‘Pomwe tinkuphata naye basa pabodzi, tinkukudandaulirani kuti muleke kubvuma kudeka mtima kukulu kwa Mulungu, muciphonyesa cakulinga ca kudeka mtimako.’2 WAK. 6:1.

NYIMBO: 75, 74

1. Napo Yahova ni Mkululetu, kodi iye ambacemera winango kudzacita ciyani?

YAHOVA ni Mulungu Mkululetu, Mulengi wa bzinthu bzense, wa nzeru za kusaya malire na wa mphanvu zense. Djobi adafika pa kuzindikira bzimwebzo. Pambuyo pa Yahova kumubvunza Djobi pakulewa bza basa lace lomwe iye adalenga, Djobi adatawira kuti: ‘Ndazindikira kuti imwepo mumbakwanisa kucita bzinthu bzense, ndipo palibe bzomwe imwepo mungatazire kucita.’ (Djobi 42:2) Napo Yahova angacite bzense yekha mwa kusaya kufuna kuthandizidwa, koma kuyambira paciyambi iye mwa lufoyi ambacemera wanthu kuti waphate naye basa pabodzi pakufuna kukwanisa cakulinga cace.

2. Pa basa la kulenga, kodi Jezu adacitambo ciyani?

2 Cakulengedwa cakuyamba ca Mulungu akhali mwana wace wakubadwa-yekha wauzimu. Yahova adafuna kuti mwana wace aphate naye pabodzi basa lense la kulenga bzinthu bzakuwoneka na bzakusaya kuwoneka. (Ju. 1:1-3, 18) Pakulewa bza Jezu mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘Mwa iye bzinthu bzinango bzense bzidalengedwa, bzomwe bziripo kudzulu na pansi, bzinthu bzakuwoneka na bzakusaya kuwoneka, penu ni mipando ya umambo, na ukulu, na mphanvu, bzinthu bzinango bzense  bzidalengedwa mwa iye ndipo thangwe ra iye.’ (Wakol. 1:15-17) Tenepo, Yahova adalemekeza mwana wace mwa kutenga mbali pa basa la kulenga bzinthu bzense bza m’cirengedwe na kufotokozera winango udindo bwakufunika bomwe mwana waceyo ali nabo.

3. Kodi Yahova adapasa Adamu basa liponi, ndipo thangwe ranyi?

3 Yahova adacemerambo wanthu winango kuti waphate naye basa pabodzi. Mwa ciratizo, iye adapasa basa Adamu la kupereka madzina ya bzirombo. (Ciy. 2:19, 20) Kumbukirani kukomedwa komwe Adamu adakhala nako pakuwona bzinthu bzomwe Mulungu adalenga. Iye akhambanyang’anisisa na kuwona mawonekedwe yace, acipereka madzina mwa kubverana na mawonekedwe yaceyo! Yahova angadapereka yekha madzina ya bzirombo bzomwe adalengabzo. Koma, mwa lufoyi iye adapasa Adamu basa la kupereka madzinayo. Yahova adapasambo Adamu basa lakuthumizira zunde la Paraizo lomwe likhali ku Edeni lire. (Ciy. 1:27, 28) Mpsakupasa nsisi kuti Adamu alibe kufuna kuphata basa pabodzi na Mulungu, ndipo adabzibweresera mabvuto kwa iye pabodzi na wana wace wense.Ciy. 3:17-19, 23.

4. Kodi winango wadacita ciyani pakufuna kukwanisa cakulinga ca Mulungu?

4 Kupita kwa magole, Mulungu adapasa wanthu winango mabasa manango kuti akwanise cakufuna cace. Nowe adakonza cingalawa comwe adapulumukira iye pabodzi na banja lace pa cigumula ca madzi comwe cidacitika pa dziko lense la pansi. Mozeji adacosa mtundu wa Jirayeri ku ukapolo ku Edjipito. Djosuwe adatsogolera mtundu wa Jirayeri kupita naye m’Dziko Lakupiciridwa. Salomau adamanga tempwlo ku Jeruzalemu. Mariya adakhala mai wa Jezu. Anyakukhulupirika wensenewa pabodzi na winango wadaphata basa pabodzi na Yahova kuti akwanise cakufuna cace.

5. Kodi ni basa liponi lomwe ifepano tin’funika kulicita, ndipo Yahova akhafunika kutiphatanidza pa basa limweri? (Onani cithunzi-thunzi cakuyambirira.)

5 Nsiku zino, Yahova ankuticemera kuti ticite bzense bzomwe tingakwanise kuti tithandize Umambo bwa Mesiya. Pana mabasa mazinji yauzimu. Napo mabasa manango yangacitidwe lini na Akristau wense, koma tensenefe tingaphate basa la kupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo. Tenepo, Yahova angadafuna angadatipasa lini basa lakupalizirali, iye angadasankhule kulewa-lewa na wanthu pansi pano kucokera kudzulu. Jezu adalewa kuti Yahova angadacitisa minyala kukuwa pakulewa bza Umambo bwa Mesiya. (Lu. 19:37-40) Tsono, Yahova wasankhula ifepano kuti tikhale ‘anyabasa anzace.’ (1 Wak. 3:9) Mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘Pomwe tinkuphata naye basa pabodzi, tinkukudandaulirani kuti muleke kubvuma kudeka mtima kukulu kwa Mulungu, muciphonyesa cakulinga ca kudeka mtimako.’ (2 Wak. 6:1) Kuphata basa pabodzi na Mulungu ni mwayi wakupambulika, womwe umbaticitisa kuti tikhale wakukondwa kwene-kwene. Mbatiwoneni mathangwe manango.

KUPHATA BASA NA MULUNGU KUMBATIBWERESERA CIKONDWESO

6. Kodi mwana wakuyamba kubadwa wa Mulungu adalewa tani momwe akhabvera mu mtima mwace pomwe akhaphata basa pabodzi na Baba wace?

6 Kuyambira kale-kale, atumiki wa Yahova wadakhala wakukondwa kuphata basa pabodzi na Mulungu. Mwana wakuyamba kubadwa wa Mulungu, ambaimira nzeru ya Mulungu, iye ambafotokozedwa kulewa kuti: ‘Yahova adandikonza ninga kuyamba kwa njira yace . . . ndikhali pambali pace ninga misiri. Iye akhambakondwa kwene-kwene thangwe ra ine nsiku na nsiku. Inembo ndikhakondwa pa maso pace nthawe zensene.’ (Mim. 8:22, 30) Jezu mwa kukondwa adaphata basa kumbali kwa Baba wace, akhambakondwa na bzomwe akhambacita pabodzi na kudziwa kuti Yahova akhambamufuna kwene-kwene. Bzimwebzi bzin’funa kulewa ciyani kwa ifepano?

Kodi pana basa labwino lomwe tingacite kuposa basa lakupfunzisa winango cadidi? (Onani ndime 7)

7. Thangwe ranyi basa lakupalizira limbatibweresera cikondweso?

7 Jezu adalewa kuti kupasa na kutambira kumbabweresa cikondweso. (Mab. 20:35) Bzimwebzi bzimbatibweresera cikondweso pa kutambira cadidi, ndipo timbakhala pomwe wakukondwa pomwe tin’kugawana na anzathu cadidico. Pomwe  tinkuuza winango womwe wana njala yauzimu bza cadidi ca m’Bibliya, timbakomedwa pakuwona kuti wayamba kubvesesa na kutenda Mulungu wathu pabodzi na mafala yace yomwe yali m’Bibliya. Bzimwebzi bzimbatokonya mtima wathu tikawona wanthu amwewa wankucinja sikuti makumbukidwe yawo yokha koma na momwe wambacitira bzinthu pa moyo wawo. Ndipo timbazindikira kuti basa la kupalizira bzipsa bzabwino ndakufunika kwene-kwene. Basa limweri limbafungula njira ya moyo wakusaya kumala kwa wale womwe wankubvuma kuyanjana pomwe na Mulungu. (2 Wak. 5:20) Comwe n’cakukondwesa kwene-kwene n’cakuti, kucita basa limweri mwakukondwa kungathandize wanthu kuyenda mu njira yomwe in’dzawathandiza kudzakhala na moyo wakusaya kumala.

8. Kodi wanthu winango adalewa ciyani pakulewa bza cikondweso comwe cimbabwera pakuphata basa pabodzi na Yahova?

8 Timbakhala wakukondwa tikagumana na wanthu womwe ambabvuma mafala yomwe timbawapalizira, ndipo timbakomedwambo kudziwa kuti tin’kukondwesa Yahova ndipo iye ambatenda nyongo yathu yomwe timbacita pakumutumikira. (Werengani 1 Wakolinto 15:58.) Marco, womwe ambakhala ku Itália, adalewa kuti: “Ndine wakukondwa kwene-kwene pakudziwa kuti ndimbacita bzomwe ndingakwanise pa kutumikira Yahova sikuti kwa munthu omwe ambafulumiza kuyebwa bzomwe ndacita.” Mwakundendemerana, Franco womwe ankutumikirambo ku Itália, adati: “Mwakuphatisa basa Fala lace na makonzedwe yace yauzimu, nsiku iri-yense Yahova ambatikumbusa kuti ambatifuna ndipo cinthu ciri-cense comwe timbacita n’cakufunika kwa iye, napo pa bzinthu bzomwe ifepano timbakwanisa lini kubziwona tekha. Limweri ndiro thangwe lomwe limbandicitisa kukhala wakukondwa pakuphata basa pabodzi na Mulungu ndipo moyo wangu umbakhala wathandauzo.”

KUPHATA BASA PABODZI NA MULUNGU KUMBATICITISA KUFENDERERANA NA IYE PABODZI NA WANTHU WINANGO

9. Kodi pana ciphatano ciponi pakati pa Yahova na Jezu, ndipo thangwe ranyi?

9 Tikambaphata basa pabodzi na wale womwe ifepano timbawafuna, timbakhala tinkufendererana nawo pafupi, ndipo timbafika pakudziwa bwino makhalidwe pabodzi na unthu bwawo. Timbandopfunza lini kokha bzomwe iwo wan’funa kucita, koma na momwe wambacitira. Jezu adaphata basa na Yahova pinango kwa magole mabidyau na mabidyau, ndipo iwo wadalimbisa uxamwali bwawo na lufoyi lakusaya kupfudzika kwa munango na mwanzace. Pakufotokoza bza uxamwali bwawo, Jezu adalewa kuti: ‘Ine na Baba ndife m’bodzi.’ (Ju. 10:30) Iwo wakhakomedwa na ciphatano ca mphanvu, nthawe zense wakhaphata basa pabodzi mwakubverana.

10. Thangwe ranyi kupalizira kumbatithandiza kufendererana na Mulungu pabodzi na wanthu winango?

10 Mu mpembo, Jezu adakumbira Yahova kuti awanyang’anire anyakupfunza wace. Thangwe ranyi? Iye adapemba kuti: ‘Akhale m’bodzi ninga momwe ife tiriri.’ (Ju. 17:11) Tikambakhala na moyo mwakubverana na kufuna kwa Mulungu na kumbaphata basa la kupalizira, ifepano timbafika pakudziwa bwino makhalidwe yace. Timbadziwa kuti n’kwa nzeru kumukhulupira iye na kubvuma utsogoleri bwace. Tenepo, tikambafenderera pafupi na Mulungu iye ambatifendererambo pafupi. (Werengani Tiyago 4:8.) Ndipo timbafika  pa kufendereranambo pafupi na abale na mpfumakazi za uzimu, thangwe timbagumana bzineso bzibodzi-bodzi na cikondweso cibodzi-bodzi ndipo tina cakulingambo cibodzi. Inde, ifepano timbaphata basa pabodzi, timbapfatsa pabodzi, ndipo timbapirira pabodzi. Octavia omwe ambakhala ku Grã-Bretanha adalewa kuti: “Kuphata basa na Yahova kumbandithandiza kukhala pafupi na wanthu winango thangwe rakuti uxamwali bwangu na ciphatano cangu bzimbacokera pa cakulinga na citsogozo cibodzi-bodzi.” Kodi imwepo mumbabvambo lini bzibodzi-bodzibzo? Kodi mumbabzibvambo lini wakukwewedwa mukawona nyongo yomwe abale ankucita kuti akondwese Yahova?

11. Thangwe ranyi ciphatano cathu na Mulungu pabodzi na anzathu cin’dzakhala ca mphanvu kwene-kwene m’dziko lipsa?

11 Lufoyi lathu lomwe timbakhala nalo na Mulungu pabodzi na anzathu lingakhale lakulimba kuyambira tsapano, koma lin’dzakhala lakulimbiratu mu dziko lipsa lacirungamo. Mbatikumbukireni basa lomwe tin’dzacita kutsogolo! Wanthu womwe wan’dzalamusidwa kwa anyakufa wan’dzafuna kutambiridwa na kupfunzisidwa m’njira za Yahova. Dziko lin’dzafunika kucinjidwa kukhala Paraizo. Limweri ni basa lini ling’ono-ng’ono, koma bzin’dzakhala bzakukondwesa kuphata basa pabodzi na abale wathu ndipo kulungamiratu kun’dzakhala kunkukula mwa kutsogoledwa na Umambo bwa Mesiya! Banja lense la wanthu pang’ono na pang’ono lin’dzakhala linkufendererana kwene-kwene mpaka muyaya pakuti Mulungu an’dzakwanisa ‘cakukhumba ca bza moyo bzense.’Psal. 145:16.

KUPHATA BASA NA MULUNGU KUMBATIKHOTCERERA

12. Kodi basa la kupalizira limbatikhotcerera tani?

12 Ifepano tin’funika kumbakhotcerera uzimu bwathu. Thangwe rakuti tinkukhala mu dziko lomwe linkutongedwa na Sathani Dyabu, ndipo thangwe ndife wakuperewera, mpsakusaya kunesa kuyamba kukumbuka nzeru zakuipa ticitengeka na makhalidwe ya dzikoli. Mzimu wa dziko ungandendemezeredwe na madzi yakuthamanga ya mu mkulo yomwe yangatipfuwire ku mbali yakusiyana na yomwe tinkufuna. Kuti tisaye kupfuwidwa na madziyo tin’funika kutculira na mphanvu ku mbali yakusiyana. Mwakundendemerana na bzimwebzi, tin’funika kucita mphanvu kuti tisaye kutengedwa na mzimu wa dziko la Sathani. Pomwe tinkupalizira na anzathu, ifepano timbakhala tinkulewa bzinthu bzauzimu bzakufunika na bzakuthandiza, sikuti pa bzinthu bzomwe bzingatepese cikhulupiro cathu. (Waf. 4:8) Kupalizira kumbalimbisa cidikhiro cathu pa mapiciro ya Mulungu na malamulo ya lufoyi. Iko kumbatithandizambo kukhala wakulimba pa kubvala bzida bza nkhondo yauzimu.Werengani Wayefezo 6:14-17.

13. Kodi mboni ibodzi ya ku Austrália imbabva tani na upalizi, ndipo imwepombo mumbabva tani?

13 Tikambatanganika na basa lakupalizira pabodzi na bzinthu bzinango bzauzimu, ifepano tin’dzakhala tiribe nthawe ya kumbatanganika mwa kunyanyira na mabvuto yathu, ndipo upalizibo bumbatithandiza kuti tikhale wakukhotcerereka. Joel omwe ambakhala ku Austrália adalewa kuti: “Kupalizira kumbandithandiza kuti ndireke kuyebwa bzinthu bzomwe bzinkucitikadi. Kumbandikumbusa mabvuto yomwe wanthu wankugumana nayo ndipo na phindu lomwe ine ndimbakhala nalo thangwe ra kuteweza mitemo ya m’Bibliya pa moyo wangu. Kupalizira kumbandithandiza kutsungira kukhala wa kubzicepswa; bzimwebzi bzimbandipasambo mpata wakukhulupira Yahova pabodzi na abale na mpfumakazi.”

14. Thangwe ranyi tingalewe kuti kupirira kwathu mu utumiki bwakumunda ni umboni bwakuti mzimu wakucena unkutithandiza?

14 Basa lakupalizira limbatipasa mphanvu yakutitsimikizira kuti mzimu wa Mulungu un’kutithandiza. Tindendemezere tenepa: Tilewe kuti imwepo mwapasidwa basa la kugawa cakudya ku mbuto yomwe mumbakhala. Basalo liribe malipiro ndipo palibe ankubwezerani kobiri zomwe mwadzonga. Kuthumizira pamwepo, imwepo munkuzindikira kuti wanthu winango wankufuna lini cakudyaco, ndipo winango wankukuwengani thangwe ra kugawa cakudyaco. Kodi imwepo  mungadaphata basalo kwa magole mazinji? Thangwe ra kubva mafala yakuipa yomwe wanthuwo ankulewa, mpsakudziwikiratu kuti mungapitirize lini kuphata basa limweri kwa nthawe itali. Tenepo azinji wa ifepano timbapitiriza kupirira mu utumiki gole na gole mwa kumbabzisamalira tekha napo winango wakusaya kutenda wangambatinyoze. Kodi bumwebu si umboni bwakuti mzimu wa Mulungu un’kutithandiza pa basa lakupalizira?

KUPHATA BASA PABODZI NA MULUNGU KUMBATITHANDIZA KULATIZA LUFOYI KWA IYE PABODZI NA WANTHU WINANGO

15. Kodi basa lakupalizira bzipsa bzabwino limbabverana tani na cakulinga ca Mulungu kuna wanthu?

15 Kumbukirani kubverana komwe kulipo pa basa lakupalizira bzipsa bzabwino, na lufoyi la Yahova pa kukwanisa cakulinga cace kuna wanthu. Cakulinga ca Mulungu kuna wanthu n’cakuti akhale pa dziko la pansi kwamuyaya. Napo Adamu adacita pikado, Yahova alibe kucinja makumbukidwe yace. (Zai. 55:11) M’mbuto mwace, iye adacita makonzedwe yakuti wanthu atsudzulidwe ku ukapolo bwa pikado na infa. Pakufuna kukwanisa cakulinga cimweci, Jezu adabwera pa dziko la pansi kudzapereka moyo wace kwa wanthu wense wakubvera. Tikakhala wanthu wakubvera, tin’dzabvesesa ticicita bzomwe Mulungu an’funa kuna ife. Jezu adapfunzisa wanthu bzomwe Mulungu ambafuna, ndipo iye adauza anyakupfunza wace kucitambo bzibodzi-bodzi. Tikambathandiza winango kuyanjana na Mulungu, tin’dzakhala tinkuthandiza makonzedwe ya lufoyi ya kupulumusa wanthu ku pikado na infa.

16. Kodi basa lathu lakupalizira limbabverana tani na bzakutonga bzikulu bza Mulungu?

16 Tikambathandiza wanthu kuti wafambe mu njira ya ku moyo wakusaya kumala timbakhala tinkulatiza lufoyi kwa anzathu na kwa Yahova, ‘omwe kufuna kwace n’kwakuti wanthu wa mkhalidwe uli-wense wapulumuke, wacifika pakudzakhala na cidziwiso caico ca cadidi.’ (1 Tim. 2:4) Atabvunzidwa kuti mpsiponi bzakutonga bzikulu pa bzakutonga bzomwe bzidaperekedwa kwa mtundu wa Jirayeri, Jezu adatawira kuti: ‘“Umbafune Yahova, Mulungu wako, na mtima wako wense, na moyo wako wense, ndipo na nzeru zako zense.’ Cimweci ndico cakutonga cikululetu na cakutoma. Caciwiri cakutengana na cimweci, n’cici: ‘Ufune mwanzako ninga momwe umbabzifunira iwe wekha.”’ (Mat. 22:37-39) Mwa kucita mbali pa basa lakupalizira timbalatiza kuti tinkubvera bzakutonga bzimwebzi.Werengani Mabasa 10:42.

17. Kodi imwepo mumbabzibva tani na kukhala na mwayi wa kupalizira bzipsa bzabwino?

17 Ndife wakusimbidwa kwene-kwene! Yahova watipasa basa lomwe limbatipasa cikondweso, lomwe timbafendererana naye pafupi pabodzi na anzathu, ndipo limbatikhotcerera mwauzimu. Iro limbatipasambo mpata wakulatiza lufoyi kwa Mulungu pabodzi na wanthu anzathu. Bzakucitika bza wanthu wa Mulungu bzimbacinja-cinja kuzungulira dziko lense la pansi, koma ali-wense wa ifepano tswaka ayai wacikulire, wakudala ayai wakusauka, wathanzi ayai wakutepa, wanthu azinji wankupsaga njira ya momwe wangauzire anzawo bza cikhulupiro cawo. Pinango imwepo mungatawirize bzomwe Chantel omwe ambakhala ku França adalewa, kuti: “Mulungu mkululetu wa m’cirengedwe cense, Mulengi wa bzinthu bzense, Mulungu wakukondwa wandiuza kuti: ‘Ndoko! Kalewe! Kalewe bza ine, kalewe kucokera pansi pa mtima wako. Ndin’kupasa mphanvu zangu, Fala langu Bibliya, anjo an’dzakusunga, un’dzakhala na anzako, un’dzatambira mwakusaya kulekeza mapfunziso, na bzinthu bzakudzaphatisa basa pa nthawe yakuthemera.’ Ni mwayi ukulu kucita bzomwe Yahova ankutikumbira na kuphata basa pabodzi na Mulungu wathu!”