Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 5

Samuyeri Adapitiriza Kucita Bzomwe Bzikhali Bzabwino

Samuyeri Adapitiriza Kucita Bzomwe Bzikhali Bzabwino

Kutomera ali mwana mng’ono kwene-kwene, Samuyeri akhakhala, aciphata basa mu tendi la nkonkhano, mbuto yomwe wanthu wakhabwera kudzanamata Yahova. Un’dziwa kuti Samuyeri adadzakhala tani kumweko? Cakutoma mbatipfunze bza Ana, mai wa Samuyeri.

Mwa nthawe itali kwene-kwene, Ana akhafuna kubereka mwana, tsono akhabereka lini. Tenepo, iye adapemba kwa Yahova, acimukumbira thandizo. Iye adapicira kuti penu angadakhala na mwana wacimuna, angadakamusiya ku tendi la nkonkhano, acikaphata basa kumweko. Yahova adatawira mpembo waceyo, ndipo iye adakhala na mwana wacimuna. Adamupasa dzina lakuti Samuyeri. Ndipo ninga momwe Ana akhadapicira, pomwe Samuyeri adapfitsa magole matatu ayai manai, iye adamuyendesa ku tendi la nkonkhano, acikatumikira Mulungu kumweko.

Eli akhali mkulu wa ansembe ku tendi la nkonkhanoko. Wana wace wacimuna awiri wakhaphatambo basa kumweko. Kumbukira kuti tendi la nkonkhano, ikhali nyumba yakunamatira Mulungu, ndipo bzikhadikhirika kuti wanthu wambacite bzinthu bzakulungama m’mwemo. Tsono wana wa Eli wakhacita bzinthu bzakuipa kwene-kwene. Samuyeri akhawona bzomwe iwo wakhacita. Kodi Samuyeri adacitambo bzinthu bzakuipa ninga momwe wakhacitira wana wa Eli?— Ne, iye adapitiriza kucita bzomwe bzikhali bzabwino, ninga momwe wabereki wace wakhadamupfunzisira.

Un’kumbuka kuti Eli akhafunika kucita nawo ciani wana wace awiriwo?— Iye akhafunikira kuwalanga. Iye akhafunikira lini kuwabvumiza pomwe kuphata basa m’nyumba mwa Mulungu mule. Tsono Eli alibe kucita bzimwebzo, ndipo Yahova adakalipa na iye na wana wace awiriwo. Yahova adafuna kuwalanga.

Samuyeri adauza Eli mafala ya Yahova

Usiku bunango pomwe Samuyeri akhagona, iye adabva fala linkumucemera kuti: ‘Samuyeri!’ Iye adathamanga  kuna Eli, tsono Eli adati: ‘Ndiribe kukucemera.’ Bzimwebzi bzidacitika pomwe kawiri-kense. Kacitatu, Eli adauza Samuyeri kuti penu fala lire linimucemera pomwe, atawire kuti: ‘Lewa-lewani Yahova, ndikubva.’ Bzimwebzi ndibzo bzomwe Samuyeri adacita. Ndipo Yahova adati kwa Samuyeri: ‘Muuze Eli kuti inepano ndinilanga banja lace thangwe ra bzakuipa bzomwe wacita.’ Un’kumbuka kuti bzikhali bzakupusa kuti Samuyeri alewe mafalaya kuna Eli?— Ne, bzikhali lini bzakupusa. Tsono Samuyeri alibe kugopa, iye adacita bzomwe Yahova akhadamuuza. Bzomwe Yahova adalewa, bzidacitikadi. Wana awiri wa Eli wale, wadaphedwa, ndipo Eli adafambo.

Samuyeri ni ciratizo cabwino kwa ifepano. Iye adacita bzomwe bzikhali bzabwino napo akhawona wanthu winango ankucita bzinthu bzakuipa. Apa tani iwepo? Un’dzakhalambo ninga Samuyeri, ucipitiriza kucita bzomwe mpsabwino? Ukacita bzimwebzo, un’dzakondwesa wabereki wako na Yahova kubodzi.

LEWENGA M’BIBLIYA LAKO