Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBA | THANGWE RANYI TIN’FUNIKA KUKHALA WAKUKHULUPIRIKA

Kodi Kukhulupirika n’kwa Kale-kale?

Kodi Kukhulupirika n’kwa Kale-kale?

Hitoshi akhaphata basa, ku empreza inango ya ku Japão. Pomwe akhalewenga kobiri na bwana wace mu cipinda comwe akhaphatira basa, Hitoshi adauzidwa na bwana waceyo kuti anembe mulewengo wakunama wa kobirizo. Hitoshi adamuuza kuti cikumbu-mtima cace cingadamubvumiza lini kuti iye acite bzimwebzo. Bzakutewera bzace, Hitoshi adagopswedwa kuti angadatenthedwa na moto ndipo pakumalizira pace iye adacosedwa basa.

Patapita minyezi ming’ono-ng’ono, Hitoshi adasunama kwene-kwene mu mtima mwace thangwe akhapenukira bzakuti angadagumana basa linango. Pomwe akhacitidwa mibvunzo ku basa linango, Hitoshi adalewa kuti angadacite lini basa la cinyengo. Omwe akhamubvunzayo adalewa kuti: “Kakumbukidwe kakoka n’kacirendo!” Wadzinza na axamwali wace wa Hitoshi adamulimbisa kuti apitirize kukhala wakulimba mtima acitsimikiza kukhala wakukhulupirika, koma iye akhambapenukira. Patsogolo pace iye adayamba kumbabzibvunza kuti, “Kodi kukhala wakukhulupirika pa bzomwe ndimbakhulupira ni nzeru yabwino?”

Cakucitika ca Hitoshi cikutikumbusa kuti si wanthu wense omwe wambawona kukhulupirika kukhala cinthu cakufunika. Ndipopa, winango wangawone ninga cinthu cakusaya basa, maka-maka kwa anyakucita malonda. Mkazi munango omwe ambaphata basa ku Africa do Sul adalewa kuti: “Ndidazunguliridwa na wanthu omwe wambacita bzinthu mwa kusaya kukhulupirika, ndipo nthawe zizinji mtima wakufuna kucita bzinthu bza cinyengo umbakhala wamphanvu.”

Mtundu winango wa kusaya kukhulupirika omwe umbadziwika kwene-kwene nsiku zino ni kunama. Magole yanango m’mbuyomu kafuku-fuku winango omwe udacitika ku Universidade ya Massachusetts Amherst, nyakupfunza makumbukidwe ya wanthu Robert S. Feldman adatsimikiza kuti pa wanthu 100 omwe ni akulu-akulu 60 wa iwo ambanama pomwe wambaceza kwa phindi khumi. Feldman adalewa kuti: “Bzimwebzi mpsakudabwisa kwene-kwene. Ifepano tikhadikhira lini kuti kunama kumbacitika kawiri-kawiri pa moyo wathu wa nsiku na nsiku.” Kodi mpsakudabwisa lini kuti wanthu azinji wambawenga kunama koma nthawe ibodzi-bodziyo wanthu ambanama kwene-kwene kusiyana na kucita makhalidwe yanango yakuipa?

Thangwe ranyi kunama, kuba na mtundu winango wa kusaya kukhulupirika umbacitika kawiri-kawiri nsiku zino? Kodi kusaya kukhulupirika kumbatokonya tani wanthu wense? Ndipo mbvunzo wakufunika kwene-kwene ngwakuti, kodi tingacite ciyani kuti titcenkhe kusaya kukhulupirika?