Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBA | THANGWE RANYI TIN’FUNIKA KUKHALA WAKUKHULUPIRIKA?

Kodi Kusaya Kukhulupirika Kumbakutokonyani Tani?

 

Kodi Kusaya Kukhulupirika Kumbakutokonyani Tani?

Samantha, wa ku Africa do Sul adalewa kuti: “Pana nkhani zinango zakunesa zomwe zimbatongedwa mwa kuphatisa basa cinyengo.”

Kodi imwepo munkutawirizambo lini bzimwebzi? Mwakundendemerana na Samantha, timbagumana nkhani zakunesa nthawe zinango. Kodi tingacite ciyani pa cakucitika cakunesa comwe cingatipumpse kuti tikhale wakusaya kukhulupirika komwe kungaticitise kudzonga makhalidwe yathu yakufunika kwene-kwene? Mwa ciratizo, penu kukhotcerera unthu bwathu timbakuwona kukhala cinthu cakufunika kwa ifepano, mwa kusaya kupenukira tin’dzawona kukhala wakusaya kukhulupirika ninga cinthu cakuphatisa basa kuti tikwanise kucita bzinthu bzinango. Pomwe cadidi cikadziwika, tenepo kusaya kukhulupirika kumbabweresa bzakutewera bzakuipa. Mbatiwoneni ibzi.

KUSAYA KUKHULUPIRIKA KUMBADZONGA KUKHULUPIRIKA

Uxamwali bumbamangidwa na kukhulupirirana. Pomwe wanthu awiri akambakhala wankukhulupirirana, iwo wambabzibva kukhala wakusungika na wakukhotcerereka. Tsono kukhulupiranako kumbandocitika lini kabodzi na kabodzi. Wanthu wambakhulupirana pomwe ambakhala ankumala nthawe izinji ali pabodzi, komwe kumbaphatanidza kulewa-lewana mwa kukhulupirika na kucita bzinthu mwakusaya dyera. Kukhulupirana kungamale na cinthu cing’ono-ng’ono comwe munango angacite mwakusaya kukhulupirika. Ndipo kukhulupirana kukamala, kungakhale kwakunesa kuti muyambe pomwe kukhulupiranako.

Kodi mudanamizidwa kale na munthu omwe mukhamuwona kuti akhali xamwali wanu wa bwino? Penu n’tenepo kodi mudabva tani? Mwakusaya kupenukira mudawawidwa mu mtima mwanu. Bzimwebzi mpsakubveseseka. Mwakusaya kupenukira kukhala wakusaya kukhulupirika kumbamalisa uxamwali bwakulimba.

CINYENGO CIMBABWERESA KUSAYA KUKHULUPIRIKA

Nyakufufudza munango omwe ambacemeredwa Robert Innes, omwe ni mpfunzisi wa ku Universidade ya ku California, adazindikira kuti “kusaya kukhulupirika kuli ninga matenda yakupasirana.” Tenepo kusaya kukhulupirika kuli ninga kacirombo kakuyambisa matenda, ndipo pomwe tin’ceza kwene-kwene na munthu wakunama, tin’dzakhala pa ngozi ikulu yakumbalewambo bzinthu bzakunama.

Kodi mungacite ciyani kuti mutcenkhe kusaya kukhulupirika? Bibliya lingakuthandizeni imwepo. Taphata minyendo mbatiwoneni mitemo yakucepa ya m’Bibliya, yomwe in’dzafotokozedwa mu nkhani inkubwerayi.