Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 41

Davide na Sauli

Davide na Sauli

Pambuyo pa Davide kupha Goliyati, Sauli adamusankhula kuti akhale mkulu wa anyankhondo wace. Davide adakunda nkhondo zizinji, ndipo adakhala wakubvekera kwene-kwene. Pa nsiku inango pomwe Davide adacokera ku nkhondo, akazi adamubzinira, aciimba nyimbo yakulatiza kuti Davideyo akhali mcikunda wabwino kuposa Sauli. Ndipo Sauli adacita nsanje, acikumbuka bza kumupha.

Pa nsiku inango, pomwe Davide akhaimbira zeze mambo Sauli, Sauliyo adamuthusira dipa. Tsono Davide adambzenga, ndipo dipalo lidakapfikirira pa parede. Patsogolo pace, Sauli adalinga kupha Davide mu njira iri-yense. Ndipopa Davide adathawa, acikabisalika m’dambo.

Sauli adakonkhanisa acikunda wace wakukwana 3.000, aciyenda kanyang’ana Davideyo. Ndipo Sauliyo mwakusaya kudziwa, adadzamalizira kupita m’cimphako comwe Davide akhadabisalika pabodzi na acikunda wace. Acikunda wa Davideyo adati: ‘Umweyu ni  mpata wanu kuti muphe Sauli.’ Davide adayenda mwakubendera komwe kukhana Sauliko, acikagwata mbali ya cakubvala cace. Ndipo Sauli alibe na kundobvako. Patsogolo pace, cikumbu-mtima ca Davide cidayamba kumunesa thangwe iye alibe kulemekeza mambo wakudzozedwa wa Yahova. Tenepo, iye alibe kulekerera kuti wathu wace aphe Sauliyo. Pomwe Sauli adabula m’cimphakomo, Davide adamukuwira, aciti: ‘Onani, ndikhanaye mpata wakukuphani, tsono ndiribe kufuna kucita bzimwebzo.’ Kodi Sauli adacinja nzeru zace za kufuna kupha Davide?

Nee. Sauli adapitiriza basi kufuna kumupha. Usiku bunango, Davide na Abisai, mwana wa mpfumakazi yace, adayenda komwe kukhana Sauli na acikunda wace, ndipo adagumana wense adagona. Napo Abineri omwe akhalindirira mamboyo, akhadagonambo. Ndipo Abisai adati: ‘Umweyu ni mpata wathu! Ndisiyeni ndimuphe.’ Tsono Davide adati: ‘Nee Abisai, Yahova ndiye an’dziwa bzakucita naye. Bwera tindomutengere dipali na mkombo waceyu, timbayende.’

Ndipo Davide adakwira phiri lomwe likhali pafupi na pomwe akhagona Sauli na acikunda wace. Iye adakuwa, aciti: ‘Abineri, thangwe ranyi ulibe kukhotcerera mambo wako? Liri kuponi dipa la Sauli na mkombo wace?’ Sauli adazindikira fala la Davideyo, ndipo adati: ‘Iwepo ungadandiphadi, tsono ulibe kucita bzimwebzo. Tsapano ndatsimikiza kuti iwepo un’khaladi mambo waciwiri wa Ajirayeri.’ Tenepo, Sauli adabwerera kumui kwace. Tsono si wense wa m’banja la Sauli akhawenga Davide.

‘Bzikakwanisika, khalani mwa mtendere na wanthu wense. Lekani kumbabwezera cakuipa, koma pasani mpata ukali bwa Mulungu.’—Waroma 12:18, 19