Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Tsamba Lakucokera ku Bungwe Lakutonga

Tsamba Lakucokera ku Bungwe Lakutonga

Abale Wathu Wakufunidwamwe:

Atumiki wa Yahovafe timbalifuna kwene-kwene Bibliya lomwe ni Fala la Mulungu. Timbatsimikiza kuti iro limbalewa nkhani zacadidi, lina malango yakukhulupirika kuti yatsogolere moyo wathu, ndipo limbawonesa padeca lufoyi lomwe Yahova analo kwa wanthu. (Psalymo 119:105; Luka 1:3; 1 Juwau 4:19) Ifepano timbafuna kuthandiza wanthu winango kudziwa cadidi cakufunika kwene-kwene comwe cimbafotokozedwa m’Fala la Mulungu. Ndipopa tinkukomedwa kukudziwisani bza kucosedwa kwa bukhuli la msolo wakuti Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya. Tibvumizeni kuti tikufotokozereni pang’ono bza bukhuli.

Bukhuli lidakonzedwa mwakukumbukira maka-maka wana. Tsono lingathandizembo akulu-akulu omwe an’funa kudziwa bzizinji bza m’Bibliya. Ndipo, pakuti Bibliya ni bukhu la wanthu wense, tensenefe tin’dzagumana phindu pakubwerezera nfundo za m’Bibliya zomwe zingatithandize kukhala na cikondweso cacadidi.

Mwa kuphatisa basa nkhani za m’Bibliya, bukhuli limbayamba kutifotokozera bza kulengedwa kwa bzinthu. Tacita nyongo kuti tikufotokozereni nkhani za m’Bibliyazi mu njira yakusaya kunesa kubvesesa, ndipo nkhanizo zinkutewerana mwakubverana na ndondomeko yace.

Tsono bukhuli limbandofotokoza lini bza nkhani za m’Bibliya. Dziwani kuti bzithunzi-thunzi pabodzi na mafala ya nkhanizo, bzidakonzedwa mu njira yakuti tikwanise kubziikha m’mbuto mwa wanthu wakufotokozedwawo, ticibvambo momwe iwo akhabvera.

Bukhuli lin’tithandiza kuwona kuti Bibliya limbalewa bza wanthu wacadidi, wanthu omwe adabvera Yahova na omwe alibe kumubvera. Ndipo lin’tithandizambo kuwona nfundo zomwe tingapfunze na bzinthu bzomwe iwo adacita. (Waroma 15:4; 1 Wakolinto 10:6) Bukhuli lina magawo 14. Ndipo kumayambiriro kwa gawo liri-lense, zimbafotokozedwa mwa cigwatho nfundo zinango zomwe tingapfunze m’gawolo.

 Penu ndimwe m’bereki, mungawerenge nkhanizi pabodzi na mwana wanu, mucifotokozerana momwe bzithunzi-thunzibzo bzinkubverana na nkhanizo. Patsogolo pace, awirimwe mungawerenge mavesi ya m’Bibliya yakulewa bza nkhanizo. Thandizani mwana wanu kuwona kubverana komwe kulipo pakati pa bzomwe ankuwerenga m’Bibliyabzo na nkhani yomwe awerenga m’bukhuli. Mungacitembo bzibodzi-bodzi pakuthandiza munthu mkulu kubvesesa nkhani ya m’Bibliya yomwe ankupfunzayo.

Tinkukhulupira kuti bukhuli lin’dzathandiza wana na akulu-akulu wa mitima yakulungama kuti apfunze Fala la Mulungu, aciphatisa basa nfundo zace pa moyo wawo. Pakucita bzimwebzo, iwo anganamate Yahova pabodzi na wanthu wace omwe iye ambawafuna.

Ndife abale wanu,

Bungwe Lakutonga la Mboni za Yahova