Thangwe ranyi wanthuwa wadakalipa na Jeremiya?

Yahova adapulumusa Jeremiya

Nthawe zinango wanthu wangatinyoze ayai kukalipa nafe pomwe tinkuwauza bza Yahova. Bzimwebzi bzingacitise kuti tifune kusiya kumbalewa-lewa bza Yahova. Kodi udabzibvambo kale tenepoyo?— Bibliya limbatiuza bza mulumbwana munango omwe akhafuna Yahova, koma akhadasala pang’ono kusiya kumbalewa bza Yahova. Dzina lace akhali Jeremiya. Mbatidziwe bzizinji bza iye.

Pomwe Jeremiya akhali tswaka, Yahova adamutuma kukacenjeza wanthu kuti wasiye kumbacita bzinthu bzakuipa. Bzimwebzi bzikhali bzakunesa kwene-kwene kwa Jeremiya, ndipo iye adabva mantha. Iye adati kwa Yahova: ‘Inepano ndin’dziwa lini kulewa-lewa. Ndine mwana.’ Tsono Yahova adati: ‘Leka kugopa. Ndin’dzakuthandiza.’

 Tenepo Jeremiya adayamba kucenjeza wanthu wale kuti iwo wangadalangidwa wakasaya kucinja. Un’kumbuka kuti wanthuwo wadacita bzomwe Jeremiya adalewa?— Ne. Winango wadamuseka, ndipo winango wadakalipa naye kwene-kwene. Ndipo winango mpaka wadafuna kumupha! Un’kumbuka kuti Jeremiya adabzibva tani?— Iye adabva mantha, aciti: ‘Ndinilewa-lewa lini pomwe bza Yahova.’ Tsono kodi iye adalekadi?— Ne, iye alibe. Iye akhafuna kwene-kwene Yahova, ndipo alibe kusiya kumbalewa-lewa bza Iye. Ndipo pakuti Jeremiya alibe kuleka, Yahova adamusunga.

Mwa ciratizo, pa nthawe inango, wanthu wakuipa wadathusa Jeremiya mu mcera wakudzala na matope. Iye akhalibe cakudya ne madzi. Wanthuwo wakhafuna kusiya Jeremiya m’mwemo kuti afe. Tsono na thandizo la Yahova, iye adapulumuka!

Kodi ungapfunze ciani na ciratizo ca Jeremiya?— Napo Jeremiya akhabva mantha nthawe zinango, iye alibe kusiya kumbalewa bza Yahova. Pomwe unkumbalewa bza Yahova, wanthu wangakuseke ayai kukalipa nawe. Iwepo ungabve manyazi ayai kubva mantha. Tsono leka kusiya kumbalewa bza Yahova. Iye an’dzakuthandiza nthawe zense ninga momwe adathandizira Jeremiya.