Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 3

Kodi Moyo Ukhali Tani m’Paraizo?

Kodi Moyo Ukhali Tani m’Paraizo?

Yahova adapasa Adamu na Eva bzinthu bzizinji bzabwino. Ciyambo 1:28

Yahova adalenga mkazi wakuyamba, Eva, acimupereka kwa Adamu kuti akhale mkazace.—Ciyambo 2:21, 22.

Yahova adalenga Adamu na Eva na mathupi yakulungamiratu, yakusaya cirema.

Iwo akhakhala m’Paraizo mu zunde la Edeni. Ikhali mbuto yakudeka kwene-kwene yomwe ikhana mkulo, miti ya bzisapo na bzirombo.

Yahova akhambalewalewa nawo na kumbawapfunzisa. Iwo angadapitiriza kubvera Mulungu, angadakhala m’Paraizomo mpaka kale-kale.

 Mulungu akhadawauza kuti aleke kudya cisapo ca muti m’bodzi. Ciyambo 2:16, 17

Yahova adawonesa Adamu na Eva muti m’bodzi mu zunde mule. Ndipo iye adawaletsa kudya cisapo ca muti umweyo kuti aleke kufa.

Tsono anjo m’bodzi adapandukira Mulungu. Anjo umweyo ni Sathani.

Tsono Sathani akhafuna lini kuti Adamu na Eva ambabvere Yahova. Tenepo, iye adaphatisa basa nyoka yomwe idauza Eva kuti adye cisapo ca muti wakuletsedwa ule, ndipo angadafa lini. Bzimwebzo bzikhali bzakunama.—Ciyambo 3:1-5.