Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 55

Anjo wa Yahova Adakhotcerera Ezekiya

Anjo wa Yahova Adakhotcerera Ezekiya

A Asiriya akhadakunda kale umambo bwa madzinza 10 ya Jirayeri. Ndipo tsapano iwo akhafunambo kukunda umambo bwa madzinza mawiri ya Ajuda, ndipo adayamba kukunda mzinda ubodzi na ubodzi. Pa mizinda yenseneyo, Sanakerube, mambo wa Asiriyawo, akhafuna maka-maka mzinda wa Jeruzalemu. Tsono iye akhadziwa lini kuti Yahova akhakhotcerera mzindayo.

Ezekiya, mambo wa Juda, adapereka kobiri zizinji kuti Sanakerube aleke kumenya nawo nkhondo. Tsono Sanakerubeyo adatenga kobirizo, acipitiriza basi kutumiza anyankhondo wace kuti akagwese mzinda wa Jeruzalemu. Pomwe Asiriya akhafendera pang’ono na pang’ono, wanthu wa ku Jeruzalemuko adayamba kubva mantha. Tsono Ezekiya adawauza kuti: ‘Lekani kugopa. A Asiriyawa mbamphanvu, tsono Yahova an’dzatikhalisa wamphanvu kwene-kwene kuposa iwo.’

Sanakerube adatuma Rabisake, mtumiki wace, kuti akagopswe wanthu wa ku Jeruzalemuwo. Pomwe Rabisakeyo adafika ku Jeruzalemuko, iye adaima kunja kwa mzindayo, acilewa mwakukuwa kuti: ‘Yahova an’dzakuthandizani lini. Lekani kubvuma kupumpsidwa na Ezekiya. Kulibe mulungu omwe angakupulumuseni m’manja mwathu.’

Ezekiya adabvunza Yahova bzomwe angadacita, ndipo Yahovayo adamutawira kuti: ‘Leka kugopa bzomwe Rabisake walewa. Sanakerube, mambo wa Asiriya an’dzakunda lini mzinda wa Jeruzalemu.’ Patsogolo pace, Ezekiya adatambira matsamba yakucokera kwa Sanakerube. Matsambayo yakhati: ‘Ndobziperekani. Yahova an’kupulumusani lini.’ Ezekiya adapemba kwa Yahova, aciti: ‘Yahova, ndaphata minyendo, tipulumuseni, kuti wanthu wense adziwe kuti imwepo mwekha ndimwe Mulungu wacadidi.’ Tenepo, Yahova adamuuza kuti: ‘Mambo wa Asiriya an’dzapita lini mu Jeruzalemu. Inepano ndin’dzakhotcerera mzinda wanguyu.’

Patsogolo pace, anyankhondo wa Asiriya adayenda, acikakhala kunja kwa mzinda wa Jeruzalemuyo. Sanakerube akhadatsimikiza na mtima wace wense kuti angadakwanisa kukunda mzindayo. Tsono, un’dziwa n’ciyani cidadzacitika? Usiku bwa nsiku imweyo, Yahova adatumiza anjo wace, acikapha  anyankhondo wense wa Asiriya wakukwana 185.000! Sanakerube adaluza anyankhondo wace wense wamphanvu, ndipo palibe comwe iye angadacita kuposa kundobwerera kumui. Yahova adakhotcerera Ezekiya na mzinda wa Jeruzalemu ninga momwe iye akhadalewera. Bzingadakhala kuti iwepo ukhalipombo mu mzinda wa Jeruzalemuyo, kodi ungadakhulupirambo Yahova?

‘Anjo wa Yahova ambalindira wense omwe ambam’gopa, kuti awapulumuse.’—Psalymo 34:7