Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Tetekerani Mulungu Ndipo Khalani na Moyo Wakusaya Kumala

 MBALI 3

Moyo Ukhali Tani M’paradhaiso?

Moyo Ukhali Tani M’paradhaiso?

Yahova adapasa Adhamu na Eva bzinthu bzizinji bzabwino. Ciyambo 1:28

Pomwe Yahova adamaliza kulenga mkazi wakutoma, Eva, adam’pereka kwa Adhamu kuti akhale mkazace.—Ciyambo 2:21, 22.

Yahova adawalenga wakusaya ulema, mthupi  na m’maganizo.

Banja lawo likhali M’paradhaiso, m’munda wa Edheni. Mundayo ukhali wakudeka kwene-kwene. Mukhana mikulo, bzisapo na bzinyama.

Yahova akhamba lewalewa nawo; akhamba wa pfunzisa. Angadamu tetekera, angadakhala kwakusaya kumala M’paradhaiso.

 Mulungu adawaletsa kudya cisapo ca muti m’bodzi. Ciyambo 2:16, 17

Yahova adawonesa Adhamu na Eva muti m’bodzi m’munda mule, ndipo adawawuza kuti akadzadya cisapo ca muti ule an’dzafa.

N’ngero m’bodzi adapandukira Mulungu. N’ngero wakuipayo ni Dyabu Sathana.

Sathana akhafuna lini kuti Adhamu na Eva abvere Yahova. Ndipopa mwakuphatisira basa nyoka, Sathana adauza Eva kuti akadya cisapo cire anifa lini, anindendemera na Mulungu. Bzikuwonekeratu kuti kukhali kunama.—Ciyambo 3:1-5.