Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kuyamba kwa Gawo 8

Kuyamba kwa Gawo 8

Yahova adasimba Salomau mwa kumupasa nzeru zizinji na mwayi wa kumanga tempwlo. Tsono, pang’ono na pang’ono, iye adadzasiya kutumikira Yahova. Penu ndimwe m’bereki, mufotokozereni mwana wanu momwe anyakunamata wakunama adapumpsira Salomau kuti asiye kunamata Mulungu. Umambo bwa Jirayeri budadzagawidwa, ndipo wamambo wakuipa adacitisa kuti mtundu wa Jirayeriyo upanduke, uciyamba kunamata bzifanikiso. Mkati mwa nthawe imweyi, apolofeta azinji wakukhulupirika adazunzidwa, aciphedwa. Jezabeli, mkazi wa mambo Akabe, adacitisa kuti wanthu wakutongedwa na umambo bwa kumpoto asiiretu kumbanamata Yahova. Ikhali nthawe yomwe Ajirayeri akhali mu mdima wauzimu. Tsono, pakati pa Ajirayeriwo akhalipo atumiki azinji wakukhulupirika wa Yahova, omwe akhaphatanidzambo mambo Jehosafati na mpolofeta Eliya.

MU GAWOLI

NKHANI 44

Tempwlo ya Yahova

Mulungu adabvuma bzomwe mambo Salomau adakumbira, acimupasambo bzinthu bzizinji.

NKHANI 45

Kugawidwa kwa Umambo

Ajirayeri azinji adasiya kumbanamata Yahova.

NKHANI 46

Yahova Adalatiza Kuti ni Mulungu Wacadidi

Kodi mbani Mulungu wacadidi? Yahova ayai Baala?

NKHANI 47

Yahova Adalimbisa Eliya

Un’kumbuka kuti Yahova angakulimbisembo?

NKHANI 48

Mwana wa Mkazi Mansiwa Adamusidwa kwa Anyakufa

Bzakudabwisa bziwiri bzomwe bzidacitikira m’nyumba ibodzi!

NKHANI 49

Kulangidwa kwa Jezabeli, Mkazi wa Mambo

Jezabeli adaphesa Nabote omwe akhali Mjirayeri wakulungama na cakulinga cakuti amubere munda wace wa mpesa! Bzakuipa bzace na kusaya kulungama kwace kudawonedwa na Yahova, ndipo iye adalangidwa.

NKHANI 50

Yahova Adakhotcerera Jehosafati

Jehosafati omwe akhali mambo wabwino, adakumbira thandizo la Mulungu pomwe mitundu minango ikhafuna kumenyana na Ajuda.