Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 44

Tempwlo ya Yahova

Tempwlo ya Yahova

Pomwe Salomau adakhala mambo wa Jirayeri, Yahova adamubvunza kuti: ‘Kodi un’funa ndikupase ciyani?’ Salomau adatawira kuti: ‘Inepano ndine mwana, ndipo ndin’dziwa lini kutonga. Ndaphata minyendo, ndipaseni nzeru kuti ndikwanise kutonga bwino wanthu wanuwa.’ Ndipo Yahova adati: ‘Pakuti wakumbira nzeru, ndinkucitisa kukhala munthu wanzeru kwene-kwene pa dziko lense la pansi, ndicikupasambo cuma cizinji. Ndipo ukandibvera, un’dzakhala na moyo utali.’

Salomau adayamba kumanga tempwlo. Iye adaphatisa basa oro, siriva, matabwa na minyala. Wanthu azinji, amuna na akazi waluso, adaphata basa la kumanga tempwloyo. Pambuyo pa magole manomwe, tempwloyo idamala kukonzedwa kuti iperekedwe kwa Yahova. Ndipo tempwloyo ikhana mphatso yakuperekera nsembe. Salomau adagodama patsogolo pa mphatsopo, acipemba kuti: ‘Yahova, tempwloyi si yakudeka ayai ikulu kwene-kwene kuti imwepo mukwane, koma bvumani kunamata kwathu, ndipo tetekerani mipembo yathu.’ Kodi Yahova adakumbuka ciyani bza tempwloyo pabodzi na mpembo wa Salomau? Pomwe Salomau adandomaliza kupembako, moto udabuluka kucokera kudzulu, ucinyekesa mphaso yomwe ikhali pa mphatsopo. Bzimwebzo bzidalatiziratu kuti Yahova akhadakomedwa kwene-kwene na tempwloyo. Ndipo pomwe Ajirayeri adawona bzimwebzo, iwo adakondwa kwene-kwene.

Mambo Salomau adabvekera kwene-kwene mu Jirayeri mwense na m’madziko yakunja thangwe ra nzeru zace. Ndipo wanthu akhambayenda kuna Salomau kuti akathandizidwe mabvuto yawo. Napo mambo-mkazi wa ku Seba adayendambo kuti akamuyeze na mibvunzo yakunesa kwene-kwene. Atamala kubva mitawiro yaceyo, mambo-mkaziyo adati: ‘Ndiribe kukhulupira pomwe wanthu akhandiuza bza imwepo, koma tsapano ndakhulupiradi kuti muna nzeru. Yahova Mulungu wanu wakusimbani kwene-kwene.’ Mu utongi bwa Salomau, Ajirayeri akhana moyo wabwino, ndipo akhakondwa kwene-kwene. Tsono bzinthu bzidadzacinja.

‘Tsapano, ali pano munthu munango wakuposa Salomau.’—Mateu 12:42