Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 53

Kulimba Mtima kwa Jehoyada

Kulimba Mtima kwa Jehoyada

Jezabeli akhana mwana wacikazi omwe dzina lace akhali Ataliya, ndipo Ataliyayo akhali munthu wakuipa kwene-kwene ninga mai wacewo. Bayace akhali mambo wa Juda, ndipo pomwe iye adafa, mwana wace ndiye omwe adadzakhala mambo. Tsono pomwe mwana waceyo adadzafambo, Ataliyayo adabziikha yekha kukhala mambo wa Juda. Ndipo iye adayezera kupha wense omwe akhali pa mzere wakudzakhala wamambo wa Juda, kuphatanidzambo azukulu wace. Ndipo iye akhagopedwa na wanthu wense.

Jehoyada, mkulu wa ansembe pabodzi na mkazi wace, Jehoseba, akhadziwa kuti bzomwe Ataliya akhacita bzikhali bzakuipa kwene-kwene. Iwo adaikha moyo wawo pa ngozi mwa kubisa mu tempwlo kamzukulu kabodzi ka Ataliyayo komwe kakhacemeredwa Jehowasi.

Pomwe Jehowasi adapfitsa magole 7 yakubadwa, Jehoyada adacemeresa akulu-akulu wa mu Juda na Alevi, aciwauza kuti: ‘Lindirani misuwo yense ya mu tempwlo muno, ndipo lekani kulekerera kuti munthu ali-wense apite.’ Patsogolo pace, Jehoyada adakhalisa Jehowasi mambo wa Juda, acimubvazika mu msolo nsinga-msolo ayai korowa. Ndipo wanthu wa mu Judamo adakuwa, aciti: ‘Mambo akhale na moyo utali.’

Ndipo Ataliya atabva kukuwa kwa wanthuwo, iye adayenda ku tempwloko. Pomwe adawona mambo mupsayo, iye adakuwa, aciti: ‘Munkundipandukira! Munkundipandukira!’ Akulu-akulu wa mu Judawo adamuphata, ndipo adabula naye kunja kwa tempwloyo, acikamupha. Tsono, kodi n’ciyani cidacitika na wanthu omwe akhadasiya kunamata Yahova thangwe ra iye?

Jehoyada adathandiza wanthuwo kucita mpangano na Yahova, ndipo iwo adapicira kuti angadanamata Yahova  yekhayo basi. Jehoyada adapfudzisambo tempwlo ya Baala na bzifanikiso bzense. Iye adasankhula wansembe na Alevi kuti ambaphate basa mu tempwlo ya Yahova. Ndipo adasankhulambo amuna winango kuti ambalindire mu tempwloyo. Patsogolo pace, Jehoyada na akulu-akulu wa mu Juda adatenga Jehowasi, acikamuikha pa mpando wa umambo. Ndipo wanthu wense wa mu Juda adakondwa kwene-kwene. Tsapano iwo angadanamata Yahova mwakutsudzuka, ndipo angadapumpsidwa lini pomwe na Ataliya kuti anamate Baala. Ukuwona momwe kulimba mtima kwa Jehoyada kudathandizira wanthu azinji?

‘Lekani kugopa omwe anipha thupi lokha, acitaza kupha moyo. Koma mbagopani Ule omwe an’kwanisa kupfudza bzense bziwiri m’Djahena, moyo na thupi kubodzi.’ —Mateu 10:28