Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 10

Ni Madalitso Yaponi Yomwe An’dzatambira Wale Omwe Ambatetekera Mulungu?

Ni Madalitso Yaponi Yomwe An’dzatambira Wale Omwe Ambatetekera Mulungu?

Wanthu wazinji womwe adafa an’dzamusidwa kuti akhale na moyo pa dziko lapansi.—Mabasa 24:15

Kumbukirani madalitso yomwe mun’dzatambira kutsogoloku mukatetekera Yahova! Mun’dzakhala na moyo wakusaya ulema; palibe an’dzaduwala. Kun’dzakhala kulibe wanthu wakuipa, wanthu wense an’dzadalirana.

Kun’dzakhala kulibe ululu, cisoni penu misozi. Palibe womwe an’dzakalamba napo kufa.

Imwepo mun’dzazunguliridwa na wadzinza na azixamwali. Mun’dzakomedwa kukhala M’paradhaiso.

Wanthu an’dzakhala mwakusaya mantha. An’dzakhala wakukondwa kwene-kwene.

 Umambo wa Mulungu un’dzamalisa kubonera kwensene.—Cibvumbulutso 21:3, 4