Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 1

Cinsinsi Comwe Timbakomedwa Kucidziwa

Cinsinsi Comwe Timbakomedwa Kucidziwa

Kodi munthu adakuuzambo kale cinsinsi?— * Bibliya limbalewa bza cinsinsi cakupambulika. N’cakupambulika thangwe cimbacokera kwa Mulungu. Ndipo ni cinsinsi thangwe wanthu wakhacidziwa lini. Napo wanjo wakhafunambo kucidziwa cinsinsico. Kodi un’funa kudziwa kuti cinsinsico n’ciponi?—

Kodi wanjo wakhafunambo kudziwa ciani?

Kale-kale m’mbuyomu, Mulungu adalenga mwamuna na mkazi wakutoma. Madzina yawo yakhali Adamu na Eva. Mulungu adawapasa mui wakudeka, wakucemeredwa zunde la Edeni. Bzingadakhala kuti Adamu na Eva wadabvera Mulungu, iwo na wana wawo wangadasandusa dziko lense la pansi kukhala paraizo ninga zundero. Ndipo iwo wangadakhala m’paraizomo mpaka kale-kale. Tsono, unkukumbukira bzomwe Adamu na Eva wadacita?—

Adamu na Eva walibe kubvera Mulungu. Ndipopa ifepano lero tinkukhala lini m’paraizo. Tsono Mulungu adalewa kuti angadadzadekesa dziko lense lino, ndipo wanthu wense wangadakhala na moyo wakusaya kumala, wacikondwa. Kodi iye angadacita tani bzimwebzo? Wanthu wakhadziwa lini bzimwebzo mwa nthawe itali. Cikhali cinsinsi.

Pomwe Jezu akhali pansi pano, iye adapfunzisa wanthu bzinthu bzizinji bza cinsinsico. Iye adalewa kuti cinsinsico cikhalewa bza Umambo bwa Mulungu. Jezu adauza wanthu kumbapemba kuti Umambobo bubwere. Umambobo bun’dzasandusa dzikoli kukhala zunde lakudeka.

Kodi unkukomedwa thangwe ra kudziwa cinsinsici?— Kumbukira kuti wanthu wokha womwe wambabvera Yahova ndiwo wan’dzakhala mu Paraizo. Bibliya limbatiuza nkhani zizinji za amuna na akazi womwe wadabvera Yahova. Kodi un’funa kupfunza bza wanthuwo?— Mbatiwone kuti winango wa iwo wakhali mbani, na momwe tingakhalire ninga iwo.

^ ndi. 3 Mu nkhani zensenezi, mun’dzagumana cizindikiroci (—) pambuyo pa mbvunzo. Imweyo ni nthawe yakuima kuti mwana wanu atawire.