Kodi bzimbakupusira kubvera wabereki wako nthawe zense?— Nthawe zinango bzimbanesa. Ukhadziwa kuti Jezu akhabvera Yahova na wabereki wace?— Ciratizo cace cingakuthandize kubvera wabereki wako napo pomwe mpsakunesa. Mbatidziwe bzinango bza nkhaniyi.

Pomwe Jezu akhanati kubwera pansi pano, iye akhali pabodzi na Babace, Yahova, kudzulu. Tsono Jezu akhanawombo wabereki pansi pano. Madzina yawo yakhali Zuze na Mariya. Un’dziwa kuti iwo wadakhala tani wabereki wa Jezu?—

Yahova adatenga moyo wa Jezu kudzulu, aciuikha m’mimba mwa Mariya kuti Jezu abadwe, acikhala pansi pano. Cikhali cakudabwisa cimweco! Jezu adakula m’mimba mwa Mariya ninga momwe wana winango wambakulira m’mimba mwa azimamawo. Pambuyo pa minyezi mipfemba, Jezu adabadwa. N’tenepa momwe Mariya na bayace Zuze wadakhalira wabereki wa Jezu pansi pano.

Pomwe Jezu akhana magole 12 yokha yakubadwa, iye adacita cinthu comwe cidalatiza momwe iye akhafunira kwene-kwene Babace, Yahova. Bzimwebzo bzidacitika pomwe Jezu na banja lace wadacita ulendo butali kuyenda ku Paskwa, ku Jeruzalemu. Mu njira pakubwerera kumui, Zuze na Mariya wakhamuwona lini Jezu. Un’dziwa kuti iye akhali kuponi?—

Thangwe ranyi Jezu akhali mu tempwlo?

Zuze na Mariya mwakanfulumize wadabwerera ku Jeruzalemu, wacikamunyang’ana Jezu ku mbuto iri-yense. Iwo wakhana thupo kwene-kwene thangwe wakhamugumana lini. Tsono pambuyo pa nsiku zitatu, wadamugumana ali mu tempwlo! Un’dziwa thangwe ranyi Jezu akhali mu tempwlomo?— Thangwe m’mwemo iye angadapfunza bza Babace, Yahova. Iye akhafuna Yahova, ndipo akhafuna kupfunza momwe angadamukondwesere. Napo pomwe Jezu adakula, iye akhabvera Yahova nthawe zense. Jezu adabvera napo pomwe bzikhali bzakumunesa, bzicifunikira kubonera. Kodi Jezu akhabverambo Zuze na Mariya?— Inde, Bibliya limbalewa kuti iye akhabvera.

Kodi ungapfunze ciani na ciratizo ca Jezu?— Bzin’funika umbabvere wabereki wako, napo pomwe mpsakunesa kucita bzimwebzo. Un’dzacita bzimwebzo?—