Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 39

Mambo Wakuyamba wa Ajirayeri

Mambo Wakuyamba wa Ajirayeri

Yahova adacita makonzedwe kuti Ajirayeri ambatsogoleredwe na ayeruzi. Tsono iwo akhafunambo kukhala na mambo. Ndipopa iwo adauza Samuyeri kuti: ‘Mitundu yense yomwe imbatizungulirayi, ina wamambo. Ifepano tin’funambo mambo wathu.’ Samuyeri adawona kuti bzimwebzi bzikhali bzakuphonyeka, ndipo iye adapemba kwa Yahova bza nkhaniyi. Ndipo Yahova adamuuza kuti: ‘Wanthuwa ankunyoza lini iwepo, koma ankunyoza inepano. Auze iwo kuti an’khala na mambo, tsono mamboyo an’dzawaboneresa.’ Na tenepo, wanthuwo adati basi: ‘Tiribe nabzo basa. Ifepano tin’funa mamboyo basi!’

Yahova adauza Samuyeri kuti mwamuna munango omwe akhacemeredwa Sauli, ndiye omwe angadakhala mambo. Pomwe Sauli adayenda kazungira Samuyeri ku Rama, Samuyeriyo adamudzoza na mafuta kuti akhale mambo.

Patsogolo pace, Samuyeri adacemeresa Ajirayeri wense kuti adzawalatize Sauli, mambo wawoyo. Tsono Sauliyo akhagumanika lini. Un’dziwa thangwe ranyi? Thangwe iye akhadabisalika pakati pa mitolo. Pomwe adadzamuwona, iwo adakamuimisa pakati pa wanthuwo. Sauliyo akhali mtali kuposa munthu ali-wense omwe akhali pamwepo. Ndipo iye akhadadeka kwene-kwene. Samuyeri adati: ‘Onani! Uyu ndiye mambo omwe Yahova wakusankhulirani.’ Ndipo wanthuwo adakuwa mwa kukondwa kwene-kwene thangwe tsapano iwo akhana mambo wawombo.

Pakuyambirira, mambo Sauli akhambatetekera Samuyeri na kumbabvera Yahova. Tsono na kupita kwa nthawe, iye adadzacinja. Mwa ciratizo, pa nsiku inango, Sauli akhafunika kudikhirira Samuyeri kuti adzapereke nsembe, pakuti Samuyeriyo ndiye omwe akhana udindo bwakucita bzimwebzo. Tsono Sauli alibe kumudikhirira, ndipo adapereka yekha nsembeyo. Tenepo Samuyeri adakalipa naye kwene-kwene, acimuuza kuti: ‘Iwepo ukhafunikira lini kuphonyera Yahova.’ Kodi Sauli adadzacinja mkhalidwe waceyo, aciyamba kubvera Yahova?

Nee. Pomwe Sauli adayenda kamenya nkhondo na wanthu wa ku Amaleki, Yahova akhadamuuza kuti aleke kuwasiya na moyo. Tsono Sauli alibe kupha Agagi, mambo wa Amaleki. Ndipo Yahova adauza  Samuyeri kuti: ‘Sauli an’funa lini pomwe kundibvera.’ Samuyeri adasunama kwene-kwene, ndipo adauza Sauli kuti: ‘Pakuti wasiya kubvera Yahova, iye an’sankhula munthu munango kuti akhale mambo.’ Pomwe Samuyeri adandozungunuka kuti ayende, Sauli adapfuwa mkanjo wa Samuyeriyo, ucing’ambika. Ndipo Sauli adasala na kanguwo kakung’ambikako m’manja mwace. Tenepo Samuyeri adamuuza kuti: ‘Yahova wakutengerambo umambo bwako.’ Yahova angadasankhula munthu munango omwe angadamubvera. Tsono mbani omwe angadasankhulidwa kuti akhale mambo mupsa wa Ajirayeri?

‘Kubvera kumbaposa nsembe.’—1 Samuweri 15:22