Josiya adakhala mambo wa Juda pomwe akhana magole 8 yakubadwa. Mu nsiku zimwezire, wanthu azinji akhacita bzinthu bza matsenga na kumbanamata bzifanikiso. Tsono pomwe Josiya adapfitsa magole 16 yakubadwa, iye adalinga kudziwa momwe angadanamatira Yahova mu njira yakuthemera. Ndipo pomwe iye adapfitsa magole 20 yakubadwa, adapfudza m’dzikolo bzifanikiso na mphatso zense zomwe zikhaphatisidwa basa pa kunamata mirungu yakunama. Ndipo, pomwe iye adadzapfitsa magole 26 yakubadwa, adakonzesa tempwlo ya Yahova.

Pomwe tempwloyo ikhakonzedwa, Hilikiya, mkulu wa ansembe, adagumana mpukutu wa Bzakutonga bza Yahova. Mpukutuyo ungakhale mpukutu omwe udacita kunembedwa na Mozeji. Tenepo, Safani, mnembi wa mambo, adatenga mpukutuyo, acikawerengera mambo Josiya. Pomwe Josiyayo adabva bzomwe bzikhadanembedwabzo, iye adazindikira kuti wanthuwo akhadasiya kumbabvera bzakutonga bza Yahova. Tenepo, iye adati kwa Hilikiya: ‘Yahova adakalipa nafe kwene-kwene. Ndokoni mukalewelewe naye kuti atiuze bzomwe tingacite.’ Yahova adalewalewa na Josiya kupitira mwa mpolofeta mkazi omwe dzina lace akhali Ulida. Iye adati: ‘Ajuda aleka kubvera bzakutonga bzangu. Inepano ndiniwalanga, koma sikuti mu nsiku za utongi bwa Josiyayo, thangwe iye wabzicepswa.’

Pomwe mambo Josiya adabva bzimwebzo, iye adayenda ku tempwlo, acikacemeresa wanthu wense. Patsogolo pace, iye adawerenga Bzakutonga bza Yahova mwakukuwa kuti wanthu wense abve, acipicira nawo kubvera Yahova na mtima wawo wense.

 Ajuda akhadasiya kumbasekerera Paskwa kwa magole mazinji. Tsono pomwe Josiya adawerenga Bzakutongabzo, iye adadziwa kuti Paskwayo ikhafunika kumbasekereredwa pa gole lire-lense. Tenepo, Josiya adati kwa wanthuwo: ‘Mbatimucitireni Paskwa Yahova.’ Josiyayo adakonzekera mphatso kuti aperekere nsembe kwa Yahova, ndipo adacitambo makonzedwe kuti wanthu aimbe nyimbo mu tempwlo. Wanthuwo adasekerera Paskwayo pa nsiku imweyo. Atamala, iwo adacita cikondweso ca mikate yakusaya cakufufumisa comwe cidamala nsiku 7. Kukhanati kucitika cikondweso cikulu ninga cimweco kucokera mu nsiku za Samuyeri. Josiya akhambabvera Bzakutonga bza Yahova. Kodi iwepo umbakomedwambo kupfunza bza Yahova kuti umbamubvere?

‘Mafala yanu ni mbvuniko wa minyendo yangu.’—Psalymo 119:105