Pfunzisani Wana Wanu

Abereki, phatisani basa nkhani zimwezi kuti mupfunzise wana wanu mapfunziso ya m’Bibliya.

Mafala yakuyambirira

Mafala ya m’bukhu la Bzakutonga yangakuthandizeni kulera wana wanu

Cinsinsi Comwe Timbakomedwa Kucidziwa

Bibliya limbalewa bza “cinsinsi cakupambulika.” Kodi un’funa kudziwa bzizinji bza cinsinsi cimweci?

Rebeka Akhafuna Kukondwesa Yahova

Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti tikhale ninga Rebeka? Werenga nkhaniyi kuti upfunze bzizinji bzakulewa iye.

Rahabi akhakhulupira Yahova

Pfunza momwe Rahabi na banja lace wadapulumukira pomwe mzinda wa Jeriko udapfudzidwa.

Iye Adakondwesa Babace na Yahova

Kodi ni piciro liponi lomwe mwana wacikazi wa Djafeti adasunga? Kodi tingamutewezere tani?

Samuyeri Adapitiriza Kucita Bzomwe Bzikhali Bzabwino

Kodi iwepo ungatewezere tani Samuyeri ucicita bzinthu bzabwino napo pomwe wanthu winango wankucita bzinthu bzakuipa?

Davide Akhalibe Mantha

Werenga nkhani yakudekezayi m’Bibliya kuti ubve comwe cidacitisa Davide kukhala wakulimba mtima.

Kodi Udabzibvambo Kale Kuti uli Wekha Ucikhala na Mantha?

Kodi n’ciyani comwe Yahova adauza Eliya pomwe iye akhabzibva kuti ali yekha? Kodi ungapfunze ciyani pa bzomwe bzidacitikira Eliya?

Josiya Akhana Axamwali Wabwino

Bibliya limbatiuza kuti bzikhali lini bzakupusa kuti tswaka wakucemeredwa Josiya acite bzinthu bzakulungama. Zindikirani momwe axamwali wace adamuthandizira.

Jeremiya Alibe Kusiya Kumbalewalewa bza Yahova

Pakuti wanthu wakhamuseka Jeremiya ndipo wadakalipa naye, tsono thangwe ranyi Jeremiya adapitiriza kumbalewalewa bza Yahova?

Jezu Akhabvera Nthawe Zense

Kubvera abereki nthawe zense ni cinthu lini cakupusa. Ona momwe ciratizo ca Jezu cingakuthandizire.

Iwo Wadanemba bza Moyo wa Jezu

Pfunzani bza amuna 8 womwe wadanemba Bibliya womwe wadakhala na moyo mu nthawe ibodzi-bodzi na Jezu ndipo wadanemba bza moyo wace.

Mzukulu wa Paulo akhali wakulimba mtima

Tswakali lidapulumusa Tiu wace. Thagwe ranyi iye adacita bzimwebzi?

Timotio Akhafuna Kuthandiza Wanthu

Kodi ungakwanise tani kukhala na moyo wacikondweso ninga momwe Timotio adacitira?

Umambo Bomwe Bun’dzatonga Dziko Lense la Pansi

Kodi bzinthu bzin’dzakhala tani pomwe Jezu an’dzatonga dziko lense la pansi? Kodi ungafunembo kudzakhala m’mwemo?