Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Pfunzisani Wana Wanu

 PFUNZIRO 7

Kodi Udabzibvambo Kale Kuti uli Wekha Ucikhala na Mantha?

Kodi Udabzibvambo Kale Kuti uli Wekha Ucikhala na Mantha?

Nyang’anisa mulumbwanayu pa cithunzi-thunzipa. Iye ankuwoneka ningati ankubzibva ali yekha, acikhala na mantha, nandi? Kodi udabzibvambo kale tenepoyo?— Munthu ali-wense ambabzibva tenepoyo nthawe zinango. Bibliya limbalewa bza axamwali wa Yahova womwe wadabzibvambo ningati wakhali wokha, wacikhala na mantha. M’bodzi wa iwo akhali Eliya. Mbatipfunze bza iye.

Jezabeli akhafuna kupha Eliya

Eliya akhakhala ku Jirayeri kale-kale, pomwe Jezu akhanati kubadwa pansi pano. Akabe, mambo wa Jirayeri, akhanamata lini Mulungu wacadidi, Yahova. Akabe na mkazace Jezabeli, wakhambanamata Mulungu wakunama, Baala. Tenepo, wanthu wazinji wa ku Jirayeri wadayambambo kunamata Baala. Jezabeli, mkazi wa mambo, akhalibe nsisi, ndipo adafuna kupha wanthu wense womwe wakhanamata Yahova, kuphatanidzambo Eliya! Un’dziwa kuti Eliya adacita ciani?—

Eliya adathawa! Iye adathawira kutali kwene-kwene, ku dambo, acikabisalika mu cimphako.  Un’kumbuka kuti iye adacita tenepoyo thangwe ranyi?— Inde, iye akhana mantha. Tsono Eliya akhafunikira lini kukhala na mantha. Thangwe ranyi? Thangwe iye akhadziwa kuti Yahova angadamuthandiza. Yahova akhadalatiza kale mphanvu zace kwa Eliyayo. Pa nthawe ibodzi, Yahova adatawira mpembo wa Eliya mwakutumiza moto kucokera kudzulu. Tenepo, pa nthaweyimbo Yahova angadathandiza Eliya.

Kodi Yahova adathandiza tani Eliya?

Pomwe Eliya akhabisalika m’cimphako mule, Yahova adalewa-lewa naye, acimubvunza kuti: ‘Kodi unkucitanyi m’mwemu?’ Eliya adatawira kuti: ‘Ndine ndekha omwe ndikadakunamatani. Ndasala ndekha, ndipo ndina mantha na kuphedwa.’ Eliya akhayesa kuti anyakunamata Yahova wense wakhadaphedwa. Tsono Yahova adauza Eliya kuti: ‘Ne, bziri lini tenepoyo. Akalipo wanthu 7.000 womwe wakadandinamata. Limba mtima. Ndina basa lizinji kuti iwepo ucite!’ Un’kumbuka kuti Eliya adakomedwa kubva bzimwebzo?—

Ungapfunze ciani na bzomwe bzidacitikira Eliya?— Un’funika lini kumbabzibva ningati uli wekha, ucikhala na mantha. Iwepo unawo axamwali womwe wambafuna Yahova na iwepombo. Yahova ana mphanvu zizinji, ndipo iye an’dzakuthandiza nthawe zense! Kodi unkukomedwa kudziwa kuti iwepo uli lini wekha?—