Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 13

Timotio Akhafuna Kuthandiza Wanthu

Timotio Akhafuna Kuthandiza Wanthu

Timotio akhali mulumbwana omwe akhakondwa kuthandiza wanthu. Iye adayenda ku mbuto zizinji kuti akathandize winango. Thangwe ra bzimwebzo, iye adakhala na moyo wakudekeza kwene-kwene. Kodi un’funa kuibva nkhaniyi?—

Mai wa Timotio na yavu wace wacikazi wadamupfunzisa bza Yahova

Timotio adakulira mu mzinda wa Listra. Pomwe akhali mng’ono, yavu wace wacikazi Loide, na mai wace Eunise, wadayamba kumbamupfunzisa bza Yahova. Pakukula, Timotio adafuna kuthandiza wanthu kudziwa bza Yahova.

Pomwe akhali tswaka, Paulo adamukumbira kuti ayende naye pabodzi kukapalizira ku mbuto zinango. Timotio adati: ‘Inde!’ Iye akhadakonzeka kuyenda, acikathandiza winango.

Timotio adacita ulendo na Paulo mpaka ku mzinda wa Masedoniya  wakucemeredwa Tesalonika. Watafika kumweko, iwo wadafunika kufamba na minyendo mtantho utali, wacikapakira ngalawa. Pomwe wadafika, iwo wadathandiza wanthu wazinji kudziwa bza Yahova. Tsono wanthu winango wadakalipa nawo, waciyeza kuwapweteka. Tenepo Paulo na Timotio wadafunika kucoka mu mzindamo, waciyenda ku mbuto zinango. Minyezi ming’ono-ng’ono patsogolo pace, Paulo adakumbira Timotio kuti abwerere ku Tesalonika, acikawona momwe abale wakhaliri. Bzikhafunika kulimba mtima kwene-kwene kubwerera ku mzinda wakuipa ule! Tsono Timotio adayenda thangwe iye akhana thupo na abale wa kumweko. Iye adadzabwerera kuna Paulo na nkhani zabwino. Abale wa ku Tesalonika wakhali bwino-bwino!

Timotio akhana moyo wakukondwa na wakudekeza

Timotio adaphata basa na Paulo magole mazinji. Pa nthawe inango, Paulo adanemba kuti Timotio akhali munthu wakuthemera kumutumiza kuti akathandize magwere. Timotio akhafuna Yahova na wanthu.

Kodi umbawafunambo wanthu, uciwathandiza kudziwa bza Yahova?— Ukacita tenepoyo, ungakondwe kwene-kwene, ucikhala na moyo wakudekeza ninga wa Timotio!