Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 49

Kulangidwa kwa Jezabeli, Mkazi wa Mambo

Kulangidwa kwa Jezabeli, Mkazi wa Mambo

Mambo Akabe akhakhala ku Jezireyeri, ndipo na pa janera ya nyumba yace, iye akhakwanisa kuwona munda wa mpesa wa mwamuna munago omwe dzina lace akhali Nabote. Akabe akhaufuna kwene-kwene mundayo, mwakuti adayezera kuugula. Tsono Nabote adalamba kumugulisira thangwe mundayo akhadacita kupasidwa ninga utaka, ndipo kuugulisa kukhali kusaya kuteweza Cakutonga ca Yahova. Kodi Akabe adalemekeza Naboteyo thangwe ra kucita cinthu cabwino? Nee, alibe. Ndipo iye adabva ciya kwene-kwene mwakuti akhatazira kugona, ndipo akhalambambo kudya.

Tsono, mkazi wace wakuipa, Jezabeli, adamuuza kuti: ‘Imwepo ndimwe mambo wa Jirayeri. Mungatenge cinthu ciri-cense comwe mungafuneco. Inepano ndin’kuthandizani kutenga munda ule.’ Ndipo Jezabeliyo adanembera tsamba akulu-akulu wa mu mzinda wa Naboteyo, aciwauza kuti: ‘Munamizireni kuti iye watukwana Mulungu, mucimupha na minyala.’ Akulu-akuluwo adadzacita bzomwe Jezabeliyo adawauza, ndipo Jezabeli adauzambo bayace Akabe kuti: ‘Nabote wafa! Munda wace ule ngwanu tsapano!’

Jezabeli adapha wanthu azinji wakusaya mulandu, sikuti Nabote yekhayo. Iye adapha wanthu azinji omwe akhabvera Yahova, ndipo akhambanamatambo bzifanikiso na kumbacita bzinthu bzinango bzakuipa. Yahova akhawona bzinthu bzense bzomwe Jezabeli akhacita. Kodi n’ciyani comwe Yahovayo adamucitambo thangwe ra bzakuipa bzacebzo?

Pomwe Akabe adadzafa, mwana wace Jeoramu, ndiye omwe adadzakhala mambo. Ndipo Yahova adatuma mwamuna munango omwe dzina lace akhali Jehu kuti akalange Jezabeli na banja lace lense.

Jehu adakwira ngolo yace, aciyenda ku Jezireyeri, komwe Jezabeli akhakhala. Jeoramu adakwirambo ngolo kuti akagumane naye, ndipo adakamubvunza kuti: ‘Kodi ukubwerera mtendere?’ Tsono Jehu adamutawira, aciti: ‘Pangawoneke  tani mtendere pomwe mai wako ankucita bzinthu bzakuipa!’ Na bzimwebzi, Jeoramu adawona kuti pan’khalika lini, ndipo iye adazungunusa ngolo yace kuti athawe. Tsono Jehu adamulasiratu na uta, acifa.

Patsogolo pace, Jehu adapitiriza kuyenda kumui kwa Jezabeli. Pomwe Jezabeli adabva kuti Jehu akhabwera, iye adabzidekesa kuti adzawoneke bwino, acimudikhirira pa janera ya nyumba yace ya padzulu. Pomwe Jehu adafika, Jezabeliyo adalewalewa naye mu njira yakuipa, ndipo Jehu adakuwira anyabasa wa Jezabeliyo, aciti: ‘Muthuseni pansi pano!’ Ndipo anyabasawo adamuthusadi pansipo, acifa.

Pambuyo pa bzimwebzi, Jehu adaphambo wana 70 wa Akabe, acimalisiratu bza kunamata Baala mu dziko la Jirayeri. Kodi unkukwanisa kuwona kuti Yahova ambadziwa bzinthu bzense bzomwe bzimbacitika, ndipo ambalanga wanthu omwe ambacita bzakuipa?

‘Cuma cakugumanidwa mwa dyera, cimbadzakhala lini cisimbo pakumalizira pace.’—Mimwani 20:21