Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Pfunzisani Wana Wanu

 PFUNZIRO 2

Rebeka Akhafuna Kukondwesa Yahova

Rebeka Akhafuna Kukondwesa Yahova

Rebeka akhali mkazi omwe akhafuna Yahova. Bayace dzina lace akhali Izaki. Iye akhafunambo Yahova. Kodi Rebeka adadziwana tani na Izaki? Kodi iye adalatiza tani kuti akhafuna kukondwesa Yahova? Mbatidziwe bzizinji bza iye.

Wabereki wa Izaki wakhali Abalahamu na Sara. Iwo wakhakhala ku dziko la Kanani, komwe wanthu wakhanamata lini Yahova. Tsono Abalahamu akhafuna kuti mwana wace wacimuna alowole mkazi omwe akhanamata Yahova. Tenepo iye adatumiza mtumiki wace, omwe pinango akhali Eliyezeri, kuti akanyang’ane mkazi wa Izaki ku dziko lakucemeredwa Haramu. Wadzinza winango wa Abalahamu wakhakhala kumweko.

Rebeka adafunisisa kuphata basa mwakulimba kuti atungire madzi ngamira zire

Eliyezeri adamanga ulendo pabodzi na atumiki winango wa Abalahamu. Ukhali ulendo butali kwene-kwene. Iwo wadatenga ngamira khumi zomwe zikhanyamula bzakudya na mphaso. Kodi Eliyezeri angadadziwa tani kuti mkaziyu adathema kulowodwa na Izaki? Pomwe Eliyezeri na atumiki anzace wale wadafika ku Haramu, iwo wadaima pa mcera, pakuti Eliyezeri akhadziwa kuti mu nthawe ing’ono-ng’ono wanthu wangadabwera kudzatunga madzi. Iye adapemba kwa Yahova, aciti: ‘Mkazi omwe ndimukumbire madziyo,  acipasa madzi inepano na ngamira zanguzi, ndin’dzadziwiratu kuti umweyo ndiye mkazi omwe imwe mwasankhula.’

Patsogolo pace, Rebeka adabwera pa mcerapo. Bibliya limbalewa kuti iye akhali wakudeka kwene-kwene. Eliyezeri ule adamukumbira madzi yakumwa, ndipo iye adati: ʼInde. Mwani madziya, ndipo ndiniyenda katungirambo madzi ngamira zanuzi.ʼ Kumbukira bzimwebzi! Ngamira za nyota zimbamwa madzi mazinjisa, tenepo Rebeka adafunika kuzitungira madzi kazinji-kense pa mcerapo. Un’kuwona pa cithunzi-cinthunzipa momwe iye ankuphatira basa mwakulimba?— Eliyezeri adadabwa na momwe Yahova adatawirira mpembo wace.

Eliyezeri adapasa Rebeka mphaso zizinji zabwino. Iye adakumbira kuti Eliyezeri na atumiki anzace wale wayende kumui kwa banja lace. Eliyezeri adafokotoza thangwe lomwe Abalahamu adamutumizira kumweko, na momwe Yahova adatawirira mpembo wace. Banja la Rebeka lidakomedwa kuti iye alowodwe na Izaki.

Rebeka adayenda ku Kanani na Eliyezeri, acikalowodwa na Izaki

Tsono, un’kumbuka kuti Rebeka adafuna kulowodwa na Izaki?— Rebeka akhadziwa kuti Yahova ndiye adatumiza Eliyezeri kumwekule. Tenepo, pomwe banja la Rebeka lidamubvunza penu iye akhafuna kuyenda ku Kanani kuti akalowodwe na Izaki, iye adati: ‘Inde, ndin’funa kuyenda.’ Nthawe ibodzi-bodziyo, iye adayenda na Eliyezeri. Pomwe wadafika ku Kanani, Rebeka adalowodwa na Izaki.

Pakuti Rebeka akhacita bzomwe Yahova akhafuna, tenepo Yahova adamupasa bzisimbo. Magole mazinji patsogolo pace, Jezu adabadwira m’banja lace! Ukakhala ninga Rebeka, ucikondwesa Yahova, iye an’dzakupasambo bzisimbo.

LEWENGA M’BIBLIYA LAKO

  • Ciyambo 12:4, 5; 24:1-58, 67