Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 54

Mulungu Adapirira na Djona

Mulungu Adapirira na Djona

Ku dziko la Asiriya, kukhana mzinda munango wakucemeredwa Ninive, ndipo mzinda umweyo ukhana wanthu wakuipa kwene-kwene. Yahova adauza mpolofeta wace Djona kuti ayende ku Niniveko, acikawacenjeza bza makhalidwe yawo yakuipayo. Tsono Djona alibe kubvera. Iye adakwira ngalawa, acithawira ku Tarisi.

Ali pa ulendobo, kudayambika conzi camphanvu kwene-kwene, mpaka amalinyero adacita mantha. Ndipo iwo adayamba kupemba kwa mirungu yawo, acibvunzanambo kuti: ‘Kodi thangwe ranyi bzimwebzi bzinkucitika?’ Patsogolo pace, Djona adati: ‘Bzimwebzi bzinkucitika thangwe ra inepano. Ndiribe kubvera bzomwe Yahova wandiuza kuti ndicite. Tsono ndithuseni m’madzimu, ndipo conzici ciniima.’ Amalinyerowo akhafuna lini kucita bzimwebzo, tsono iye adawangingimira. Ndipo pomwe iwo adadzamuthusa m’madzimo, conzico cidadzaimadi.

Djona akhakumbuka kuti angadafa. Pomwe akhamira pang’ono na pang’ono m’nyanzamo, iye adapemba kwa Yahova. Patsogolo pace, Yahova adatumiza cinsomba. Ndipo cinsombaco cidamukhudyula, koma ciribe kumupha. Pomwe Djona akhali m’mimba mwa cinsombaco, iye adapemba kwa Yahova, aciti: ‘Ndinkupicira kuti ndin’dzakubverani nthawe zense.’ Yahova adacitisa kuti Djona apitirize kukhala na moyo m’mimba mwa cinsombaco kwa nsiku zitatu, ndipo patsogolo pace, cidakamupsipa kunja.

Yahova adapulumusa Djona kwa cinsomba cire. Tsono kodi bzimwebzi bzin’funa kulewa kuti iye angadamutumiza lini pomwe ku Niniveko? Nee.  Yahova adamutumiza basi. Tsapano, Djona adabvera, ndipo adayenda ku Niniveko, acikauza wanthu wakuipawo kuti: ‘Mzinda wa Ninive un’pfudzidwa mkati mwa nsiku 40.’ Tenepo, cidacitika cinthu cakudabwisa. Wanthu wa ku Ninivewo adacinja makhalidwe yawo. Ndipo mambo wa ku Ninive adauza wanthuwo kuti: ‘Mbatikumbireni Mulungu kuti atilekerere. Pinango angatiphe lini.’ Pomwe Yahova adawona kuti wanthuwo akhadacinja, iye alibe kupfudza mzinda wa Niniveyo.

Djona adabva ciya kwene-kwene pomwe mzindayo ulibe kupfudzidwa. Ona kuti Yahova adapirira na Djona, acimucitira nsisi. Tsono iye alibe kucitirambo nsisi wanthu wa ku Ninive, ndipo adacoka mu mzindamo na matsinya, acikakhala pa mthunzi wa kamuti kanango. Tsono Yahova adacitisa kuti kamutiko kaume, ndipo bzimwebzo bzidamukalipisa kwene-kwene Djonayo. Tenepo, Yahova adamuuza kuti: ‘Iwepo unkubvera nsisi kamutika. Kodi wanthu wa ku Ninivewa, akhathemera lini kucitiridwa nsisi kuposa kamutika?’ Tenepo, nfundo njakuti: Kwa Yahova, wanthu wa ku Ninive akhali wakufunika kwene-kwene kuposa kamuti kali-kense.

‘Yahova . . . ambapirira namwe thangwe an’funa lini kuti munthu ali-wense adzapfudzidwe, koma an’funa kuti wense akungule.’—2 Pedru 3:9