Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 45

Kugawidwa kwa Umambo

Kugawidwa kwa Umambo

Pa nthawe yense yomwe Salomau akhabvera Yahova, Ajirayeri akhali pa mtendere. Tsono Salomau adadzalowola akazi azinji wa m’madziko manango omwe akhambanamata bzifanikiso. Tenepo, pang’ono na pang’ono, Salomau adacinja, aciyamba kumbanamatambo bzifanikiso. Yahova adakalipa kwene-kwene na bzimwebzo, acimuuza kuti: ‘Inepano ndin’cosa umambo bwa Jirayeri m’manja mwako na mwa banja lako. Umambobo bun’dzagawidwa pawiri. Ndipo mbali ikulu ya umambobo, ndin’dzapasa mtumiki wako. Ndipo banja lako lin’dzakhala na mbali ing’onoyo.’

Yahova adabvekesa pomwe nfundo imweyo mu njira inango. Pa nsiku inango pomwe Jerobowamu, mtumiki wa Salomau, akhacita ulendo, mu njira iye adagumana na mpolofeta Aija. Mpolofetayo adakhundula mkanjo wace, aciung’amba-ng’amba m’bzipande 12. Ndipo iye adauza Jerobowamu kuti: ‘Yahova an’cosa umambo m’manja mwa banja la Salomau, acibugawa pawiri. Tenga tubzipande 10 twa mkanjoyu thangwe iwepo un’dzakhala mambo wa madzinza 10 ya Jirayeri.’ Mambo Salomau atabva bzimwebzo, iye adafuna kupha Jerobowamuyo! Tsono, Jerobowamu adathawa, aciyenda kakhala ku Edjipito. Na kupita kwa nthawe, Salomau adadzafa, ndipo mwana wace Robowamu, adadzakhala mambo m’mbuto mwace. Patsogolo pace, Jerobowamu adadzakumbukambo bza kubwerera ku Jirayeri.

 Akulu-akulu wa mu Jirayeri adauza Robowamu kuti: ‘Iwepo ukasamalira bwino wanthuwa, iwo an’dzakhala wakukhulupirika kwa iwepo.’ Tsono axamwali wa Robowamu omwe akhali maswaka adamuuzambo kuti: ‘Iwepo un’funika kuwakhwimisira bzinthu wanthuwa! Umbawaphatise basa mwamphanvu!’ Ndipo Robowamu adabvera nzeru za axamwali wacewo, aciwakhwimisiradi bzinthu wanthuwo. Ndipo wanthuwo adadzam’pandukira. Iwo adasankhula Jerobowamu kuti akhale mambo wa madzinza 10, ndipo umambobo budadziwika ninga umambo bwa Jirayeri. Tsono umambo bwa madzinza mawiriyo budadziwikambo ninga umambo bwa Juda, ndipo wanthuwo adapitiriza kukhala yakukhulupirika kwa Robowamu. Tsapano madzinza 12 ya Jirayeri yakhadagawidwa.

Jerobowamu akhafuna lini kuti wanthu wace ambayende kanamatira ku Jeruzalemu, komwe kukhatongedwa na Robowamu. Un’dziwa thangwe ranyi? Jerobowamu akhagopa kuti iwo angadadzamupandukira, aciyamba kumbathandizira Robowamu. Tenepo, iye adakonza bzifanikiso bziwiri bza tumphulu twa oro, aciuza wanthuwo kuti: ‘Ku Jeruzalemu kwatalimpha kwene-kwene. Imwepo mungambanamatire kuno.’ Ndipo wanthuwo adayambadi kumbanamata tumphuluto, acisiya pomwe kunamata Yahova.

‘Lekani kumangidwa pa djoki libodzi na omwe an’khulupira lini. Kodi pana kubverana kuponi pakati pa cirungamo na kusaya kubvera cakutonga? . . . Ayai, n’ciyani comwe angagawane ule omwe an’khulupira na omwe an’khulupira lini?’—2 Wakolinto 6:14, 15