Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 1

Mulungu Adalenga Kudzulu na Dziko la Pansi

Mulungu Adalenga Kudzulu na Dziko la Pansi

Yahova ni Mulengi wathu. Iye adalenga bzinthu bzense, bzakuwoneka na bzakusaya kuwoneka. Pomwe akhanati kulenga cinthu ciri-cense, Yahova adayamba kulenga wanjo azinji kwene-kwene. Kodi un’dziwa kuti wanjo mbani? Wanjo ni bzakulengedwa bzauzimu, ndipo ifepano tingakwanise lini kubziwona ninga momwe tingakwanisembo lini kumuwona Mulungu. Anjo wakutoma omwe Yahova adalenga, adathandiza Yahovayo kulenga nyenyezi, dziko la pansi na bzinthu bzense. Dzikolo adalikonza kuti likhale mui wathu.

Yahova adakonzekera dziko la pansi kuti wanthu na bzirombo akhale m’mwemo. Iye adalenga mapiri, nyanza, mikulo na dzuwa kuti limbabvunike dziko la pansi.

Un’dziwa n’ciyani cidacitika patsogolo pace? Yahova adati: ‘Ndin’lenga mauswa, bzitsamba na miti.’ Patsogolo pace, iye adalenga bzirombo bzense bza m’madzi, bza m’mlenga-lenga na bzomwe bzimbafamba pa dziko la pansi. Adalenga bzirombo bzing’ono-bzing’ono ninga asulo na bzirombo bzikulu-bzikulu ninga nzou. Kodi n’cirombo ciponi comwe iwepo umbakomedwa naco?

Ndipo Yahova adauza anjo wakuyamba ule kuti: ‘Mbatikonze munthu.’ Munthuyo angadasiyana na bzirombo, thangwe angadakwanisa kukonza bzinthu, kulewalewa, kuseka, kupemba na kunyang’anira bzirombo na  dziko la pansi. Kodi un’dziwa mbani munthu wakuyamba omwe Yahova adalenga? Mbatiwone.

‘Pakuyamba Mulungu adalenga kudzulu na dziko la pansi.’—Ciyambo 1:1