Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 47

Yahova Adalimbisa Eliya

Yahova Adalimbisa Eliya

Jezabeli adabva bzomwe bzidacitikira apolofeta wa Baala, ndipo adakalipa kwene-kwene. Iye adatumiza mafala kuna Eliya, aciti: ‘Mangwana, iwepo uti uphedwembo ninga momwe udacitira na apolofeta wa Baala.’ Eliya atabva bzimwebzo, adabva mantha kwene-kwene, ndipo adathawa, aciyenda ku dambo. Iye adapemba kwa Yahova kuti: ‘Yahova, ndin’kwanisa lini pomwe kupirira bzimwebzi. Bziri bwino ndindofe.’ Eliya adaneta na kufamba, ndipo adagona pa tsinde la muti.

Ndipo anjo munango adamulamusa, acimuuza kuti: ‘Eliya, muka udye.’ Pomwe Eliya adamuka, adawona pau yakupsa na jaro ya madzi. Ndipo iye adadya, acigona pomwe. Tsono anjoyo adadzamulamusa pomwe, acimuuza kuti: ‘Dyaya pomwe pang’ono kuti ukwanise kupitiriza na ulendo bwako.’ Tenepo, Eliya adadyadi, acipitiriza na ulendo bwace. Iye adafamba nsiku 40, usiku na masikati mpaka kukafika pa phiri la Horebe. Ndipo iye adapita m’cimphako, acigona. Ndipo Yahova adalewalewa naye, aciti: ‘Unkucitanyi kuno Eliya?’ Eliya adatawira kuti: ‘Ajirayeri alibe kuteweza mpangano omwe adacita na imwepo. Iwo apfudza mphatso yanu, acipha apolofeta wanu. Ndipo tsapano an’funambo kupha inepano.’

Tenepo, Yahova adamuuza kuti: ‘Bula m’cimphakomo, uime pa phiripo.’ Patsogolo pace, Yahova adalatiza mphanvu zace kuna Eliya. Cakuyamba, iye adacitisa conzi ca mphanvu m’cimphakomo. Caciwiri, iye adacitisa citeke-teke, acitumizambo moto. Pakumalizira pace, Eliya adabva fala linkulewalewa naye mwa pansi-pansi. Iye adampsinkha nkhope na mkanjo wace, acicoka m’cimphakomo. Patsogolo pace, Yahova adamubvunza kuti: ‘Thangwe ranyi unkuthawa Eliya?’ Ndipo Eliya adatawira kuti: ‘Inepano ndinkuthawa thangwe kulibe pomwe munthu omwe ankukunamatani ku Jirayeri.’ Tsono Yahova adamuuza kuti: ‘Iwepo uli lini wekha. Kuna wanthu wakukwana 7.000 ku Jirayeri omwe akadandinamata. Ndoko, ndipo ukauze Elizeu kuti akhale mpolofeta m’mbuto mwako.’ Pa nthawe ibodzi-bodziyo Eliya adayenda kacitadi bzomwe Yahova akhadamuuzabzo. Kodi Yahova angakuthandizembo ukacita bzense bzomwe iye ambafuna? Inde, angakuthandize. Ndipopa mbatiwone bzomwe bzidacitika pa nthawe ya cirala ire.

‘Lekani kumbacita thupo na cinthu ciri-cense, koma pa ciri-cense na mpembo na kudandaulira pabodzi na kutenda, bzakukumbira bzanu bzidziwike kuna Mulungu.’—Wafiripo 4:6