Unkuwawona Amunawa pa cithunzi-thunzipa?— Iwo ni Mateu, Marko, Luka, Juwau, Pedru, Tiyago, Juda na Paulo. Amuna wensenewa wadakhala mu nthawe ibodzi-bodzi na Jezu, ndipo iwo wadanemba bza moyo wa Jezu. Mbatidziwe bzinango bza iwo.

N’ciani comwe un’dziwa bza amunawa?

Atatu pa amwewa, wakhali wapostolo womwe wadapalizira pabodzi na Jezu. Un’dziwa mbani atatuwo?— Mateu, Juwau na Pedru. Wapostolo Mateu na Juwau wakhamudziwa bwino Jezu, ndipo ali-wense wa iwo adanemba bukhu lakulewa bza moyo wa Jezu. Mpostolo Juwau adanembambo bukhu lakucemeredwa Cibvumbulutso  na matsamba matatu yakucemeredwa Juwau Wakutoma, Juwau Waciwiri na Juwau Wacitatu. Mpostolo Pedru adanemba matsamba mawiri yomwe yali m’Bibliya. Iyo yambacemeredwa Pedru Wakutoma na Pedru Waciwiri. Mu tsamba lace laciwiri, Pedru adanemba bza nthawe yomwe Yahova adalewa-lewa kucokera kudzulu, acilewa bza Jezu kuti: ‘Uyu ni mwanangu. Ndimbamufuna, ndipo ndimbakomedwa naye.’

Amuna winango womwe wali pa cithunzi-thunzipa, wambatipfunzisambo bza Jezu m’mabukhu yomwe iwo wadanemba. M’bodzi wa iwo ni Marko. Iye pinango akhalipo pakumangidwa kwa Jezu, aciwona bzense bzomwe bzidacitika. Munango ni Luka. Iye akhali dotolo, ndipo pinango iye adadzakhala Mkristau pambuyo pa kufa kwa Jezu.

Wanembi awiri winango wa Bibliya omwe unkuwawona pa cithunzi-thunzipa, wakhali wang’ono wace wa Jezu. Kodi uniyadziwa madzina yawo?— Madzina yawo ni Tiyago na Juda. Pakuyamba iwo wakhakhulupira lini Jezu. Iwo wadafika pakuyesa kuti Jezu akhana misala pang’ono. Tsono patsogolo pace iwo wadadzakhulupira Jezu, wacikhala Wakristau.

Mnembi wa Bibliya wakumalizira omwe unkumuwona pa cithunzi-thunziyu ni Paulo. Pomwe akhanati kukhala Mkristau, dzina lace akhali Saulo. Iye akhawenga Wakristau, ndipo adawaboneresa kwene-kwene. Un’dziwa n’ciani cidacitisa kuti Paulo akhale Mkristau?— Pa nsiku inango, Paulo akhali pa mseu pa ulendo, ndipo mwadzidzidzi iye adabva fala linkulewa-lewa naye kucokera kudzulu. Akhali Jezu! Iye adabvunza Paulo kuti: ‘Thangwe ranyi iwepo unkuboneresa wanthu womwe wambandikhulupira?’ Patsogolo pace, Paulo adadzacinja, acikhala Mkristau. Paulo adanemba mabukhu 14 ya m’Bibliya, kuyambira bukhu la Waroma mpaka Wahebereu.

Ifepano timbalewenga Bibliya nsiku zense, nʼtenepo lini?— Mwakulewenga Bibliya, ifepano timbapfunza bzizinji bza Jezu. Kodi unʼfuna kupfunza bzizinji bza Jezu?