Tetekerani Mulungu Kuti Mukhale na Moyo Wakusaya Kumala

Mulungu an’funa kukutsogolerani, kukukhotcererani na kukusimbani.

Mafala yakuyambirira

Thangwe ra lufoyi race na wanthufe, Mulungu ambatipfunzisa kukhala na moyo wabwino.

Kodi Mulungu Ambalewalewa Tani na Ifepano?

Tin’funikira kudziwa momwe Mulungu ambalewalewera na ifepano na kudziwambo omwe angatithandize kumutetekera.

Mbani Mulungu Wacadidi?

Ifepano tingadziwe bza dzina na makhalidwe yace manango.

Kodi Moyo Ukhali Tani m’Paraizo?

Bukhu lakuyamba la m’Bibliya limbafotokoza momwe moyowo ukhaliri m’Paraizomo.

Mbani Adabvera Mulungu mu Nsiku za Nowe?

Bzomwe wanthuwo adacita bzidalatiza ciyani?

Kodi Timbapfunza Ciyani na Nkhani ya Cigumula ca Madzi?

Ni nkhani yomwe imbatipfunzisa cinthu cakufunika kwene-kwene.

Kodi Jezu Akhali Yani?

Thangwe ranyi tin’funika kudziwa bza iye?

Kodi Infa ya Jezu Ina Phindu Lanyi kwa Imwepo?

Imbacitisa kuti mudzakhale na bzisimbo bzizinji kutsogoloku.

Kodi ni Lini Pomwe Dzikoli Lin’dzakhala Paraizo?

Bibliya likhadaleweratu bzomwe bzingadadzacitika pakufuna kulatiza kuti nthaweyo yafendera.

Kodi Yahova Ambabvadi Tikambapemba?

Kodi mungamuuze bzinthu bziponi?

Kodi Banja Lanu Lingakhale Tani Lakukondwa?

Mulungu omwe adayambisa makonzedwe ya banja ambatipasa malango yabwinoletu.

Kodi Tin’funika Kucita Ciyani Kuti Mulungu Ambakomedwe Nafe?

Pana bzinthu bzomwe iye ambafuna na bzomwe iye ambafuna lini.

Kodi Mungakhale Tani Wakukhulupirika kwa Yahova?

Kufuna kukhala wakukhulupirika kun’dzakuthandizani kudziwa bzomwe mungasankhule kucita.