Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 50

Yahova Adakhotcerera Jehosafati

Yahova Adakhotcerera Jehosafati

Jehosafati akhali mambo wa Juda, ndipo iye adapfudza m’dzikolo mphatso zomwe wanthu akhaziphatisa basa pakunamata Baala, pabodzi na bzifanikiso bzinango. Ndipo akhafunambo kuti wanthuwo adziwe bzakutonga bza Yahova. Tenepo, iye adatumiza nduna pabodzi na Alevi kuti akawapfunzise bzakutonga bza Yahova mu mzinda wense wa Judayo.

Wanthu wa mitundu inango ya pafupi, akhabva mantha kumenya nkhondo na Ajuda thangwe akhadziwa kuti Yahova akhawathandiza. Mpaka iwo adafika pa kupereka mphaso kwa mambo Jehosafati. Tsono wanthu wa m’mizinda ya Moabe, Amoni pabodzi na wanthu omwe akhakhala ku Seyiri, adapangana kuti akamenye nkhondo na Ajudawo. Jehosafati adazindikira kuti akhafunikira thandizo la Yahova, ndipo iye adacemeresa Ajuda wense, amuna, akazi na wana kuti adzagumana naye ku Jeruzalemu. Ndipo pomwe iwo adafika, iye adapemba pa maso pa wensewo, aciti: ‘Yahova, mwakusaya thandizo lanu, ifepano tingakwanise lini kukunda. Taphata minyendo, tiuzeni n’ciyani comwe tingacite.’

Ndipo Yahova adatawira mpemboyo, aciti: ‘Lekani kugopa. Inepano ndin’dzakuthandizani. Imwepo mun’dzafunikira lini kumenya nkhondo, koma mun’dzandoima, muciwona momwe inepano ndin’dzakupulumusirani.’ Tsono, kodi Yahovayo adawapulumusa tani?

Mangwana yace, ku macibese, Jehosafati adasankhula anyakuimba, aciwauza kuti afambe kutsogolo kwa acikunda. Ndipo wensewo adafamba kucokera ku Jeruzalemu mpaka ku Tekowa komwe kukhana wanthu omwe akhafuna kumenyana nawowo.

Pomwe anyakuimbawo akhaimba nyimbo zakutumbiza Yahova mwakukondwa, Yahovayo adacita cinthu cakudabwisa. Iye adacitisa kuti anyankhondo wa ku Moabe na wa ku Amoni ayambe kumenyana wokha-wokha, mpaka kuphana wensenewo. Tsono Yahova adakhotcerera Ajudawo, anyankhondo na wansembe. Wanthu wense wa mitundu ya pafupipo adabva bzomwe Yahova akhadacitabzo, ndipo adazindikira kuti Yahovayo akhapitiriza kukhotcerera wanthu wace. Kodi Yahova ambapulumusa tani wanthu wace? Mu njira zakusiyana-siyana. Ndipo iye ambafunikira lini thandizo la munthu kuti akwanise kucita bzimwebzo.

‘Ulendo buno mun’funika lini kukamenya nkhondo. Koma kapitirizeni kuima m’mbuto zanu, mucikawona cipulumuso ca Yahova.’ —2 Nkhani 20:17