Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 12

Mzukulu wa Paulo akhali wakulimba mtima

Mzukulu wa Paulo akhali wakulimba mtima

Mbatipfunze bza mulumbwana m’bodzi omwe adapulumusa moyo wa tiyu wace. Tiyu wa mulumbwanayo akhali mpostolo Paulo. Tinilidziwa lini dzina la mulumbwanayo, koma tin’dziwa kuti iye adacita cinthu mwakulimba mtima kwene-kwene. Un’funa kudziwa bzomwe iye adacita?—

Paulo akhali m’kawoko ku Jeruzalemu. Iye akhadamangidwa thangwe akhapalizira bza Jezu. Wanthu winango wakuipa wakhamuwenga Pauloyo, tenepo iwo wadapangana cinthu cakuipa. Iwo wadati: ‘Mbatimukumbireni mkulu wa anyankhondo kuti auze wacikunda wace kuti wabwerese Paulo ku nyumba ya mphala. Ifepano tin’dzabisalika pa mseu, ndipo pomwe Paulo an’dzapita na pamwepo, ifepano tin’dzamupha!’

Mzukulu wa Paulo adazimbula mpangano wakuipa kuna Paulo na mkulu wa anyankhondo

Mzukulu wa Paulo adabva bza mpagano ule. Kodi angadacita ciani? Iye adayenda ku kawoko kule, acikazimbula mpanganoyo kwa Paulo. Nthawe ibodzi-bodziyo, Paulo adamuuza kuti akalewe bza mpangano wakuipayo kwa mkulu wa anyankhondo ule. Kodi un’kumbuka kuti bzikhali bzakupusa kuti mzukulu wa Paulo ule alewe-lewe na mkulu wa anyankhondo?— Ne, thangwe mkulu wa anyankhondoyo akhali munthu wakufunika kwene-kwene. Tsono mzukulu wa Paulo adalimba mtima, acikalewa-lewa na mkulu wa anyankhondoyo.

Mkulu wa anyankhondo ule adadziwiratu bzomwe angadacite. Iye adatenga anyankhondo 500 kuti wakhotcerere Paulo! Iye adawauza kuti wamutenge Paulo usikubo mpaka ku Kaesarea. Kodi Paulo adapulumusidwa?— Inde, wanthu wakuipa wale walibe kukwanisa kumucita cakuipa! Mpangano wawo wakuipa ule ulibe kuphata basa.

Kodi ungapfunze ciani na nkhaniyi?— Iwepombo ungalimbe mtima ninga momwe adacitira mzukulu wa Paulo ule. Tin’funika kukhala wakulimba mtima pomwe tinkuuza winango bza Yahova. Kodi un’dzalimba mtima, ucipitiriza kulewa-lewa bza Yahova?— Ukacita tenepoyo, ungapulumuse moyo wa munthu.