Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

 NKHANI 43

Pikado ya Mambo Davide

Pikado ya Mambo Davide

Pomwe Sauli adafa, Davide adadzakhala mambo pomwe akhana magole 30 yakubadwa. Patapita magole, nsiku inango usiku, iye akhali padzulu pa nyumba yace, ndipo adawona mkazi wakudeka kwene-kwene omwe akhasamba. Iye akhali Bateseba, mkazi wa mcikunda wa Davideyo omwe akhacemeredwa Uriya. Ndipo Davide adacemeresa Batesebayo, acigona naye m’nyumba mwacemo. Tsono pomwe Bateseba adakhala na pathupi, Davide adayezera kubisa bzomwe akhadacitabzo mwa kuphesa mwamuna waceyo, acimulowoleratu Batesebayo.

Tsono Yahova akhawona bzakuipa bzense bzomwe bzikhacitikabzo. Kodi n’ciyani comwe iye adacita? Iye adatumiza mpolofeta wace Natani kwa Davide, acikamuuza kuti: ‘Munthu m’bodzi wakudala ana mabira mazinji, ndipo munango wakusauka akhana bira wace m’bodzi yekha, ndipo akhamufuna kwene-kwene. Tsono munthu wakudalayu waba bira wa nyakusaukayu.’ Pamwepo, Davide adakalipa kwene-kwene, aciti: ‘Munthu wakudalayo, an’funika kuphedwa!’ Ndipo Natani adati kwa Davideyo: ‘Munthu wakudalayo ndimwepoletu!’ Tenepo Davide adasunama kwene-kwene, aciuza Nataniyo kuti: ‘Ndaphonyera Yahova!’ Pikado yaceyo idabweresa mabvuto mazinji kwa iye na banja lace lense. Tsono Yahova alibe kumupha thangwe iye adabzicepswa, acibvuma kuphonya kwaceko.

Davide adafuna kumangira Yahova tempwlo, tsono Yahovayo adasankhula Salomau, mwana wa Davideyo kuti amange tempwloyo. Ndipo Davide adayamba kukonzekera bzinthu kuti apase Salomau, ndipo adati: ‘Salomau akali tswaka, ndipo tempwlo ya Yahova  in’funika kukhala yakudeka kwene-kwene. Ndipopa inepano ndinimuthandiza.’ Davide adapereka kobiri zizinji zakuthandizira kumangidwa kwa tempwloyo. Iye adanyang’ana anyabasa azinji wa luso, ndipo adakonkhanisa oro, siriva na matabwa kuti amangire tempwloyo. Pomwe akhadasala pang’ono kufa, Davide adauza Salomau kuti: ‘Yahova wandiuza kuti ndidzakufotokozere momwe udzamangire tempwlo yace. Leka kugopa mwanangu. Yahova an’dzakuthandiza. Limba mtima, ndipo phata basa.’

‘Omwe an’bisa pikado zace, bzinthu bzin’dzamufambira lini bwino, koma omwe an’zimbula, acizisiya, an’dzacitiridwa nsisi.’ —Mimwani 28:13