Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 8

Kodi Infa ya Jezu Ina Phindu Lanyi kwa Imwepo?

Kodi Infa ya Jezu Ina Phindu Lanyi kwa Imwepo?

Jezu adafa kuti ifepano tidzakhale na moyo. Juwau 3:16

Pambuyo pa nsiku zitatu za kufa kwa Jezu, akazi winango adayenda ku thenje kuti akawone mtembo wa Jezu. Tsono pomwe adafika, adagumana kulibe, thangwe Yahova akhadalamusa Jezu kwa anyakufa.

Patsogolo pace, Jezu adakawonekera kwa apostolo wace.

Iye akhadalamusidwa na Yahova ninga mzimu wamphanvu na wakusaya kufa. Patsogolo pace, anyakupfunza wa Jezu adamuwona ankuyenda kudzulu.

 Yahova adalamusa Jezu, acimukhalisa Mambo wa mu Umambo bwa Mulungu. Danyeri 7:13, 14

Jezu adapereka moyo wace kuti alombole wanthu. (Mateu 20:28) Thangwe ra infa yace yakulombolera, Mulungu adafungula mpata kuti ifepano tidzakhale na moyo wakusaya kumala.

Yahova adasankhula Jezu kuti adzatonge dziko la pansiri. Jezuyo an’dzatonga pabodzi na wanthu 144.000 wakukhulupirika wa pansi pano, omwe ambalamusidwa, acikakhala kudzulu. Jezu na wanthu 144.000 wakulamusidwawo ni boma lakulungama la kudzulu, lomwe ni Umambo bwa Mulungu.—Cibvumbulutso 14:1-3.

Umambo bwa Mulungu bun’dzasandusa dzikoli kukhala paraizo. Kun’dzakhala kulibe nkhondo, ciwembo, njala ne kusauka. Wanthu an’dzakhaladi wakukondwa kwene-kwene. —Psalymo 145:16.