Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 51

Kamtsikana Kadathandiza Mkulu wa Anyankhondo

Kamtsikana Kadathandiza Mkulu wa Anyankhondo

Kakhalipo kamtsikana kanango ka ku dziko la Jirayeri komwe kadatengedwa na anyankhondo wa ku Siriya, kacikakhala ku Siriyako, kutali na adzinza wace. Kamtsikanako kakhatumikira mkazi wa mkulu wa anyankhondo wa ku Siriya, omwe dzina lace akhali Naamani. Ndipo kamtsikanako kakhapitiriza kunamata Yahova, napo kakhali pakati pa wanthu omwe akhacita lini bzimwebzo.

Tsono Naamaniyo akhaduwala mapere, yomwe yakhamutsautsa kwene-kwene. Pakuti kamtsikanako kakhafuna kumuthandiza, iko kadauza mkazi wa Naamaniyo kuti: ‘Inepano ndin’mudziwa munthu omwe angapoze matenda ya abayanu. Kwathu ku Jirayeri, kuna mpolofeta wa Yahova omwe dzina lace ni Elizeu, ndipo iye angapoze abayanu wale.’

Mkazi wa Naamaniyo adakauza bayaceyo bzomwe kamtsikanako kakhadalewa. Naamani akhadakonzeka kucita ciri-cense kuti alimbe. Tenepo, iye adayenda kumui kwa Elizeu, ku Jirayeri. Naamani akhakumbuka kuti Elizeuyo ndiye omwe angadamutambira mu njira  yakupambulika. Tsono m’mbuto mwace, Elizeu adacita kutuma mtumiki wace, acikamuuza kuti: ‘Ndokoni mukasambe kanomwe-kense mu mkulo wa Joridano, ndipo mun’dzalimba.’

Naamani adakhumudwa kwene-kwene, ndipo adati: ‘Inepano ndikhakumbuka kuti mpolofetayu angadalewalewa na Mulungu wace, acindipoza mu njira yakupambulika. Tsono ankundiuza kuti ndikasambe mu mkulo wa mu Jirayeri muno. Ifepano tina mikulo yabwino kwene-kwene ku Siriya. An’sayiranyi kundiuza kuti ndikasambe m’mikulo ya kwathuko?’ Tenepo, Naamani adabva ciya kwene-kwene, acicoka pa mui pa Elizeupo.

Tsono atumiki wace adamuthandiza kukumbuka bwino. Iwo adamuuza kuti: ‘Kodi imwepo mungadacita lini cinthu ciri-cense kuti mulimbe? Mpolofeta ule alibe kulewa bzinthu bzakunesa. Mun’sairanyi kundoyezera?’ Tenepo, Naamani adabvera atumiki wacewo, aciyenda mu mkulo wa Joridanoyo. Ndipo iye adakasamba kanomwe-kense. Atamaliza kusambako, iye adacoka m’madzimo wakulimba. Naamani adakomedwa kwene-kwene, ndipo adabwerera kumui kwa Elizeu kuti akamutende, aciti: ‘Tsapano ndadziwa kuti Yahova ndiye Mulungu wacadidi.’ Kodi un’kumbuka kuti kamtsikana kale kadabva tani pomwe kadawona kuti Naamani adabwerera wakulimba?

‘Kucokera m’kamwa mwa wana na mwa tuwana tutcece mudacosa mafala yakutumbiza.’ —Mateu 21:16