe ra nsisi, ndipo iwo an’dzawona Mwana wa munthu ankubwera m’dzaulu m’mitambo na mphanvu pabodzi na mbiri. Ndipo iye an’dzatumiza wanjo wace na kulira kwa mphanvu kwa cimbututu, ndipo iwo an’dzakonkhanisa anyakusankhulidwa kucokera ku mbali zinai za mphepo, kuyambira ku phampha kwa kudzulu mpaka ku phampha kunango.’ (Mateu 24:29-31) Jezu ‘an’dzakonkhanisa anyakusankhulidwa’ akadzatenga Akristau wense wakudzozedwa omwe an’dzakhala akali pansi pano, aciyenda nawo kudzulu. Bzimwebzi bzin’dzacitika kuphampha kwa citsautso cikulu koma nkhondo ya Armagedo inati kuyamba. Pa nkhondoyi, Jezu pabodzi na wa 144.000, an’dzamenyana na wamambo wa pa dziko la pansi, acidzakunda. (Cibvumbulutso 17:12-14) Cikumbuso comwe cin’dzacitika Jezu anati ‘kubwera’ kudzakonkhanisa Akristau wakudzozedwa, ndico cin’dzakhala cakumalizira.

16. N’thangwe ranyi imwepo mun’dzacita nyongo kuti mudzagumanike pa Cikumbuso gole lino?

16 Citani bzense bzomwe mungakwanise kuti mudzagumanike pa Cikumbuso comwe cin’dzacitika pa 31 Março, 2018. Ndipo kumbirani Yahova mu mpembo kuti akuthandizeni kucita mbali yanu pa kukulisa ciphatano ca gulu lace. (Werengani Psalymo 133:1.) * Nsiku inango, tin’dzacita Cikumbuso cakumalizira. Tsono pomwe nsikuyo inati kufika, bwerani timbacite nyongo yakugumanika pa Cikumbuso, ticipfatsa na ciphatano comwe ciripo pakati pa atumiki wa Yahova.

^ ndi. 5 2 Wakolinto 13:5 Pitirizani kumbabzipenda kuti muwone penu mukana cikhulupiro cakulimba; pitirizani kumbabzipenda kuti mudziwe bzomwe muli. Kodi mun’dziwa lini kuti Kristu ngwakuphatana namwe? Kupambula penu muli lini wakubvumizika.

^ ndi. 6 Juwau 3:16 Thangwe Mulungu adafuna kwene-kwene dziko la pansi, mpaka kupereka Mwana wace wakubadwa-yekha, kuti munthu ali-wense omwe alatize cikhulupiro kwa iye aleke kupfudzidwa, koma akhale na moyo wakusaya kumala.

^ ndi. 7 Juwau 17:3 Pakuti moyo wakusaya kumala an’dzaugumana akafika pakukudziwani bwino imwepo Mulungu yekha wacadidi na ule omwe mudamutuma Jezu Kristu.

^ ndi. 8 Juwau 17:20 “Ndinkukumbirira lini amwewa okha, koma ndinkukumbirirambo wale omwe ambandikhulupira mwa mafala yawo, 21 kuti wense akhale abodzi, ninga momwe imwe muliri, Baba, mudaphatana na inepano ndipo inepano ndidaphatana na imwepo, kuti iwombo akhale wakuphatana na ifepano, kuti dziko likhulupire kuti ndimwe omwe mudandituma.

^ ndi. 12 Zakiyeri 37:15 Yahova adalewalewa pomwe nane kuti: 16 “Iwe mwana wa munthu, tenga mpsimbo ndipo uinembe kuti: ‘Kwa Juda na kwa wana wa Jirayeri omwe ali pabodzi naye.’ Ukamala, utenge mpsimbo inango, ndipo uinembembo kuti: ‘Kwa Zuze, mpsimbo ya Efraimu, pabodzi na wense wa pa mui pa Jirayeri omwe ali naye.’ 17 Ndipo ukamala, uphatanidze mpsimbo ziwirizo kuti ikhale ibodzi yokha m’manja mwako.

^ ndi. 16 Mateu 18:35 Na tenepo, ali-wense wa imwepo akasaya kukhululukira m’bale wace na mtima wense, Baba wangu wa kudzulu an’dzakucitiranimbo bzibodzi-bodzibzi.

Psalymo 133:1 Onani! Mpsabwino, ndipo mpsakudekeza Abale kukhala pabodzi mwakuphatana!