Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kuyamba kwa Gawo 9

Kuyamba kwa Gawo 9

Gawoli limbatipfunzisa bza maswaka, apolofeta na wamambo omwe adalatiza cikhulupiro camphanvu kwene-kwene kwa Yahova. Ku dziko la Siriya, kukhana kamtsikana ka ku Jirayeri komwe kakhakhulupira kuti mpolofeta wa Yahova angadapoza matenda ya Naamani. Mpolofeta Elizeu akhakhulupira na mtima wense kuti Yahova angadamukhotcerera kwa anyamadulanthaka wace. Jehoyada, mkulu wa ansembe, adaikha moyo wace pa ngozi kuti akhotcerere mulumbwana Jeoyasi omwe akhafuna kuphedwa na yavu wace Ataliya, omwe akhali munthu wakuipa kwene-kwene. Mambo Ezekiya adakhulupira kuti Yahova angadapulumusa mzinda wa Jeruzalemu, ndipo iye alibe kubvuma kugopswedwa na anyankhondo wa ku Asiriya. Mambo Josiya adapfudza bzifanikiso bza mirungu yakunama m’dziko lace, adakonzesa tempwlo, na kuthandiza Ajirayeri kuyamba pomwe kunamata Yahova.

MU GAWOLI

NKHANI 51

Kamtsikana Kadathandiza Mkulu wa Anyankhondo

Kamtsikana kadauza dona wace bza mphanvu za Yahova.

NKHANI 52

Anyankhondo Wamphanvu wa Yahova

Kodi mtumiki wa Elizeu adadzawona tani kuti mbazinji omwe akhali ku mbali kwawo kuposa anyamadulanthaka wawowo?

NKHANI 53

Kulimba Mtima kwa Jehoyada

Ansembe wakukhulupirika adaphindukira mambo-mkazi wakuipa.

NKHANI 54

Mulungu Adapirira na Djona

Kodi bzidacitika tani kuti mpolofeta wa Mulungu akhudyulidwe na cinsomba? Adadzacoka tani m’mwemo? Kodi Yahova adamupfunzisa ciyani?

NKHANI 55

Anjo wa Yahova Adakhotcerera Ezekiya

Anyamadulanthaka wa Ajuda akhalewa kuti Yahova angadawakhotcerera lini, tsono iwo akhadaphonyeka!

NKHANI 56

Josiya Akhabvera Bzakutonga bza Yahova

Josiya adakhala mambo pomwe iye akhana magole 8 yakubadwa, ndipo iye adathandiza wanthu wace kunamata Yahova.