Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 48

Mwana wa Mkazi Mansiwa Adamusidwa kwa Anyakufa

Mwana wa Mkazi Mansiwa Adamusidwa kwa Anyakufa

Pa nyengo ya cirala ire, Yahova adauza Eliya kuti: ‘Ndoko ku Zarefati. Kumweko un’kawona mkazi mansiwa, ndipo iye an’kakupasa cakudya’. Atafika pa cipata ca mzinda wa Zarefatiyo, iye adawona mkazi mansiwayo ankulokota nkhuni. Ndipo Eliya adamukumbira madzi yakumwa. Pomwe mkaziyo akhayenda katenga madziyo, Eliya adamucemera, acimuuza kuti: ‘Ndaphata minyendo, ndipasembo pau, ndidye.’ Tsono mkaziyo adati: ‘Ndiribe pau na ibodziyo kuti ndikupaseni. Koma ndinabo ufa pang’ono na tumafuta kuti inepano na mwananguyu tidye.’ Tsono Eliya adamuuuza kuti: ‘Yahova walewa kuti ukandiphikira pauyo, ufa bwako pabodzi na mafutayo bzin’mala lini mpaka kudzayambe kubvumba.’

Tenepo, mkazi mansiwayo adapita m’nyumba, aciphikira pau mpolofeta wa Yahovayo. Ninga momwe Yahova akhadalewera, mkazi mansiwayo pabodzi na mwana wace, nthawe zense iwo adakhala na cakudya cakukwanira pa nyengo yense ya cirala ire. Mtsuko wace wa ufa pabodzi na mtsuko wace wa mafuta bzidapitiriza kukhala bzakudzala.

Patsogolo pace, cidacitika cinthu cakupasa nsisi kwene-kwene. Mwana wa mkazi mansiwayo adaduwala, acifa. Mkaziyo adadandaulira Eliya kuti amuthandize. Ndipo Eliya adanyamula mwanayo, aciyenda naye m’cipinda ca padzulu. Adakamugonesa pa kama pace, acipemba kuti: ‘Yahova, ndaphata minyendo, citisani kuti mwanayu akhale pomwe na moyo.’ Bzomwe Yahova angadacitabzo, bzingadakhala cinthu cakudabwisa kwene-kwene. Un’dziwa thangwe ranyi? Thangwe mpaka pa nthawe imweyi, palibe munthu omwe akhadamusidwa kale kwa anyakufa. Ndipo mkazi mansiwayo na mwana waceyo akhali lini wa mtundu wa Jirayeri.

Tsono mwanayo adamukadi, acikhala pomwe na moyo. Ndipo Eliya adauza mkazi mansiwayo kuti: ‘Ona! Mwana wako wakhala pomwe na moyo!’ Mkaziyo adakondwa kwene-kwene, ndipo adauza Eliyayo kuti: ‘Imwepo ndimwedi munthu wa Mulungu. Ndikudziwa bzimwebzi thangwe imwepo mumbalewa bzomwe Yahova ambakuuzani, ndipo bzomwe ambakuuzanibzo bzimbacitika nthawe zense.’

‘Nyang’anisisani akhungubwe, iwo ambabzala lini ne kukolola. Alibe nyumba zakukoyera bzinthu ne magwangwa, koma Mulungu ambawadyesa. Kodi imwepo ndimwe lini wakufunika kwene-kwene kuposa mbalame?’—Luka 12:24