Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 2

Mulungu Adalenga Mwamuna na Mkazi Wakuyambirira

Mulungu Adalenga Mwamuna na Mkazi Wakuyambirira

Yahova adakonza zunde lakudeka ku Edeni. M’zundemo mukhana miti mizinji, maluwa na bzirombo. Mulungu adalenga mwamuna wakuyamba, Adamu, mwa kuphatisa basa pfumbi la pansi, ndipo adafulizira mu mphuno mwace mphuwe ya moyo. Un’dziwa n’ciyani cidacitika pomwe adacita bzimwebzo? Munthuyo adakhala wamoyo! Ndipo Yahova adauza Adamuyo kuti asamalire zundero na kupasa madzina bzirombo bzense.

Yahova adauza Adamu kuti: ‘Pa miti yense m’mundamu umbadye na mtima wense. Tsono, muti wakudziwisa cabwino na cakuipa, leka kuudya, thangwe nsiku yomwe un’dzaudyayo, un’dzaferatu.’

Patsogolo pace Yahova adati: ‘Ndinimukonzera mthandizi Adamuyu.’ Tenepo, Yahova adagonesa Adamu tulo twa mphanvu, ndipo adamucosa mbabvu ibodzi, acikonza nayo mkazi. Mkaziyo dzina lace akhali Eva. Adamu na Eva adakhala banja lakuyambirira. Kodi un’dziwa Adamu adabva tani pomwe adawona mkaziyo? Iye adakomedwa kwene-kwene,  aciti: ‘Onani bzomwe Yahova akonza na mbabvu yangu! Uyu tsapano ndiye munthu ninga ine.’

Yahova adauza Adamu na Eva kuti aberekane, acidzaza dziko la pansi na wana wawo. Iye akhafuna kuti iwo apfase na moyo pabodzi na wana wawowo, acicitisa kuti dziko lense likhale paraizo ninga zunde lire. Tsono bzinthu bziribe kucitika ninga momwe Yahova akhafunira. Un’dziwa thangwe ranyi? Tin’pfunza bzimwebzi mu msolo unkubwerayu.

‘Omwe adalenga wanthu pa ciyambi pale, adawalenga mwamuna na mkazi.’—Mateu 19:4