Beni-hadade, mambo wa ku Siriya, adayezera kazinji-kense kumenya nkhondo na Ajirayeri. Tsono nthawe zense mpolofeta Elizeu akhadziwisa mambo wa Jirayeri bzomwe Beni-hadadeyo akhafuna kucita nawo, ndipo nkhondoyo ikhamenyedwa lini. Tenepo, Beni-hadade adatumiza acikunda wace ku mzinda wa Dotani kuti akamuphate Elizeuyo.

Acikunda wa ku Siriyawo adafika ku Dotani usiku. Mangwana yace ku macibese, pomwe mtumiki wa Elizeu adabula panja, iye adawona kuti mzindayo ukhadazunguliridwa na acikunda wa ku Siriya. Ndipo iye adabva mantha kwene-kwene, acikuwa kuti: ‘A Elizeu, tin’citanyi ifepano?’ Tsono Elizeu adamutawira kuti: ‘Leka kucita mantha. Anyankhondo omwe ali ku mbali kwathu mbazinji kuposa iwo.’ Ndipo pa nthawe ibodzi-bodziyo, Yahova adacitisa kuti mtumiki wa Elizeuyo akwanise kuwona kuti mapiri yense yomwe yakhazungulira mzindayo, yakhadadzala na wanjo omwe akhana mahaci na ngolo za nkhondo.

Pomwe acikunda wa ku Siriya adayezera kuphata Elizeu, Elizeuyo adapemba kwa Yahova, aciti: ‘Yahova, ndaphata minyendo, akhaliseni azimola.’ Yahova alibe kuwakhalisiratu azimola, koma adandocitisa kuti  mwadzidzidzi iwo atazire kuzindikira kuti akhali kuponi. Ndipo Elizeu adati kwa acikundawo: ‘Imwepo mwataika, mwapita mu mzinda wakuphonyeka. Nditewereni kuti ndikakuwoneseni mzinda omwe una munthu munkumunyang’anayo.’ Tenepo, iwo adamuteweradi mpaka ku Samariya komwe mambo wa Jirayeri akhakhala.

Pomwe acikunda wa ku Siriya adadzazindikira kuti akhali mu mzinda wa Samariya, pakhalibe comwe angadacite. Ndipo mambo wa Jirayeri adabvunza Elizeu kuti: ‘Kodi ndiwaphe?’ Umweyo ukhali mpata wakuti Elizeu aphese wanthu omwe akhafuna kumuphatawo. Tsono Elizeu adati: ‘Nee. Lekani kuwapha, koma apaseni cakudya, ndipo akamala, asiyeni abwerere kwawo. Tenepo mamboyo adawakonzera phwando likulu, ndipo atamala kudya, adawatumiza kwawo.

‘Ici ndico cikhulupiro comwe tinaco kwa iye, cakuti ciri-cense comwe timukumbireco mwakubverana na kufuna kwace, iye ambatibva.’—1 Juwau 5:14

2 Wamambo 6:8-24