Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Pfunzisani Wana Wanu

 PFUNZIRO 4

Iye Adakondwesa Babace na Yahova

Iye Adakondwesa Babace na Yahova

Kodi Djafeti adapicira ciani kwa Yahova?

Bzikhali lini bzakupusa, koma mwana wa Djafeti adacita bzomwe babace akhadapicira

Unkumuwona mtsikanayu pa cithunzi-thunzipa?— Iye ni mwana wa mwamuna winango dzina lace Djafeti. Bibliya limbatiuza lini dzina lace, tsono ifepano tin’dziwa kuti iye adakondwesa babace na Yahova. Mbatipfunze bza iye na babace Djafeti.

Djafeti akhali munthu wabwino, ndipo adasunga nthawe yakupfunzisa mwana wace bza Yahova. Iye akhali mwamuna wa mphanvu na mtsogoleri wabwino. Tenepo Wajirayeri wadamukumbira kuti awatsogolere pa nkhondo yakumenyana na anyamadulanthaka wawo.

Djafeti adapemba kuti Mulungu amuthandize kukunda nkhondoyo. Djafeti adapicira kuti akakunda, munthu omwe angadatoma kucoka m’nyumba mwace kuti adzamutambire, iye angadamupereka kwa Yahova. Munthuyo angadakakhala, aciphata basa moyo wace wense ku tendi  la nkonkhano la Mulungu. Tendi la nkonkhano, ikhali mbuto yomwe wanthu wakhanamatira Mulungu pa nthaweyo. Ndipo cadidi, Djafeti adakunda nkhondo ire! Pomwe iye adabwerera kumui, un’dziwa mbani omwe adatoma kucoka m’nyumba mwace?—

Inde, ni mwana wacikazi wa Djafeti! Iye akhali mwanace m’bodzi yekhayo, ndipo tsapano angadafunika kumutumiza kutali na iye. Bzimwebzi bzidamusunamisa kwene-kwene. Tsono kumbukira kuti iye akhadapicira. Nthawe ibodzi-bodziyo, mwana wace ule adati: ‘Baba, imwepo mwapicira kwa Yahova, tenepo bzin’funika muteweze bzimwebzo.’

Gole liri-lense, axamwali wa mwana wa Djafeti wakhayenda kamuzungira

Mwana wa Djafeti ule adasunamambo. Ku tendi la nkonkhanoko, iye angadalowodwa lini ne kubereka wana. Tsono iye akhafuna kwene-kwene kusunga piciro la babace na kukondwesa Yahova. Bzimwebzo bzikhali bzakufunika kwene-kwene kwa iye kuposa kulowodwa ayai kubereka wana. Tenepo iye adasiya mui wace, acikakhala ku tendi la nkonkhano kule moyo wace wense.

Un’kumbuka kuti bzomwe iye adacitabzo bzidakondwesa babace na Yahova?— Inde, bzidakondwesa! Ukambamubvera Yahova na kumufuna, iwepo un’dzakhala ninga mwana wa Djafeti ule. Iwepo un’dzakondwesambo kwene-kwene wabereki wako na Yahova.