Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 3

Rahabi akhakhulupira Yahova

Rahabi akhakhulupira Yahova

Mbatiyezeze kuti tiri mu mzinda wa Jeriko. Mzindayo uli mu dziko la Kanani, ndipo wanthu wa m’mwemu wambakhulupira lini Yahova. Mkazi munango dzina lace Rahabi ambakhala m’mwemu.

Pomwe Rahabi akhali ka mtsikana, iye adabva nkhani zakulewa momwe Mozeji adagawira Nyanza Ifuira, acicosa Wajirayeri mu Edjipito. Iye adabvambo momwe Yahova adawathandiza kukunda nkhondo na anyamadulanthaka wawo. Tsapano iye ankubva kuti Wajirayeri wamanga tsasa pafupi na Jeriko.

Rahabi adakhotcerera azondi wale thangwe iye akhakhulupira Yahova

Nsiku inango ku maulo, Wajirayeri awiri wadayenda ku Jeriko kuti wakazondere mzindayo. Iwo wadafika pa nyumba ya Rahabi. Iye adawapitisa, acikhala nawo. Usiku bwace, mambo wa Jeriko adabva kuti mu mzindamo mukhana azondi, ndipo wakhali mu m’nyumba mwa Rahabi. Tenepo mamboyo adatumiza wanthu wace kuti akawaphate. Rahabi adabisa azondi awiri wale ku mtsodzi ya nyumba yace, aciuza wanthu wakutumidwa na mambo wale kuti: ‘Azondiwo wakhalidi pano, tsono iwo wacoka kale mu mzinda muno. Mukawathamangira tsapanopa, mungawaphate!’ Un’dziwa thangwe ranyi Rahabi adakhotcerera azondi wale?— Thangwe iye akhakhulupira Yahova, ndipo akhadziwa kuti Yahovayo angadapereka dziko la Kanani kwa Wajirayeri.

Azondi wale pomwe wakhanati kucoka m’nyumba mwa Rahabi, wadamupicira kuti iye pabodzi na banja lace wangadakoyedwa pakupfudzidwa kwa Jeriko. Un’dziwa kuti iwo wadamuuza kuti acite ciani?— Iwo wadati: ‘Tenga cingwe cifuiraci, ucicimangirira kunja kwa janera yakoyi. Ukacita bzimwebzo, ali-wense omwe akhale nawe m’nyumba muno, an’dzapulumuka.’ Rahabi adacita ndendende bzomwe azondi wale adamuuza kuti acite. Un’dziwa n’ciani cidacitika patsogolo pace?—

Yahova adapulumusa Rahabi na wadzinza wace

Mu nsiku zing’ono-ng’ono, Wajirayeri wadazungulira mzinda ule mwakazizizi. Mu nsiku zitanthatu iwo wakhazungulira mzindayo kabodzi kokha pa nsiku. Tsono pa nsiku yacinomwe, iwo wadauzungulira kanomwe-kense. Patsogolo pace wense wadakuwa. Yahova adacitisa kuti litsito  la Jeriko ligwe pansi. Tsono nyumba yakumangiriridwa cingwe cifuira ire, ikadaima! Unkuiwona pa cithunzi-thunzipa?— Rahabi na banja lace wadapulumuka!

Ungapfunze ciani na Rahabi?— Rahabi akhakhulupira Yahova thangwe ra kupfunza bzinthu bzense bzakudabwisa bza Yahova. Iwepombo ungapfunze bzinthu bzizinji bzakudabwisa bza Yahova. Kodi umbamukhulupirambo ninga momwe adacitira Rahabi?— Tin’dziwa kuti umbamukhulupira!