Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 6

Davide Akhalibe Mantha

Davide Akhalibe Mantha

Kodi umbacita ciani ukakhala na mantha?— Pinango umbayenda kuna mai na baba kuti akuthandize. Tsono alipo munango omwe angakuthandizembo. Iye ngwamphanvu kwene-kwene kuposa munthu ali-wense. Un’dziwa mbani umweyo?— Inde, ni Yahova Mulungu. Mbaticeze bza mulumbwana munango wa m’Bibliya omwe dzina lace ni Davide. Iye akhadziwa kuti Yahova angadamuthandiza nthawe zense, tenepo iye akhabva lini mantha.

Kutomera pomwe Davide akhali tcece, wabereki wace wadamupfunzisa kuti ambafune Yahova. Bzimwebzi bzidathandiza Davide kusaya kucita mantha napo pomwe bzikhamucitikira bzinthu bzakugopsa. Iye akhadziwa kuti Yahova akhali Xamwali wace ndipo angadamuthandiza. Pa nthawe inango pomwe Davide akhasamalira mabira, cimphondolo cidabwera, cicidzaphata bira m’bodzi na mulomo! Un’dziwa kuti Davide adacita ciani? Iye adathamangira m’mambuyo cimphondoloco, acicipha na manja! Ndipo patsogolo pace, pomwe cimbalangondo cidaphata bira munango, Davide adacipha pomwe! Un’kumbuka kuti mbani akhathandiza Davide?— Inde, ni Yahova.

Pana nthawe pomwe inango yomwe Davide adakhaladi wakulimba mtima. Wajirayeri wakhamenya nkhondo na wanthu wakucemeredwa Afiristi. M’bodzi wa acikunda wa Afiristiwo akhali munthu mtali kwene-kwene, cinzonzomtali! Dzina lace akhali Goliyati. Cinzonzomtalico cikhanyoza wacikunda wa Jirayeri na Yahova. Goliyati akhakhumbza wacikunda wa Jirayeri kuti wabwere kudzamenyana naye. Tsono Wajirayeri wense wakhagopa kumenyana naye. Pomwe Davide adabva bzimwebzo, iye adauza Goliyati kuti: ‘Inepano ndin’menyana nawe! Yahova an’dzandithandiza, ndipo ndin’kukunda!’ Un’kumbuka kuti Davide akhali wakulimba mtima?— Inde, akhali wakulimba mtima kwene-kwene. Un’funa kudziwa kuti n’ciani cidacitika patsogolo pace?

Davide adatenga sikopo yace na minyala mixanu ya mpsondo, aciyenda kukamenyana na cinzonzomtali cire. Pomwe Goliyati adawona kuti Davide akhali mwana kwene-kwene, iye adamuseka Davide. Tsono Davide adati: ‘Iwepo ukubwera kuna ine na mphanga, tsono ine ndinkubwera kuna iwepo na dzina la Yahova!’ Ndipo iye adaikha mwala pa sikopo yace ire, adathamangira Goliyati, ndipo adathusa mwala ule, acimulungamiziratu.  Mwalayo udamenya Goliyati pakati pa masoya! Cinzonzomtali cire cidagwa pansi, cakufa! Afiristi wale wadabva mantha, wacithawa wense. Kodi bzidakwanisika tani kuti mulumbwana ninga Davide ule akunde cinzonzomtali cire?— Yahova adamuthandiza, ndipo Yahova akhana mphanvu kwene-kwene kuposa cinzonzomtalico!

Davide akhalibe mantha thangwe iye akhadziwa kuti Yahova angadamuthandiza

Kodi unkupfunza ciani na nkhani ya Davideyi?— Yahova ngwamphanvu kwene-kwene kuposa munthu ali-wense. Ndipo iye ni Xamwali wako. Tenepo, ukadzabva mantha pa nthawe inango, dzakumbukire kuti Yahova angakuthandize kukhala wakulimba mtima!

LEWENGA M’BIBLIYA LAKO