Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 8

Josiya Akhana Axamwali Wabwino

Josiya Akhana Axamwali Wabwino

Un’kumbuka kuti bzidanesa kucita cinthu comwe n’cabwino?— Wanthu wazinji wambawona tenepoyo. Bibliya limbatiuza kuti bzikhalidi bzakunesa kucita comwe n’cabwino maka-maka kwa mulumbwana munango dzina lace Josiya. Tsono iye akhana axamwali wabwino womwe wakhamuthandiza. Mbatidziwe bzizinji bza Josiya na axamwali wacewo.

Babace Josiya akhali Amoni, mambo wa ku Juda. Amoni akhali wakuipa kwene-kwene, ndipo akhanamata bzifanikiso. Pomwe babace Josiya adafa, Josiyayo adadzakhala mambo wa ku Juda. Tsono iye akhana magole masere yokha yakubadwa! Un’kumbuka kuti iye akhali wakuipa ninga babace?— Ne, akhali lini!

Sofoniya adacenjeza wanthu kuti waleke kunamata bzifanikiso

Napo pomwe akhali mng’ono kwene-kwene, Josiya akhafuna kubvera Yahova. Tenepo, iye adasankhula kucita uxamwali na wanthu wokha womwe wakhafuna Yahova. Ndipo iwo wadathandiza Josiya kucita comwe cikhali cabwino.  Kodi mbani womwe wakhali axamwali wa Josiya?

M’bodzi wa axamwali wacewo, akhali Sofoniya. Sofoniya akhali mpolofeta omwe adacenjeza wanthu wa ku Juda kuti bzingadawacitikira bzinthu bzakuipa wakanamata bzifanikiso. Josiya adatetekera Sofoniya ndipo iye adanamata Yahova, sikuti bzifanikiso.

Xamwali munango wa Josiya, akhali Jeremiya. Iye akhana magole mabodzi-bodzi yakubadwa na Josiya, ndipo iwo wadakulira pafupi na pafupi. Iwo wakhali axamwali wakubverana, ndipopa pomwe Josiya adadzafa, Jeremiya adanemba nyimbo ya nsisi yakulewa bza momwe akhasuwira Josiya. Jeremiya na Josiya wakhathandizana kucita bzabwino na kubvera Yahova.

Josiya na Jeremiya wakhathandizana kucita comwe cikhali cabwino

Ungapfunze ciani na ciratizo ca Josiya?— Napo pomwe Josiya akhali mng’ono kwene-kwene, iye adafuna kucita comwe cikhali cabwino. Iye akhadziwa kuti akhafunikira kucita uxamwali na wanthu womwe wakhafuna Yahova. Onesesa kuti unkusankhulambo axamwali womwe wambafuna Yahova na womwe wangakuthandize kucita comwe n’cabwino!